Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 29-01-2015

Naar uniform toezicht en handhaving bij tankstations

Er wordt gewerkt aan een landelijke aanpak bij toezicht en handhaving van tankstations.

Naar uniform toezicht en handhaving bij tankstations

Aan toezicht en handhaving bij tankstations wordt nu verschillend invulling gegeven. De accenten van het toezicht en soms ook de uitleg van de geldende wet- en regelgeving verschillen per provincie.

DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) en de Omgevingsdienst Groningen ontwikkelden ieder een eigen aanpak voor toezicht en handhaving bij tankstations. In 2014 zijn ook bij andere omgevingsdiensten soortgelijke projecten gestart. Een voorbeeld betreft de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). In de werkgroep tankstations van het Vakberaad Omgevingsdiensten wordt geprobeerd om met verschillende projecteleiders van verschillende milieudiensten tot een uniforme landelijke aanpak te komen. Ik beschrijf de aanpak van de genoemde omgevingsdiensten hieronder.

DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)

DMCR voert het toezicht op de volgende manier uit: 1) de toezichthouder controleert alle tankstations aan de hand van een nulmeting; 2) Na de analyse van deze gegevens bekijkt de projectleiding welke overtredingen de tankstations het meest begaan; 3) Dit overzicht van overtredingen vormt vervolgens de basis voor het volgende controlejaar; 4) aan de hand van het overzicht wordt er een verkorte checklist opgesteld voor het volgende jaar.

Handhaving wordt door DCMR als volgt uitgevoerd. DCMR beoordeelt het naleefgedrag van de individuele bedrijven. Bedrijven die geen overtredingen hebben begaan komen in aanmerking voor verminderd toezicht. Deze bedrijven zullen één of meerdere jaren niet worden bezocht. Bedrijven waar een sanctie is opgelegd, bezoeken de toezichthouders jaarlijks. Daarnaast worden de bedrijven die een waarschuwingsbrief hebben ontvangen steekproefsgewijs gecontroleerd.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

Ook de ODZOB is een pilot gestart voor handhaving en toezicht bij tankstations.Toezichthouders van de ODZOB zullen tankstations bezoeken en controleren aan de hand van een uitgebreide checklist. ODZOB streeft er naar om in 2014 en 2015 alle tankstations in Zuidoost-Brabant op dezelfde manier gecontroleerd te hebben.

Net als bij DCMR wordt tijdens de pilot in Zuidoost Brabant bekeken of bij individuele bedrijven verminderd toezicht mogelijk is en bij welke bedrijven en locaties juist meer toezicht is vereist.

Daarnaast gaat de ODZOB ‘naming & shaming’ toepassen. Van ODZOB heb ik begrepen dat DCRM dit reeds doet. Bij ODZOB is nog geen gebruik gemaakt van ‘naming and shaming’. ODZOB geeft aan zij voornemens is om het naming and shaming beleid zo toe te passen dat tankstations die zich netjes aan de regels houden in de openbaarheid worden genoemd, maar ook dat tankstations die het niet goed doen bekend gemaakt zullen worden.

Omgevingsdienst Groningen

De Omgevingsdienst Groningen spitst de controle op naleving van de milieuvoorschriften bij tankstations toe op de aspecten rond certificering, periodieke keuring, inspectie en onderhoud, zo beschrijft Infomil.

Eerst verzamelen de toezichthouders in Groningen informatie aan de hand van vooraf vastgestelde formats. De tankstationshouders moeten deze informatie zelf aanleveren. Vervolgens wordt de ontvangen informatie beoordeeld door de omgevingsdienst aan de hand van op maat samengestelde controlelijsten. Na deze beoordeling vindt eventueel een aanvullende informatieronde plaats. Vervolgens maakt en verstuurt de omgevingsdienst de toezichtsbrief. In een aantal gevallen bezoeken de toezichthouders het tankstation, waarbij ze stationsmanagers verzoeken om de benodigde documenten te tonen.

Infomil

De checklists voor toezicht en handhaving van DCMR en de Omgevingsdienst Groningen zijn beide te vinden door te klikken op de volgende link. Deze checklist is zowel handig voor andere omgevingsdiensten en provincies die hun toezichts- en handhavingsaanpak willen stroomlijnen, alsmede voor de houders van tankstations. Deze checklists geven meer inzicht en maken transparant op welke wijze waarop toezicht gehouden wordt. Let wel, niet elke provincie en/of milieudienst handelt thans conform deze lijsten, dat is ook niet verplicht.

Conclusie

Toezicht en handhaving worden wellicht langzaam geüniformeerd maar van een landelijke uniforme aanpak is nu nog geen sprake. Dit zal ook niet eenvoudig zijn, de accenten die verschillende milieudiensten leggen, zullen afhankelijk zijn van het aantal tankstations, de problemen in het verleden en de capaciteit voor handhaving en de urgentie op andere handhavingsgebieden.

Bij het introduceren van ‘naming and shaming’ bij toezicht en controle bij tankstations heb ik juridisch gezien zo mijn twijfels. Allereerst vraag ik mij of wat de wettelijke grondslag is voor de openbaarmaking van deze gegevens van tankhouder? Het Activiteitenebsluit biedt die grondslag in ieder geval niet. Daarnaast is mij niet direct duidelijk of de de omgevingsdiensten die dit gaan toepassen voornemens zijn om de openbaarmaking in het kader van deze ‘naming and shaming’ als (sanctie)besluit te verpakken en derhalve om hier tegen rechtsbescherming open te stellen.

Daarnaast is nog van belang dat er soms pas na een helaas lange procedure duidelijkheid bestaat over de overtreding en de rechtmatigheid van het handhavend optreden. Als de naam van het bedrijf dan al is gepubliceerd is de schade ten onrechte al toegebracht. Een alternatief zou misschien kunnen zijn dat de namen pas worden gepubliceerd of in ieder geval nadat alle eventuele bestuursrechtelijke (en /of civielrechtelijke) procedures ten einde zijn en de handhavingsbesluiten onherroepelijk zijn geworden, dit conform het Wft (Wet financieel toezicht) model.

Zie over naming and shaming in het milieurecht ook het artikel van C.A.H. van de Sanden, “De publieke schandpaal in het milieurecht”, in MenR 2011/137.

Fleur Onrust (ENVIR Advocaten)


Gerelateerd

Belanghebbende bij handhavingsverzoek ogv Noodverordening COVID-19
Verzoek om handhaving van de Noodverordening tegen NS. Is de indiener van het verzoek om…
Mondkapjesverplichting in het OV voor altijd?!
Hoe werkt de verplichting uit de Noodverordening om in het OV een mondkapje te dragen?…
Curator pas op: bestuurs- en omgevingsrecht!
Ondanks alle getroffen steunmaatregelen, waaronder de NOW subsidie lijkt het onvermijdelijk dat straks meer faillissementen…
Overtreder of niet?
Een rechtspersoon kan als overtreder worden aangemerkt, maar wat is daarvoor nodig? En in hoeverre…
Vertrouwen of wantrouwen: een nieuwe lijn in de jurisprudentie
Vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tweetal uitspraken (ECLI:NL:RVS:2019:1694 (dakterras Amsterdam)…
Last tot ongedaanmaking kan ook zien op vergunningvrije activiteiten
Op 7 november 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak…
Beperking belanghebbendheid bij Wnb-ontheffing (soorten)
In de uitspraak van 24 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…
Prejudiciële vragen of buiten werkingstelling van het PAS; en dan?
Tijdens de meerdaagse zitting op 30 november en 1 december 2016 bij de Afdeling bestuursrechtspraak…
Mooie deal: Van der Lee Transport verkocht aan het Belgische Vervaeke
Trots dat ons kantoor op het gebied van milieurecht verkoper heeft kunnen bijstaan in de…
Geen uitzondering op de beginselplicht tot handhaving
De uitspraak laat zien hoe belangrijk het is voor bedrijven om altijd te controleren of…
Aandachtspunten voor (potentiële) gebouw eigenaren
Zowel bedrijfspanden als woningen vliegen weer als warme broodjes over de toonbank, maar wat moet…
Schaarse vergunningen; Wat? Wie en Hoe?
Op 25 mei 2016 is de conclusie over schaarse vergunning van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven verschenen….
Aandeelhouder en bestuurder als overtreder aangemerkt
Drietal uitspraken van de ABRvS overspoedeisende bestuursdwang, het overtreder begrip, kostenverhaal en een dwangbevel. Procedure…
Het pleit beslecht: wel overgangsrecht Stichting WEW
De uitspraak van de ABRvS van 23 maart 2016 maakt een einde aan de discussie:…
Een unicum: ABRvS komt terug op tussenuitspraak
Terugkomen op een tussenuitspraak is een uitzondering. Maar het kan wel! Zie hiervoor de uitspraak…
Ook voor dieren op de landelijke vrijstellingslijst moet worden voldaan aan artikel 65 Ffw
Dieren die op de landelijke vrijstellingslijst staan mogen niet zonder meer worden afgeschoten. Bij het verlenen van…
Bevestiging PAS-melding geen besluit: dan maar een handhavingsverzoek?!
Op 6 november jl. concludeerde de ABRvS dat de bevestiging van een PAS-melding geen besluit…
4 tips om terugbetalen ontvangen subsidie te voorkomen
Subsidie ontvangen is mooi en soms onmisbaar. Maar als je die subsidie aan het einde…
Toch geen overgangsrecht voor Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen?
Met de uitspraak van 1 oktober 2015 gaat de rechtbank Zeeland-West-Brabant lijnrecht in tegen een…
Zo zou het moeten! Voorkom verjaring van de mogelijkheid om te in vorderen
Verzoek de bestuursrechter om verjaring van de mogelijkheid om tot invordering van dwangsommen over te…
Schoonmaken verplicht op grond van de omgevingsvergunning
Is de verplichting om een geluidscherm schoon te houden ruimtelijk relevant? De Afdeling (ABRvS) deed…
Handhaving tegen permanente bewoning recreatiewoningen
Op deze zonnige zomerdag midden in de vakantieperiode een uitspraak over handhaving gericht tegen het…
Terechte weigering handhavend optreden
Voor het corrigeren van de gemeten emissiewaarden vanwege meetonzekerheden overeenkomstig de voorschriften 2.6 en 2.9…
Uitbreiden omvang van het geding met nieuwe besluitonderdelen
Zeer interessante uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 juni 2015…
Bestuursdwang vanwege verontreiniging op campingterrein
Lessen uit de Afdelingsuitspraak van 8 april 2015 over de toepassing van bestuursdwang bij bodemverontreiniging…
Voorlopig einde van het alcoholslot
Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft door de uitspraak van de Raad van State (ABRvS) van…
Watervergunning geweigerd op grond van de onjuiste Keur
Interessante uitspraak van de Afdeling over de bestuursprocesrechtelijke vraag aan welke regels een besluit getoetst…
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen niet langer een bestuursorgaan
De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 17 december 2014 (zaaknr. 201402823) is een breuk…
UberPOP als medepleger aangemerkt door Voorzieningenrechter CBb
Interessante uitspraak, waarbij de problemen over de toelaatbaarheid van andere initiatieven in de deeleconomie en…
Asbestbrand en kostenverhaal interessante uitspraak ABRvS 8 oktober 2014
Wachten met zelf maatregelen nemen terwijl er anders spoedeisende bestuursdwang toegepast gaat worden, omdat er…
Uitspraak grote kamer over kernbegrip “bestuursorgaan”
De grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan…
Nieuwe annotatie over kostenverhaal bestuursdwang na incident Schiphol
Noot van Fleur Onrust onder de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…
Noot verschenen in JM over een besluit tot kostenverhaal bestuursdwang gericht aan curator
Fleur Onrust schreef een annotatie in JM 2014/111 onder een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van…