Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 15-08-2019

Tijdelijk zonnepark van 4,3 hectare is niet m.e.r.-beoordelingsplichtig

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft bij uitspraak van 14 augustus jl. (ECLI:NL:RVS:2019:2770) geoordeeld over een mogelijke plicht tot het verrichten van een milieueffectbeoordeling voor een zonnepark van 4,3 hectare. Voor dit zonnepark in de gemeente Staphorst is een omgevingsvergunning verleend voor een periode van tien jaar. Een naastgelegen bedrijf vecht deze omgevingsvergunning aan en voert onder andere aan dat voor dit besluit een milieueffectbeoordeling moet worden verricht. De Afdeling loopt de drie door appellant aangevoerde categorieën langs en oordeelt dat er geen m.e.r.-beoordelingsplicht bestaat.

 

 

 

Landinrichtingsproject (D-9): volgens de Afdeling bestuursrechtspraak is niet elke ontwikkeling in het buitengebied een landinrichtingsproject. In ieder geval is de tijdelijke functiewijziging van 4,3 hectare zonnepark onvoldoende substantieel om aangemerkt te kunnen worden als een landinrichtingsproject. Door de rechtbank Overijssel is in eerste aanleg nog overwogen dat de categorie landinrichtingsproject is bedoeld voor grootschalige ontwikkelingen in het buitengebied.

Stedelijk ontwikkelingsproject (D-11.2): de Afdeling overweegt met verwijzing naar de nota van toelichting dat het zonnepark niet is aan te merken als een stedelijk ontwikkelingsproject. In de nota van toelichting wordt voor deze categorie onder meer van belang geacht of er per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen zijn. Verder leidt de Afdeling eruit af dat bij deze categorie kan worden gedacht aan een verstening of urbanisering van het gebied. Met het zonnepark is daarvan volgens de Afdeling geen sprake. Daarbij acht de Afdeling van belang dat de gevolgen voor het milieu van dit zonnepark in de kern beperkt zijn tot visuele hinder en landschappelijke aantasting.

Industriële installatie (D-22.1): de Afdeling wijst erop dat bij het bij deze categorie gaat om centrales waarbij een brandstof, bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, wordt ingezet om elektriciteit op te wekken. Verder acht de Afdeling van belang dat  installaties voor de productie van hydro-elektrische energie en windenergie in Bijlage II, categorie 3, onder h en i, afzonderlijk zijn aangewezen als mer-beoordelingsplichtig. Een zonnepark is geen thermische (verbrandings)installatie. In een zonnepark wordt immers geen thermische energie opgewekt of gebruikt voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water, maar wordt stralingsenergie (zonlicht) rechtstreeks omgezet in elektrische energie.

Afrondend: voor de toekomst zekerheid over geen m.e.r.-beoordelingsplicht?

In het artikel ‘Omgevingsrechtelijke besluitvorming voor zonneparken: een overzicht‘ is ook stilgestaan bij de mogelijkheid dat een zonnepark onder één van de m.e.r.-beoordelingsplichtige categorieën zou vallen. Daarin wordt gewezen op een uitspraak van 21 maart 2017 van de Rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2017:1061), waarin een zonnepark is aangemerkt als een landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan en dus onder categorie D-9 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. valt. De rechtbank motiveert dit oordeel echter niet en met de uitspraak van de Afdeling van 14 augustus jl. is dit oordeel ook waarschijnlijk achterhaald. Ik zeg hier expres waarschijnlijk, omdat deze uitspraak van de Afdeling nog enig grijs gebied lijkt te geven voor een m.e.r.-beoordelingsplicht. Bij de categorie landinrichtingsproject lijkt de Afdeling namelijk te hechten aan het feit dat er sprake is van een tijdelijke functiewijziging van 4,3 hectare. Nu er voor subsidieverlening voor zonneparken niet langer met een tijdelijke omgevingsvergunning kan worden gewerkt (zie ook voornoemd artikel daarover), zullen zonneparken vaker langer worden toegestaan en kunnen ze ook groter zijn. Kan een zonnepark dan alsnog onder deze categorie vallen? Hetzelfde geldt voor het stedelijk ontwikkelingsproject: als een zonnepark alsnog meer milieugevolgen heeft, bijvoorbeeld vanwege ecologische effecten, is er dan alsnog sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject? Het lijkt niet logisch dat de Afdeling bestuursrechtspraak dan tot een ander oordeel komt, al was het maar ter voorkoming van rechtsonzekerheid bij overheid en initiatiefnemers. Op basis van deze uitspraak zouden partijen er namelijk op moeten kunnen vertrouwen dat een zonnepark niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig is, zonder risico dat aan het einde van de besluitvormingsprocedure een bestuursrechter alsnog tot een ander oordeel komt. Een dergelijk oordeel zou namelijk tot vernietiging van het bestreden besluit kunnen leiden en vervolgens een plicht om alsnog een besluit te nemen over een m.e.r.-beoordeling, met grote vertraging voor het project tot gevolg. Als het echter wenselijk is dit risico aan de voorkant van de besluitvorming te ondervangen, zou een vrijwillig en onverplicht m.e.r.-beoordelingsbesluit dan wel milieueffectrapport hier uitkomst kunnen bieden.


Gerelateerd

Milieurecht in transitie. Jubilieumbundel 40 jaar VMR
Marieke Kaajan schreef een bijdrage in de jubileumbundel van de Vereniging voor Milieurecht. Ondanks enorme…
Kansen en risico’s na vervallen Wnb-vergunningplicht interne saldering
Er geldt geen Wnb-vergunningplicht meer bij interne saldering. Hoe stel je dit vast en wat…
Vereisen geurbeheersplan als aan normstelling Wet geurhinder en veehouderij is voldaan?
Het al dan niet in een omgevingsvergunning voor een veehouderij kunnen eisen dat een geurbeheersplan wordt opgesteld.
Een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en de -regeling hoeft geen probleem te zijn
Er blijft veel (media-)aandacht voor tegenstanders van windparken die met nieuwe rechtspraak van het Europese…
Investeren uit de stikstofcrisis, en snel een beetje!
Meer dan een jaar geleden sneuvelde het Programma Aanpak Stikstof bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Dit…
Passende beoordeling voor een bestemmingsplan en toch geen milieueffectrapport?
Als voor een bestemmingsplan, of ander plan of programma, een passende beoordeling moet worden opgesteld,…
Curator pas op: bestuurs- en omgevingsrecht!
Ondanks alle getroffen steunmaatregelen, waaronder de NOW subsidie lijkt het onvermijdelijk dat straks meer faillissementen…
Stikstofcumulatietoets bestemmingsplan niet nodig en regeling interne saldering bestemmingsplan behoeft geen passende beoordeling
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag meerdere interessante uitspraken gedaan over het Natura 2000-gebiedsbeschermingsrecht in relatie tot stikstof. Zo heeft de Afdeling overwogen, dat de stikstofcumulatietoets voor een bestemmingsplan niet hoefde te zien op ontwikkelingen die niet door het plan zelf, maar door andere plannen mogelijk zijn gemaakt. Ook heeft de Afdeling een oordeel gegeven over een in een bestemmingsplan opgenomen regeling voor interne saldering. Als in zo’n regeling wordt aangesloten bij het bestaande planologisch toegelaten gebruik, dan hoeft dat niet passend beoordeeld te worden.
Kerstuitspraken met betrekking tot Natura 2000-toetsen
Poortgebied Bergsche Heide (Steenbergen), uitbreiding hotel de Harmonie in Giethoorn (Steenwijkerland) en aanleg nieuw dorp Reeve en aanleg van het Reevediep (beiden in Kampen)
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan!
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan! De beroepen tegen het provinciale inpassingsplan en de omgevingsvergunning van…
De ruimtelijke aanvaardbaarheid van geluidsbelasting bij windturbines
Voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting van windturbines bij woningen en andere gevoelige gebouwen…
Hobbels bij het legaliseren van bestaand windpark: voorschriften op grond van m.e.r.-beoordeling
De vergunningverlening voor Windpark Hartelburg II begint zich te ontwikkelen tot een interessante soap. Het…
ENVIR in het nieuws over stikstof
In de media zijn de afgelopen tijd meerdere berichten en items verschenen over de gevolgen…
Verbod asbestdaken per 2024/2025 gaat niet door
De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel dat een verbod per eind…
Emissiehandel: de impact van de Brexit
Het Verenigd Koninkrijk is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in Europa en de…
Emissiehandel: start op tijd met de voorbereiding van de vierde handelsperiode
De nieuwe handelsperiode voor het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS) staat voor de deur:…
Last tot ongedaanmaking kan ook zien op vergunningvrije activiteiten
Op 7 november 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak…
Volksgezondheidsrisico’s door endotoxinen: meer handvatten voor de praktijk
Bij de besluitvorming over veehouderijen spelen volksgezondheidsrisico’s veroorzaakt door endotoxinen voor omwonenden een steeds grotere rol. In haar uitspraak van 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2395 geeft de Afdeling meer handvatten voor de praktijk hoe hiermee om te gaan.
Klimaat & zon: burgerparticipatie hoe gaat dat nu?
Dat burgerparticipatie (ook nu al) een rol speelt in bestuursrechtelijke procedures volgt uit de uitspraak…
ENVIR succesvol voor Windpark Wieringermeer bij beroep tegen Wnb-ontheffing
In de aan Windpark Wieringermeer verleende Wnb-ontheffing voor trekvogels was een omvangrijke monitoringsverplichting ten aanzien…
Geurnormen achtergrondbelasting in bestemmingsplan toegestaan
Het is mogelijk om geurnormen voor de achtergrondbelasting in een bestemmingsplan op te nemen. Dit is in beginsel ruimtelijk relevant en aanvaardbaar. Zo oordeelt de Afdeling in haar recente uitspraak van 19 juli 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1969). Dit is een van de weinige uitspraken waarin de Afdeling dit zo expliciet overweegt.
Omgevingsvergunningen en de toets aan het Amsterdamse hotelbeleid
In dit nieuwsbericht sta ik stil bij een tweetal uitspraken over omgevingsvergunningen voor twee hotels…
Wind op zee en land: wat staat er op korte termijn op de agenda?
Het realiseren van wind op land en op zee leidt van oudsher al tot een…
Natuur op NWEA Winddagen
Kom naar de bijeenkomst op 15 juni a.s. op de NWEA Winddagen over natuurwetgeving, en…
Schaarse vergunningen; Wat? Wie en Hoe?
Op 25 mei 2016 is de conclusie over schaarse vergunning van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven verschenen….
Geen aanhaakverplichting bij Wet natuurbescherming
Goed nieuws: in afwijking van de Wet natuurbescherming wordt nu voorgesteld om de aanhaakverplichting niet…
Meer duidelijkheid over implementatie PGS 29
Op 15 februari heeft de minister van I&M in een brief meer duidelijkheid gegeven over…
De NeR gaat per 1 januari 2016 op in het Activiteitenbesluit
Per 1 januari 2016 treedt de zogenaamde 4e tranche Activiteitenbesluit in werking. In dit bericht…
Terechte weigering handhavend optreden
Voor het corrigeren van de gemeten emissiewaarden vanwege meetonzekerheden overeenkomstig de voorschriften 2.6 en 2.9…
Veranderingsvergunning voor een inrichting
Wanneer kan er een veranderingsvergunning voor een inrichting verleend worden? Een veranderingsvergunning kan slechts worden verleend…
Bestuursdwang vanwege verontreiniging op campingterrein
Lessen uit de Afdelingsuitspraak van 8 april 2015 over de toepassing van bestuursdwang bij bodemverontreiniging…
Bestemmingsplan en maximale lichtercapaciteit
In de uitspraak van de Afdeling (ABRvS) van 17 december 2014 komen de volgende onderwerpen…
Stil gebied geen noodzaak voor maatwerkvoorschrift windturbinegeluid
Met de uitspraak van 10 december 2014 (zaaknr. 201403936) maakt de Afdeling bestuursrechtspraak duidelijk dat,…
Grenswaarden met de PAS: oplossing of nieuwe problemen?
Op 7 oktober jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel PAS tot wijziging…