ENVIR ADVOCATEN
Romkeslaan 59
8933 AR Leeuwarden
T +31 20 236 10 24
F +31 20 796 92 22

ENVIR ADVOCATEN
Jan van Goyenkade 10 III
1075 HP Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22

Omgevingsrecht

Onder omgevingsrecht wordt verstaan alle regels die betrekking hebben op de ordening van de omgeving, zoals milieuregelgeving (water, lucht, geluid, natuur, externe veiligheid), ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling.

Omgevingsrecht

Wet milieubeheer
Wet ruimtelijke ordening
Crisis- en herstelwet
Wabo / Omgevingswet
Omgevingsvergunning
Waterwet
Planschade
Wet bodembescherming
Kernenergiewet
Milieueffectrapportage
Activiteitenbesluit
IED / IPPC
Energie-efficientie Richtlijn (EED)
Emissiehandel (EU ETS)
Bestemmingsplannen en inpassingsplannen
Dienstenrichtlijn
Coordinatieregelingen
Branchering
Schaarse vergunningen
Kruimellijst / kruimelvergunning
REACH

“Natuur,
Due Diligence,
omgevingsvergunning,
planschade”

Natuurbeschermingsrecht

Wet Natuurbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet)
Natuur Netwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofd Structuur (EHS))
Verklaring van geen bedenkingen

Autoriteiten

ENVIR Advocaten heeft ervaring met onder meer de volgende autoriteiten:

Ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen
Omgevingsdiensten en Regionale Uitvoeringsdiensten
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Europese Commissie (EC)

Due Diligence onderzoeken

Due Diligence ondersteuning op het gebied van het omgevingsrecht, natuurbeschermingsrecht, algemeen bestuursrecht en milieu en bodem in M&A en vastgoedtransacties en bij (her)financieringen.

Zie verder:

algemeen bestuursrecht
natuurbeschermingsrecht