ENVIR ADVOCATEN
Keizersgracht 451-1V
1017 DK Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22

Randvoorwaarden PAS – arrest HvJ

Met het arrest van het Hof van Justitie van 7 november 2018 (over de Programmatische Aanpak Stikstof) is duidelijk geworden dat de lat voor het Programma Aanpak Stikstofdepositie hoog ligt. Marieke Kaajan schreef over het arrest van het HvJ een noot in OGR Updates 2018-0238.

Of het PAS aan de door het HvJ geformuleerde voorwaarden voldoet, zal door de ABRvS nog moeten worden vastgesteld. Dat zal nog wel enige tijd duren; de zitting bij de ABRvS waarin partijen zich kunnen uitlaten over de consequenties van het arrest van het HvJ voor lopende nationale procedures, vindt op 14 februari a.s. plaats.

Marieke Kaajan