Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 29-03-2021

Nederland waterland: denk mee over het nationale waterbeleid

Water vind je in Nederland overal. Dit vraagt om aandacht voor waterkwaliteit, drinkwatervoorziening, beschikbaarheid van zoet water, bescherming tegen overstromingen en waterberging. Tegelijkertijd wordt het water benut en is het nodig voor diverse functies zoals natuur, scheepvaart, landbouw, visserij en energieopwekking. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontwikkelen daartoe beleid in de vorm van het Nationaal Water Programma 2022-2027. Dit programma ligt tot en met dinsdag 21 september a.s. in ontwerp ter inzage. Iedereen kan de komende maanden zijn of haar zienswijze indienen.

Wat ligt ter inzage en wat is de planning?

Het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 ligt ter inzage samen met:

  • De ontwerp stroomgebiedbeheerplannen voor de Nederlandse delen van de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems (gericht op waterkwaliteit)
  • De ontwerp overstromingsrisicobeheerplan voor de Nederlandse delen van de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems
  • Het ontwerp Programma Noordzee 2022-2027
  • Het milieueffectrapport (planMER) en de passende beoordeling die aan deze ontwerpteksten ten grondslag liggen.

In de periode september 2021 – maart 2022 worden de zienswijzen betrokken bij de voorbereiding van de definitieve teksten. Vaststelling van het Nationaal Water Programma 2022-2027 staat gepland voor maart 2022.

Wat is het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027?

Het Ontwerp National Water Programma (hierna: NWP) bevat de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en het beheer van de rijkswateren en rijksvaarwegen. Voorheen stelde de rijksoverheid in cycli van zes jaar een Nationaal Water Plan en een Beheer- en ontwikkelplan vast. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en ter uitwerking van de NOVI wordt het waterbeleid samengebracht in één programma. Door middel van dit programma geeft Nederland ook invulling aan haar verplichtingen op grond van drie belangrijke Europese watergerelateerde richtlijnen: de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Overstromingsrisico’s en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Het NWP in een notendop

Op het gebied van water staat Nederland voor forse opgaven, die bovendien groter en complexer zullen worden. Dit komt, aldus het NWP, door de samenhangende uitdagingen van klimaatverandering, bodemdaling, milieuverontreiniging en ruimtedruk. Daarnaast ligt er een grote opgave om verouderde infrastructuur toekomstbestendig te maken. Net als in de NOVI wordt ook in het NWP erkend dat die uitdagingen om een integrale aanpak vragen met andere opgaven in de fysieke leefomgeving, waaronder de energietransitie. Leidende principes bij die integrale aanpak moeten zijn ‘meebewegen met water’ en ‘aansluiten op de karakteristieken van het watersysteem’. Het NWP bevat afwegingsprincipes voor het waterbeleid en -beheer als basis om keuzes te kunnen maken wat waar wel en niet kan.

Het NWP stelt drie hoofdambities voor het beleid:

1.     Een veilige en klimaatbestendige delta

2.     Een concurrerende, duurzame en circulaire delta

3.     Een schone en gezonde delta met hoogwaardige natuur

Deze drie hoofdambities zijn in het NWP uitgewerkt voor de thema’s klimaatadaptatie, waterveiligheid, zoetwaterverdeling en droogte, grondwater en scheepvaart. Ook is ingegaan op de samenhang met andere opgaven in de fysieke leefomgeving zoals natuur, landschap, verstedelijking en energietransitie. Zo wordt in het kader van de beleidsambitie ‘veilige en klimaatbestendige delta’ erop ingezet om de best beschermde delta ter wereld te blijven en wordt in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging verkend hoelang de huidige beschermingsstrategieën nog standhouden en of/wanneer aanpassing daarvan benodigd is. Ter uitvoering van de beleidsambitie ‘concurrerende, duurzame en circulaire delta’ worden onder meer maatregelen getroffen om een goede zoetwatervoorziening te waarborgen, ruimte op de Noordzee voorzien voor nieuwe windparken en gewerkt aan verduurzaming van de maritieme sector. Maatregelen om lozingen van opkomende stoffen als PFAS te voorkomen, de grote wateren natuurlijker in te richten en de waternatuur te versterken dragen bij aan het behalen van de beleidsambitie ‘schone en gezonde delta met hoogwaardige natuur’.

Gebiedsgerichte uitwerking

Wederom net als de NOVI, werkt ook het NWP met een gebiedsgerichte aanpak om zo per gebied een ‘integrale aanpak van samenhangende nationale en regionale opgaven’ te kunnen realiseren. Het NWP voorziet daarom in gebiedsgerichte uitwerkingen voor de rijkswateren: de Noordzee, de Zuidwestelijke Delta, de Rijn-Maasmonding, de grote rivieren, het IJsselmeergebied, de Waddenzee en Eems-Dollard en de kanalen in het beheer van het Rijk. De gebiedsgerichte uitwerking voor de Noordzee is neergelegd in het Ontwerp Programma Noordzee dat de kaders voor ruimtelijk gebruik van de Noordzee stelt. Dit ruimtelijk gebruik moet passen binnen de randvoorwaarden van een gezond ecosysteem en de op Nederland rustende verplichting om de milieutoestand van de Noordzee te verbeteren. Het Noordzeeakkoord dat in de zomer van 2020 tot stand is gekomen en waarmee de Tweede Kamer in februari 2021 heeft ingestemd, vormt samen met de internationale kaders en de NOVI de basis voor de beleidsvoornemens die in het Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 zijn uitgewerkt. Het programma combineert daarom de extra opgave voor windenergie op de Noordzee met natuurontwikkeling (vergroten biodiversiteit), duurzame visserij en ruimte voor de scheepvaart. Het Ontwerp Programma Noordzee voorziet ook in maatregelen om de milieutoestand te verbeteren.

 

Voor meer informatie over regulering van de Noordzee kunt u contact opnemen met Iris Kieft.