Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 18-03-2015

Planschade en de uitleg van “met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid”

De Afdeling (ABRvS) heeft op 18 maart 2015 een tweetal planschade uitspraken gedaan waarin uitleg wordt gegeven aan het begrip “met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid”.

Voor de beoordeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade dient te worden onderzocht of de aanvrager als gevolg van de desbetreffende wijziging van het planologische regime in een nadeliger positie is komen te verkeren en ten gevolge daarvan schade lijdt of zal lijden (planschade). Voor het aantonen en berekenen van die planschade dient het planologisch regime na de wijziging, waarvan de verzoeker stelt schade te hebben geleden, te worden vergeleken met het planologisch regime van voor die tijd. Daarbij is niet de feitelijke situatie van belang, maar moeten de maximale mogelijkheden van de beide planologische regimes met elkaar worden vergeleken. Het gaat er niet om wat er feitelijk is gerealiseerd of verwezenlijkt is, maar om de maximale planologische mogelijkheden. Alleen als de realisering van de maximale mogelijkheden met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten, kan aanleiding bestaan om hiervan af te wijken.

In beide uitspraken van 18 maart 2015 komt de uitleg van dit begrip “aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid” aan de orde.

De eerste uitspraak (201300621/2/A2), volgt na een tussenuitspraak van de ABRvS van 16 april 2014 en heeft betrekking op planschadevergoeding inzake het bestemmingsplan “Oosttangent Roermond, noordelijk deel”. Aan de orde is de vraag of bij de planvergelijking voor de gebiedsontsluitingsweg die in het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, rekening moet worden gehouden met een 80 km-weg of een 60 km-weg. Niet in geschil is dat het bestemmingsplan de aanleg van de Oosttangent als gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km per uur planologisch mogelijk maakt. Het college stelt echter dat rekening moet worden gehouden met een maximale snelheid van 60 kilometer per uur.

Het college stelt dat realisering van een maximum snelheid 80 km/pu van de Oosttangent met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten. Appellant heeft hiertegen ingebracht dat dit niet volgt uit de onderzoeksrapporten en stukken die aan het besluit ten grondslag zijn gelegd. In een memo is een aantal mogelijkheden voor de maximumsnelheid op de Oosttangent vermeld. Eén van de mogelijkheden betreft invoering van een maximumsnelheid van 80 km /pu op de Oosttangent met een maximumsnelheid of adviessnelheid van 60 km /pu voor de bochten in die weg. Volgens het memo is een wisselend snelheidsregime op de Oosttangent onwenselijk. Daarin is echter niet vermeld dat een maximumsnelheid van 80 km per uur op het rechte weggedeelte van de Oosttangent ter hoogte van het perceel van appellant verkeersonveilig is. Vervolgens heeft de schadecommissie overwogen dat zij het instellen van een maximumsnelheid van 80 km/pu op de Oosttangent niet aannemelijk acht. Dat betekent echter, volgens de Afdeling niet dat de realisering van die planologische mogelijkheid (maximum snelheid van 80 km/pu) met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten.

Het college mocht er dus niet van uitgaan dat de maximum snelheid van 80 kilometer per uur nooit zal worden ingevoerd, het bestemmingsplan maakt dit mogelijk en er is geen reden om aan te nemen dat dat nimmer het geval zal kunnen zijn. De hoofdregel moet dus worden toegepast.

De twee uitspraak (201305835/2/A2) heeft betrekking op Schutterij Sint Martinus. De Afdeling hoeft in deze einduitspraak weinig te doen, omdat na de eerder tussenuitspraak van de ABRvS van 24 september 2014 door het college een nieuw besluit is genomen waarbij alsnog planschade is toegekend. Appellant heeft in een zienswijze aangegeven zich te kunnen verenigen met dat besluit.

De tussenuitspraak (ABRvS 24 september 2014) die hieraan vooraf ging werd in BR 2014/126 door Van Zundert van een heldere noot voorzien, waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij het begrip “met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid”. De vraag die in de tussenuitspraak wordt behandeld (en in de onderhavige uitspraak keurig door de ABRvS wordt samengevat) is of op grond van aan een milieuvergunning verbonden voorschriften met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden gesteld dat realisering van de maximale geluidsbelasting die het nieuwe planologische regime mogelijk maakt niet kan worden verwezenlijkt.

De Afdeling overweegt in de tussenuitspraak dat van met “aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid” geen sprake is, omdat een milieuvergunning ingetrokken dan wel gewijzigd kan worden. Kortom, het college diende rekening te houden met de maximale invulling van het nieuwe planologische regime (in dit geval geen bestemmingsplan maar een projectvrijstelling) en mag de beperkingen die voortvloeien uit een verleende milieuvergunning daar niet bij betrekken.

Deze uitspraak wil overigens niet zeggen dat milieuregels nooit een rol kunnen spelen bij de beantwoording van de vraag of sprake is van met “aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid”. Harde normen die zijn neergelegd in wet- en regelgeving kunnen wel degelijk maken dat sprake is van met “aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid” een maximale planologische mogelijkheid niet kan worden ingevuld of gerealiseerd. Een bekend voorbeeld betreft ABRvS 15 maart 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV5057 daar werd de mogelijkheid van vestiging van een tankstation met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten vanwege de te geringe afstand tot aanwezige woningbouw. Dat in dergelijke gevallen wel sprake kan zijn van met “aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid” dat de maximale planologische mogelijkheid niet kan worden gerealiseerd is niet onbegrijpelijk, als wordt gerealiseerd dat anders dan een milieuvergunning normen uit wet- en regelgeving niet zonder meer gewijzigd kunnen worden.

Fleur Onrust


Gerelateerd

Overzichtsuitspraak indirecte planschade
De Afdeling heeft 3 november jl. een overzichtsuitspraak gewezen op het gebied van indirecte planschade….
Passende beoordeling voor een bestemmingsplan en toch geen milieueffectrapport?
Als voor een bestemmingsplan, of ander plan of programma, een passende beoordeling moet worden opgesteld,…
Finaliteit in het normaal maatschappelijk risico
In een eerder blogbericht stond ik meer in algemene zin stil bij het leerstuk van…
Normaal maatschappelijk risico: nu nog voer voor debat en onzekerheid
Normaal maatschappelijk risico, hoe zat het ook alweer? Op basis van de huidige Wet ruimtelijke…
Gasloos bouwen: toereikende planregel kan plan-mer stikstof voorkomen
Na de stikstofuitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van mei 2019 is het zoeken naar mogelijkheden…
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan!
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan! De beroepen tegen het provinciale inpassingsplan en de omgevingsvergunning van…
De ruimtelijke aanvaardbaarheid van geluidsbelasting bij windturbines
Voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting van windturbines bij woningen en andere gevoelige gebouwen…
ENVIR in het nieuws over stikstof
In de media zijn de afgelopen tijd meerdere berichten en items verschenen over de gevolgen…
Stikstof en woningbouw: business meeting met oplossingen
Honderden bouwprojecten komen op losse schroeven te staan door de recente stikstofuitspraak van de Raad…
Last tot ongedaanmaking kan ook zien op vergunningvrije activiteiten
Op 7 november 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak…
Geen bescherming denkbeeldig gebruik
Bij het vaststellen van een bestemmingsplan voor woningbouw kan deze woningbouw een belemmering vormen voor nabijgelegen agrarische bedrijven en vice versa. De uitspraak van de Afdeling van 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3131, laat zien dat met een planologisch mogelijke verandering van bestaand agrarisch gebruik soms geen rekening hoeft te worden gehouden. Dit is het geval, als het onwaarschijnlijk is dat bepaald agrarisch gebruik daadwerkelijk zal plaatsvinden.
Klimaat & zon: burgerparticipatie hoe gaat dat nu?
Dat burgerparticipatie (ook nu al) een rol speelt in bestuursrechtelijke procedures volgt uit de uitspraak…
Strijd met de Dienstenrichtlijn: brancheringsregeling Appingedam niet evenredig
De raad van de gemeente Appingedam moet aan de bak. Dit volgt uit een tussenuitspraak…
Bestemmingsplanprocedure: bedrijf wegbestemd of niet?
Vaak krijg ik de vraag van bedrijven wat de gemeente nu wel of niet mag…
Het festivalseizoen is geopend; Tips om te zorgen dat de evenementenvergunningen en bestemmingsplannen er ook klaar voor zijn
Het is weer voorjaar, de eerste festivals en buitevenementen zijn al weer achter de rug,…
Prejudiciële vragen of buiten werkingstelling van het PAS; en dan?
Tijdens de meerdaagse zitting op 30 november en 1 december 2016 bij de Afdeling bestuursrechtspraak…
Mooie deal: Van der Lee Transport verkocht aan het Belgische Vervaeke
Trots dat ons kantoor op het gebied van milieurecht verkoper heeft kunnen bijstaan in de…
Geen uitzondering op de beginselplicht tot handhaving
De uitspraak laat zien hoe belangrijk het is voor bedrijven om altijd te controleren of…
Digitale vs analoge verbeelding en achtererfgebied
De ABRvS heeft op 13 juli 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1918) nogmaals bevestigd dat de digitale verbeelding (plankaart)…
Kunnen bestemmingsplannen profiteren van de PAS?
10 maart jl. sprak Marieke Kaajan op het eerste VBR-seminar over de rol van de…
Een unicum: ABRvS komt terug op tussenuitspraak
Terugkomen op een tussenuitspraak is een uitzondering. Maar het kan wel! Zie hiervoor de uitspraak…
Alles weten over de PAS?
Lees dan hier het digitaal magazine, met een bijdrage van Marieke Kaajan.
Stikstof en bestemmingsplannen; one down more to come?!
In de uitspraak van 19 augustus 2015 vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…
Recente ontwikkelingen Natuurbeschermingswet
Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van de Nbw. Kijk hier voor een…
Uitbreiden omvang van het geding met nieuwe besluitonderdelen
Zeer interessante uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 juni 2015…
Artikel Volkskrant over procedure bij de Raad van State
Marieke Kaajan wordt als natuurbeschermingswet deskundige geciteerd in de Volkskrant. Uit de Volkskrant 24 februari…
Bestemmingsplan, EHS en Flora en faunawet
Zorg dat de aanwijzingen uit een onderzoeksrapport (Ffw) dat aan een bestemmingsplan ten grondslag wordt…
Bestemmingsplan en maximale lichtercapaciteit
In de uitspraak van de Afdeling (ABRvS) van 17 december 2014 komen de volgende onderwerpen…
Bestemmingsplan en stikstof; gaat het ooit nog goed?
Bestemmingsplannen met activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken leveren de praktijk veel hoofdbrekens op. In de uitspraak…