Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 03-12-2015

De NeR gaat per 1 januari 2016 op in het Activiteitenbesluit

Per 1 januari 2016 treedt de zogenaamde 4e tranche Activiteitenbesluit in werking. In dit bericht sta ik stil bij één van de wijzigingen die met de 4e tranche wort ingevoerd namelijk het opgaan van de NeR in het Activiteitenbesluit.

Met de tweede fase, vierde tranche Activiteitenbesluit worden verschillende veranderingen doorgevoerd. De staatsbladpublicatie van de wijziging met toelichting beslaat 234 pagina’s. Een omvangrijk document waarbij meerdere wijzigingen worden doorgevoerd. Zo wordt onder meer een groot aantal activiteiten die nu nog als type C inrichting aangemerkt wordt, straks als type B inrichting aangemerkt, waardoor de vergunningplicht niet langer geldt voor die inrichtingen. In het hiernavolgende ga ik in op een andere wijziging, namelijk het feit dat de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) per 1 januari 2016 komt te vervallen. De inhoudelijke regels van de NeR worden per gelijke datum opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Wat verandert er nu precies?

De NeR vervalt. Maar de normen uit de NeR komen vrijwel allemaal ongewijzigd in het Activiteitenbesluit te staan, onder andere in afdeling 2.3 (lucht en geur) en 5.1 (industriële emissies). De zogenaamde “informatieve” onderdelen van de NeR komen in het nieuwe Informatiedocument Industriële Emissies (IdIE), te staan. Dit Informatiedocument Industriële Emissies heeft geen wettelijke status en is beschikbaar op www.infomil.nl 

De huidige NeR is aangewezen als BBT-document, die status zullen de regels als ze eenmaal zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit niet meer hebben. De regels in het Activiteitenbesluit gelden direct, dat wil zeggen dat er geen voorschriften meer over emissie-eisen opgenomen hoeven te worden in Wabo-vergunningen voor milieu. Voor IPPC-installaties geldt wel dat BBT-conclusies voorgaan als de inhoud van het Activiteitenbesluit verschilt van de inhoud van de BBT-conclusies.

Afdeling 2.3 Lucht van het Activiteitenbesluit werkt straks als een vangnetregeling. De activiteiten zoals neergelegd in hoofdstuk 3 en 4 kunnen alleen worden uitgevoerd voor zover hoofdstuk 3 en 4 hiervoor ruimte geven. Voor zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen geldt een afwijkende regeling (art 2.3 b Activiteitenbesluit).

Emissiegrenswaarden, wat verandert er?

De emissiegrenswaarden zijn neergelegd in artikel 2.5 Activiteitenbesluit. De normen gelden per stofklasse. In de Activiteitenregeling is in Bijlage 12 een lijst opgenomen met stoffen en vervolgens is een onderverdeling van de stoffen in stofklassen gemaakt. Voor zogenaamde difffuse stofemissies is in bijlage 3 Activiteitenbesluit een indeling gemaakt in zogenaamde stuifklassen. In artikel 2.6 Activiteitenbesluit is een vrijstellingsbepaling opgenomen.

De emissiegrenswaarden zoals neergelegd in afdeling 2.3 Activiteitenbesluit zijn direct werkend. Dat betekent dat er in de vergunning geen voorschriften over emissie/ lucht opgenomen hoeven te worden. De stof emissie-eis zoals deze nu in de NeR is opgenomen zal in artikel 2.5 Activiteitenbesluit worden neergelegd. Let op, die norm verschilt van de huidige stof-emissie norm uit het Activiteitenbesluit.

In de inrichting dienen ten minste de beste beschikbare technieken te worden toegepast (2.14, eerste lid, onderdeel c, onder 1, van de Wabo). De emissiegrenswaarden zoals genoemd in de artikelen 2.5 en 2.6 zijn de met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissie niveau’s. Het bevoegd gezag kan afwijken van de emissiegrenswaarden zoals genoemd in de artikelen 2.5 en 2.6. Afwijken kan door andere emissiegrenswaarden vast te stellen of door de emissiegrenswaarden aan te vullen of te vervangen door gelijkwaardige parameters of gelijkwaardige technische maatregelen. Die gelijkwaardige technische maatregelendie moeten dan wel een gelijkwaardig niveau van milieubescherming garanderen. Afwijken is mogelijk met een maatwerkvoorschrift, maar een goede motivering is dan wel een vereiste. Daarbij is informatie afkomstig van de inrichting altijd noodzakelijk en de inrichting is dan ook verplicht deze informatie te leveren op grond van art. 1.15 Activiteitenebsluit. Ook buiten de periode zoals bedoeld in artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag informatie opvragen over de emissies van de inrichting.

Afwijken met een maatwerkvoorschrift kan leiden tot strengere emissiegrenswaarden, maar ook tot minder strenge grenswaarden. Artikel 2.7 geeft de afwijkingsgronden. De afwijkingsmogelijkheid in het Activiteitenbesluit is beperkt tot de gronden die ook worden genoemd in de EU-richtlijn industriële emissies (Rie) (en artikel 5.5, zevende lid, van het Bor). De afwijkingsgronden zijn (1) de geografische ligging; (2) lokale milieuomstandigheden; en (3) kosteneffectiviteit. Kosteneffectiviteit wordt in het nieuwe systeem gebaseerd op het systeem uit de NeR. Als de afweging van de kosten van de maatregel en de baten van de maatregel in beginsel vallen binnen de range is sprake van kosteneffectiviteit. Anders dan thans het geval kan dan – in beginsel – geen afweging meer gemaakt worden door het bevoegd gezag of de maatregel als kosteneffectief wordt beschouwd.

De in de huidige vergunning opgenomen voorschriften voor emissies / lucht blijven nog 3 jaar geldig.

Status

Het wijzigingsbesluit van het Activiteitenbesluit is 1 oktober 2015 gepubliceerd in Staatsblad nummer 327. De streefdatum voor inwerkingtreding van de vierde tranche is 1 januari 2016. In de staatsbladpublicatie is tevens een handige transponeringstabel afgedrukt voor de omzetting van de oude NeR bepalingen naar de nieuwe Activiteitenbesluit bepalingen over emissies.

Fleur Onrust (ENVIR Advocaten)


Gerelateerd

Milieurecht in transitie. Jubilieumbundel 40 jaar VMR
Marieke Kaajan schreef een bijdrage in de jubileumbundel van de Vereniging voor Milieurecht. Ondanks enorme…
Vereisen geurbeheersplan als aan normstelling Wet geurhinder en veehouderij is voldaan?
Het al dan niet in een omgevingsvergunning voor een veehouderij kunnen eisen dat een geurbeheersplan wordt opgesteld.
Een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en de -regeling hoeft geen probleem te zijn
Er blijft veel (media-)aandacht voor tegenstanders van windparken die met nieuwe rechtspraak van het Europese…
Investeren uit de stikstofcrisis, en snel een beetje!
Meer dan een jaar geleden sneuvelde het Programma Aanpak Stikstof bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Dit…
Passende beoordeling voor een bestemmingsplan en toch geen milieueffectrapport?
Als voor een bestemmingsplan, of ander plan of programma, een passende beoordeling moet worden opgesteld,…
Activiteitenbesluit en -regeling (toch) plan-MER-plichtig?
Moeten het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer onderworpen worden aan een strategische milieueffectbeoordeling (hierna…
Toetsing van geluidsnormen voor windturbines aan het voorzorgsbeginsel
Helaas is het Nederland niet gelukt de Europese doelstelling voor duurzaam opgewekte energie te halen….
Curator pas op: bestuurs- en omgevingsrecht!
Ondanks alle getroffen steunmaatregelen, waaronder de NOW subsidie lijkt het onvermijdelijk dat straks meer faillissementen…
Stikstofcumulatietoets bestemmingsplan niet nodig en regeling interne saldering bestemmingsplan behoeft geen passende beoordeling
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag meerdere interessante uitspraken gedaan over het Natura 2000-gebiedsbeschermingsrecht in relatie tot stikstof. Zo heeft de Afdeling overwogen, dat de stikstofcumulatietoets voor een bestemmingsplan niet hoefde te zien op ontwikkelingen die niet door het plan zelf, maar door andere plannen mogelijk zijn gemaakt. Ook heeft de Afdeling een oordeel gegeven over een in een bestemmingsplan opgenomen regeling voor interne saldering. Als in zo’n regeling wordt aangesloten bij het bestaande planologisch toegelaten gebruik, dan hoeft dat niet passend beoordeeld te worden.
Kerstuitspraken met betrekking tot Natura 2000-toetsen
Poortgebied Bergsche Heide (Steenbergen), uitbreiding hotel de Harmonie in Giethoorn (Steenwijkerland) en aanleg nieuw dorp Reeve en aanleg van het Reevediep (beiden in Kampen)
De ruimtelijke aanvaardbaarheid van geluidsbelasting bij windturbines
Voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting van windturbines bij woningen en andere gevoelige gebouwen…
Hobbels bij het legaliseren van bestaand windpark: voorschriften op grond van m.e.r.-beoordeling
De vergunningverlening voor Windpark Hartelburg II begint zich te ontwikkelen tot een interessante soap. Het…
Tijdelijk zonnepark van 4,3 hectare is niet m.e.r.-beoordelingsplichtig
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft bij uitspraak van 14 augustus jl. (ECLI:NL:RVS:2019:2770) geoordeeld over een mogelijke…
ENVIR in het nieuws over stikstof
In de media zijn de afgelopen tijd meerdere berichten en items verschenen over de gevolgen…
Verbod asbestdaken per 2024/2025 gaat niet door
De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel dat een verbod per eind…
Emissiehandel: de impact van de Brexit
Het Verenigd Koninkrijk is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in Europa en de…
Emissiehandel: start op tijd met de voorbereiding van de vierde handelsperiode
De nieuwe handelsperiode voor het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS) staat voor de deur:…
Volksgezondheidsrisico’s door endotoxinen: meer handvatten voor de praktijk
Bij de besluitvorming over veehouderijen spelen volksgezondheidsrisico’s veroorzaakt door endotoxinen voor omwonenden een steeds grotere rol. In haar uitspraak van 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2395 geeft de Afdeling meer handvatten voor de praktijk hoe hiermee om te gaan.
Geurnormen achtergrondbelasting in bestemmingsplan toegestaan
Het is mogelijk om geurnormen voor de achtergrondbelasting in een bestemmingsplan op te nemen. Dit is in beginsel ruimtelijk relevant en aanvaardbaar. Zo oordeelt de Afdeling in haar recente uitspraak van 19 juli 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1969). Dit is een van de weinige uitspraken waarin de Afdeling dit zo expliciet overweegt.
Meer duidelijkheid over implementatie PGS 29
Op 15 februari heeft de minister van I&M in een brief meer duidelijkheid gegeven over…
Terechte weigering handhavend optreden
Voor het corrigeren van de gemeten emissiewaarden vanwege meetonzekerheden overeenkomstig de voorschriften 2.6 en 2.9…
Veranderingsvergunning voor een inrichting
Wanneer kan er een veranderingsvergunning voor een inrichting verleend worden? Een veranderingsvergunning kan slechts worden verleend…
Bestuursdwang vanwege verontreiniging op campingterrein
Lessen uit de Afdelingsuitspraak van 8 april 2015 over de toepassing van bestuursdwang bij bodemverontreiniging…
Bestemmingsplan en maximale lichtercapaciteit
In de uitspraak van de Afdeling (ABRvS) van 17 december 2014 komen de volgende onderwerpen…
Stil gebied geen noodzaak voor maatwerkvoorschrift windturbinegeluid
Met de uitspraak van 10 december 2014 (zaaknr. 201403936) maakt de Afdeling bestuursrechtspraak duidelijk dat,…
Grenswaarden met de PAS: oplossing of nieuwe problemen?
Op 7 oktober jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel PAS tot wijziging…