Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 19-01-2011

De verhouding tussen BW en Awb in het kader van een subsidievaststelling

Fleur Onrust schreef een noot onder ABRvS 19 januari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP1307 inz. De verhouding tussen BW en Awb in het kader van een subsidievaststelling, AB 2011/162.

1.
Deze uitspraak illustreert het belang dat het civiele recht binnen het subsidierecht kan hebben. Het geschil heeft betrekking op een subsidie voor instandhoudingswerkzaamheden aan een rijksmomument op grond van het Besluit rijkssubsidie instandhouding monumenten 2006 (Brim). Voor subsidie op grond van het Brim komen — voor zover hier relevant — in aanmerking a. eigenaren van andere beschermde monumenten dan woonhuizen en dan boerderijen zonder agrarische functie; en b. provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen die zijn ingesteld met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In art. 1 Brim is bepaald dat onder eigenaren eveneens natuurlijke of rechtspersonen worden verstaan die een ‘ander zakelijk recht’ hebben op het beschermde monument, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. De subsidie voor eigenaren bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. Aan (kort gezegd) decentrale publiekrechtelijke lichamen wordt 30% van de subsidiabele kosten vergoed.
2.
De subsidie werd in het onderhavige geval aangevraagd door een stichting. Uit de rechtbankuitspraak volgt dat de gemeente als medeaanvrager aangemerkt moet worden. De gemeente is eigenaar van het monument waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Omdat de gemeente als decentrale overheid en eigenaar van het monument is aangemerkt is het subsidiepercentage op 30% van de subsidiabele kosten gesteld. De stichting huurt het monument van de gemeente. De stichting is van mening dat de eeuwigdurende huurovereenkomst die zij heeft gesloten met de gemeente zodanig is dat haar positie vergelijkbaar is met een eigenaar in de zin van art. 1 Brim, omdat haar huurrecht als ‘zakelijk recht’ als bedoeld in dat artikel aangemerkt moet worden. In dat geval zou zij recht hebben op een subsidie ter waarde van 60% van de subsidiabele kosten. De discussie over het verleningsbesluit speelt zich af rond de vraag of voor de uitleg van het begrip ‘zakelijk recht’ aansluiting kan worden gezocht bij het Burgerlijk Wetboek (BW).
3.
Uit deze uitspraak blijkt de wisselwerking tussen het BW en de regels uit de Awb. Veelvuldig figureren (vrijwel) identieke juridische begrippen uit het privaatrecht in het bestuursrecht. De vraag die zich dan opdringt is of er zonder meer gebruikgemaakt kan en mag worden van de regeling in het privaatrecht bij gebruik van zo’n rechtsfiguur in het bestuursrecht.
4.
Zoals bekend zijn voor de betekenis van het privaatrecht binnen bestuursrechtelijke verhoudingen vooral de schakelbepalingen van Boek 3 BW van belang. De schakelbepaling van art. 3:15 BW bepaalt dat de in titel 1 verankerde algemene beginselen van goede trouw, redelijkheid en billijkheid en misbruik van bevoegdheid buiten het vermogensrecht van toepassing zijn ‘voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet’ (art. 3:15). Dergelijke schakelbepalingen zijn eveneens te vinden bij de bepalingen over ‘rechtshandelingen’, ‘volmacht’ en ‘rechtsvorderingen’ (art. 3:59, 3:79 en 3:326 BW). In de MvT is nog eens uitdrukkelijk overwogen dat de wetgever met voornoemde schakelbepalingen in het BW de betrokken titels niet rechtstreeks op het terrein van het bestuursrecht van toepassing heeft willen verklaren, maar dat deze bepalingen zich — in bepaalde gevallen — voor overeenkomstige toepassing in het bestuursrecht lenen. Wat die gevallen in de praktijk zijn, zal vervolgens de (bestuurs)rechter moeten bepalen. Ook in de Awb is in art. 3:1 lid 2 Awb een schakelbepaling opgenomen. Hierin is bepaald dat de afdelingen 2–5 van hoofdstuk 3 Awb van overeenkomstige toepassing zijn op andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten, ‘voor zover de aard van de handelingen zich daartegen niet verzet’.
5.
Hoewel de wetgever dus uitgaat van de mogelijkheid van het gebruik van privaatrechtelijke regels in een bestuursrechtelijke context, wordt regelmatig vastgesteld dat de publiekrechtelijke aard van de rechtsverhouding zich tegen toepassing van regels uit het BW verzet. De jurisprudentie op dit punt is zeer casuïstisch en steeds bestaat het risico op uiteenlopende jurisprudentie van verschillende rechtscolleges (vgl.HR 28 juni 2002, AB 2003/102, m.nt. F. van Ommeren). Ook in het subsidierecht wordt soms vastgesteld dat civielrechtelijke regels niet geschikt zijn voor toepassing, zo wordt onder meer geïllustreerd door ABRvS 25 augustus 2010 (AB 2011/93, m.nt. F. Onrust). In die uitspraak verklaart de Afdeling uitdrukkelijk de civielrechtelijke regels van het jaarrekeningrecht niet van toepassing voor de beantwoording van de vraag of sprake is van (subsidiabele) kosten. Dat neemt niet weg dat in een bestuursrechtelijke rechtsverhouding (en dus ook in subsidieverhoudingen) nodeloze afwijkingen van de privaatrechtelijke regels vermeden moeten worden. Indien de eigen aard van het bestuursrecht geen argumenten oplevert voor een andere regeling van onderwerpen die tegenhangers in het privaatrecht hebben moet in beginsel bij het BW worden aangesloten, zo staat ook in de memorie van toelichting bij de Vierde Tranche Algemene wet bestuursrecht (Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3) (MvT).
6.De artikelsgewijze toelichting van het Brim geeft geen definitie van het begrip ‘zakelijk recht’, wel worden voorbeelden genoemd van andere zakelijke rechten dan eigendom, te weten het recht van erfpacht en het recht van opstal. Dit zijn voorbeelden van absolute zakelijke rechten die een exclusief gebruiksrecht impliceren. De Afdeling zoekt daarom in deze procedure terecht aansluiting bij Boek 5 BW, inzake zakelijke rechten. Er is geen overtuigende reden om dat in dit geval niet te doen, zeker nu het begrip ‘ander zakelijk recht’ een juridisch begrip is dat ook in het ‘normale spraakgebruik’ geen tegenhanger kent. Zelfs de Dikke Van Dale stelt dat het een juridisch begrip betreft en geeft als voorbeeld slechts zakelijke rechten die in Boek 5 BW voorkomen. De huurpositie van de stichting is geen zakelijk recht in de zin van Boek 5 BW. Het subsidiepercentage is dus juist vastgesteld, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Deze noot gaat over het subsidierecht een onderdeel van het algemeen bestuursrecht.


Gerelateerd

Noodzaak vvgb-natuur vanwege vervallen PAS; herstelmogelijkheden na verlening Wabo-besluit.
Marieke Kaajan schreef een annotatie bij ABRvS 9 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2935 in M en R…
Relativiteit bij het MER: deelaspecten van het milieuonderzoek
Erwin schreef een noot onder ABRvS 18 maar 2020, ECLI:NL:RVS:2020:801 in M en R 2020/49….
Bestemmingsplannen Maastricht, Meierijstad en Winkeldiversiteit Amsterdam doorstaan de toets van de Dienstenrichtlijn
Iris Kieft schreef in OGR 2020/124 een annotatie bij drie uitspraken waarin de Dienstenrichtlijn een…
Onzekerheid over rechtszekerheid
Daan Korsse schreef een bijdrage in de vriendenbundel ‘Verwant met verband: Ruimte, Recht en Wetenschap’…
Fiets weg? Ook dat is bestuursrechtelijke handhaving
Fleur schreef een noot onder ABRvS 11 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4152 in OGR-updates. 1. In de…
Grote kamer en staatsraad advocaat-generaal kunnen Rechtbank Gelderland onvoldoende overtuigen?
Fleur schreef een noot onder Rb. Gelderland 7 november 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:5015 in OGR-updates.  1. Op…
De ADC-toets centraal
Derek schreef een noot bij ABRvS 24 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2560 in JM 2019/156, afl. 11,…
Vervallen aanhaakverplichting natuurtoestemming bij omgevingsvergunning door intrekking onderdeel natuur.
Marieke schreef een noot onder ABRvS 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:803 in M en R 2019/57…
Actualiteiten Natuurbeschermingsrecht 2018/2019
Marieke schreef een artikel in M en R 2019/88 over de actualiteiten van het natuurbeschermingsrecht…
Kroniek Natuurbeschermingsrecht 2019 – Soortenbescherming (deel 2)
Marieke en Fleur schreven een kroniek over de ontwikkelingen van het natuurbeschermingsrecht inzake soortenbescherming in…
Kroniek Natuurbeschermingsrecht 2019 – Gebiedsbescherming (deel 1)
Marieke en Fleur schreven een kroniek over de ontwikkelingen van het natuurbeschermingsrecht in 2019 in…
Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding: sfeerwoningen aangemerkt als gevoelige objecten.
D. Sietses & D.E.C. Garcea schreven een noot bij ABRvS 19 december 2018,  ECLI:NL:RVS:2018:4180 in…
Vertrouwensbeginsel. Omgevingsrecht
Annotatie ABRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, TvAR 2019/7999 Essentie Vertrouwensbeginsel. Omgevingsrecht [Algemene wet bestuursrecht, art….
De provinciale ruimtelijke verordening in het licht van de Dienstenrichtlijn: twee nieuwe inzichten
Iris Kieft schreef een annotatie bij ABRvS 27 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:965 in OGR 2019/69. 1….
Welke gegevens moeten ter inzage worden gelegd? ADC-toets Wnb
Marieke schreef een noot bij ABRvS 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2454 in M en R 2018/124. …
Besluitbegrip. Besluit tot goedkeuring van een faunabeheerplan. Vaststelling faunabeheerplan.
M. Bauman, D. Sietses & J.V. van Ophen schreven een noot onder ABRvS 20 maart…
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer: Ontvankelijkheid, participatie, draagvlak.
D. Sietses & H.D. Tolsma schreven een noot bij ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616 in…
Subsidies voor duurzame initiatieven
Erwin Noordover en Annemarie Drahmann schreven ‘Subsidies voor duurzame initiatieven’, Bb 2018/33.
Schadevergoeding. Gevraagde schadevergoeding doorslaggevend voor bevoegdheid bestuursrechter. Rechtsmachtverdeling.
D. Sietses, K.J. de Graaf & A.T. Marseille schreven een noot bij ABRvS 2 augustus…
Artikel 8:22 Awb: schakel tussen de curator en de bestuursrechtelijke beroepsprocedure
Erwin Noordover en Tom Barkhuysen schreven ‘Artikel 8:22 Awb: schakel tussen de curator en de…
Opschorting beslistermijn aanvraag om bestemmingsplan-vaststelling
Annotatie ABRvS 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3189, AB 2017/28
De reikwijdte en rechtsgrondslag van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht.
Derek Sietses schreef in TBR 2016/34, afl. 3 het verslag van de jaarvergadering van Vereniging…
Inspanningsverplichting in projectontwikkelingsovereenkomst: gemeenten zijn aansprakelijk te houden voor een tekortschieten in hun inspanningen
Erwin Noordover en Laurens Westendorp schreven ‘Inspanningsverplichting in projectontwikkelingsovereenkomst: gemeenten zijn aansprakelijk te houden voor…
Relativiteitsvereiste in de weg aan vernietiging omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Annotatie Soppe Rb Oost-Brabant 2 juli 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:3318, M en R 2015/121
Baat het niet, dan schaadt het (mogelijk) wel
Erwin Noordover schreef ‘Baat het niet, dan schaadt het (mogelijk) wel’, Bb 23 juni 2015/nr….
De programmatische aanpak stikstof: komt de PAS van pas?
D. Sietses & A. Drahmann schreven een artikel in BR 2015/48, afl. 6 over de…
De reikwijdte van de bestuursrechtelijke schadeverzoekschriftprocedure
K.J. de Graaf, A.T. Marseille & D. Sietses schreven een artikel in O&A 2015/3, afl….
De curator als overtreder
Erwin Noordover schreef ‘De curator als overtreder’ in Tijdschrift voor Insolventierecht, 2015/12. Een failliet bedrijf…
Commentaar op Afdeling 7.2 Awb
In de Module bestuursrecht van Kluwer staat artikelgewijs commentaar op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)….
De reikwijdte van art. 8:69, tweede lid, van de Awb in het omgevingsrecht
Naar een ruimhartige en meer consistente toepassing van de verplichting tot ambtshalve aanvulling van rechtsgronden door de Afdeling bestuursrechtspraak in het omgevingsrecht?’
Commentaar op artikel 7:2 Awb
In de Module bestuursrecht van Kluwer staat artikelgewijs commentaar op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)….
Commentaar op artikel 7:1a Awb
In de Module bestuursrecht van Kluwer staat artikelgewijs commentaar op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)….
Kwaliteit van de deskundigenrapporten bij ontheffing Ffw
Fleur Onrust schreef samen met A. Drahmann in Bouwrecht over de kwaliteit van deskundigenrapporten die…
Titel 8.4 Awb: verdwenen, gebleven en nieuwe problemen
Deze bijdrage van K.J. de Graaf, A.T. Marseille & D. Sietses maakt deel uit van…
De positie van deskundigen bij beslissingen over kunstsubsidies
Fleur Onrust schreef “De positie van deskundigen bij beslissingen over kunstsubsidies”, in “Gepaste afstand, de…
Besluit kostenverhaal bestuursdwang gericht aan curator
Fleur Onrust schreef in JM 2014/111 over een besluit kostenverhaal bestuursdwang gericht aan de curator. In de…
Spoedeisende bestuursdwang, handhaving, bluswater, kostenverhaal, overtreder
Fleur Onrust schreef samen met C.N.J. Kortmann, noot onder ABRvS 22 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:90,  JM 2014/34….
Omgevingswet en belanghebbendheid
Fleur Onrust schreef de Doorgeefcolumn “Omgevingswet en belanghebbendheid; alles bij het oude?” De column is te…
Kostenverhaal bestuursdwang en verontreinigd bluswater
Fleur Onrust schreef samen met C.N.J. Kortmann en P. Jong een noot onder Rb Noord-Nederland 9…
De finaliseringsslag in het bestuursrecht
B. Marseille & D. Sietses schreven een artikel in NJB 2013/497, afl. 10. Aandacht voor…
Kostenverhaal bestuursdwang en verontreinigd bluswater
Fleur Onrust schreef samen met C.N.J. Kortmann en P. Jong een noot onder Rb Noord-Nederland 9…
Een duiding van complexe besluitvorming en een voorstel voor de beoordeling van complicerende factoren
Erwin Noordover schreef ‘Een duiding van complexe besluitvorming en een voorstel voor de beoordeling van…
Verhaal van kosten bij (chemische) branden, deel 2
Fleur Onrust schreef samen met C.N.J. Kortmann het artikel “Verhaal van kosten bij (chemische) branden, deel…
Handhaving – spoedeisende bestuursdwang
Fleur Onrust schreef samen met C.N.J. Kortmann een noot onder ABRvS 31 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2013:BY1700, inz. Handhaving, spoedeisende…
Hoge Raad over Kostenverhaal Chemie-Pack
Fleur Onrust met C.N.J. Kortmann, noot onder HR 12 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW7505, inz. Kostenverhaal Chemie-Pack, AB 2013/368….
Verhaal van kosten bij (chemische) branden, deel 1
Fleur Onrust schreef samen met C.N.J. Kortmann het artikel “Verhaal van kosten bij (chemische) branden, deel…
Bestuursrechtelijk kostenverhaal bestuursdwang bij Chemie-Pack
Fleur Onrust schreef met C.N.J. Kortmann een noot onder Rb. Breda 21 juni 2012, ECLI:NL:RBBRE:2012:BW8992,inz. Spoedeisende bestuursdwang…
Artikel 7:11 Awb
Fleur Onrust schreef met L.M. Koenraad het artikelgewijze commentaar op artikel 7:11 Awb in Module bestuursrecht…
Kostenverhaal brand Chemie-Pack Moerdijk
Fleur Onrust schreef een noot met C.N.J. Kortmann bij de uitspraak van de Rb 21 april…
Subsidievaststelling en de verhouding tussen BW en Awb
Fleur Onrust schreef een noot onder ABRvS 8 september 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN6170, inz. Subsidievaststelling en de verhouding tussen…
Verrekening teveel betaalde subsidie
Fleur Onrust schreef een noot onder ABRvS 25 augustus 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN4946, inz. Verrekening teveel betaalde subsidie…
Subsidievaststelling
Fleur Onrust schreef een noot onder ABRvS 10 maart 2010, ECLI:NLRVS:2010:BL7011, inz. Subsidievaststelling, AB 2011/92. De…
Het belanghebbendebegrip in de Wabo
Fleur Onrust schreef het artikel “Het belanghebbendebegrip in de Wabo”, BR 2008, p. 401. Na het verschenen…
Mediation in het bestuursrecht
Marieke Kaajan schreef het artikel “Mediation in het bestuursrecht. Mogelijkheden voor een wettelijke regeling” , AAe…