Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 25-07-2021

Impact Europese Green Deal op EU ETS

De Europese Klimaatwet, die eind juli 2021 in werking treedt, schrijft voor dat de Europese Unie haar netto-emissies in 2030 met 55% dient te hebben verminderd ten opzichte van de emissies in 1990. Op 14 juli 2021 heeft Europese Commissie onder de titel “Fit for 55” een pakket met uitvoeringsmaatregelen voorgesteld om te verzekeren dat deze emissiereductie tijdig wordt gerealiseerd. Onderdeel van dit pakket zijn enkele voorstellen om het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) aan te passen. De voorstellen zien zowel op versterking van het huidige systeem als op uitbreiding van het systeem naar andere sectoren. Hieronder zijn de voorstellen kort op een rijtje gezet.

Versterking EU ETS – lagere emissieplafonds

In de vierde handelsperiode van het EU ETS, die loopt van 2021-2030, wordt gewerkt met jaarlijkse emissieplafonds die het totaal aantal toegestane emissies maximaliseren. Het voorstel van de Commissie gaat uit van een grotere emissiereductie door de sectoren die al onder het EU ETS vallen van 61% in 2030 ten opzichte van de emissies in 2005, in plaats van de verwachte 51% reductie onder het huidige systeem. Dit vraagt om een snellere daling van het jaarlijkse emissieplafond en aanpassing van de regels over marktstabiliteit, koolstoflekkage, verdeling van de inkomsten tussen lidstaten en investeringen in koolstofarme technieken.

Uitbreiding EU ETS – zeevaart

De huidige zeevaartemissies zijn hoger dan die in 1990 en in een business-as-usual scenario zullen deze emissies blijven toenemen. Daarom is het voorstel van de Commissie om, naast acties in IMO-verband, de zeevaart in de periode 2023-2025 geleidelijk in te faseren in het EU ETS. Om dat mogelijk te maken zullen ook de emissierapportage-eisen voor zeevaart moeten worden aangescherpt.

Uitbreiding EU ETS – luchtvaart

De verplichting van luchtvaartexploitanten om hun emissies te reduceren worden ook verzwaard. Luchtvaartexploitanten ontvangen nu nog gratis emissierechten en het voorstel is om deze uit te faseren. Om de emissies van de luchtvaart op mondiaal niveau aan te pakken, zal de regeling voor koolstofcompensatie en -reductie voor de internationale luchtvaart (Corsia) worden uitgevoerd via het EU ETS.

Aanpalend emissiehandelssysteem voor gebouwen en wegvervoer

Fossiele brandstoffen die door gebouwen en wegvervoer worden gebruikt, zijn ook belangrijke bronnen van emissies en vervuiling waar reductie tot nu toe nog maar beperkt heeft plaatsgevonden. De Commissie stelt voor om vanaf 2026 emissiehandel toe te passen op wegvervoer en gebouwen in de vorm van een afzonderlijk systeem gericht op toeleveranciers van brandstoffen. Producenten en leveranciers van brandstoffen krijgen daarmee de verantwoordelijkheid om aan de regeling te voldoen, in plaats van individuele huishoudens en wegvervoersgebruikers. Er zullen emissieplafonds voor beide sectoren worden vastgesteld die in de loop der tijd zullen worden verlaagd. Overigens is in Nederland al een handelssysteem in het leven geroepen voor brandstoffen die aan, onder meer, wegvervoer in Nederland worden geleverd. Dit handelssysteem voorziet in handel in hernieuwbare brandstofeenheden.

Hoe verder?

Het “Fit for 55”-pakket bestaat uit voorstellen van de Europese Commissie en vormt de start van het Europese wetgevingsproces waarin het Europees Parlement en de Raad zich over deze voorstellen buigen. De voorstellen voor wijziging van het EU ETS kunnen worden geraadpleegd via deze links: voorstel luchtvaart en voorstel wijziging EU ETS. De uiteindelijke richtlijnen die als resultaat van het wetgevingsproces worden vastgesteld, kunnen afwijken van de tekst van deze voorstellen. Ook beoogt de Europese Commissie met dit pakket de toon te zetten voor de 26e VN-klimaatconferentie in Glasgow in november 2021 in de hoop dat tijdens die conferentie goede wereldwijde afspraken gemaakt kunnen worden.

Iris Kieft


Gerelateerd

Milieurecht in transitie. Jubilieumbundel 40 jaar VMR
Marieke Kaajan schreef een bijdrage in de jubileumbundel van de Vereniging voor Milieurecht. Ondanks enorme…
Wanneer is sprake van één ETS installatie? Hof van Justitie EU geeft tekst en uitleg
Het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS) geldt voor emissies van aangewezen broeikasgassen die het…
Een snel(ler) einde aan de stikstofcrisis met een Deltaplan Verduurzaming?!
In een column die begin maart op de website van de Vereniging voor Milieurecht werd…
Iris Kieft benoemd tot secretaris Stichting Stibat Services
Iris Kieft is benoemd als secretaris in het bestuur van Stichting Stibat Services (Stibat). Stibat…
Een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en de -regeling hoeft geen probleem te zijn
Er blijft veel (media-)aandacht voor tegenstanders van windparken die met nieuwe rechtspraak van het Europese…
Activiteiten in het verleden bieden in EU ETS wel garantie voor toewijzing in de toekomst
De meer dan 11.000 deelnemers aan het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS) moeten jaarlijks…
Nationale Omgevingsvisie naar de Kamer: niet alles kan en zeker niet overal
De definitieve Nationale Omgevingsvisie, de NOVI, is op 11 september 2020 aan de Kamer aangeboden….
Green Powerhouse Noordzee stap dichterbij met Noordzeeakkoord
Na ruim anderhalf jaar overleg en onderhandeling is in de zomer van 2020 het Noordzeeakkoord…
Activiteitenbesluit en -regeling (toch) plan-MER-plichtig?
Moeten het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer onderworpen worden aan een strategische milieueffectbeoordeling (hierna…
Kunststofproducten voor eenmalig gebruik aan banden
Hoewel in maart 2020 alweer het tweede Europese actieplan voor de circulaire economie werd gepresenteerd,…
Toetsing van geluidsnormen voor windturbines aan het voorzorgsbeginsel
Helaas is het Nederland niet gelukt de Europese doelstelling voor duurzaam opgewekte energie te halen….
Voldoende maatregelen treffen waardoor van ‘opzet’ (Wnb) geen sprake meer is?
Soortenbescherming (Wnb) in relatie tot de energietransitie en het treffen van ‘mitigerende maatregelen’ In de…
Actualiteiten bescherming Natura 2000
De laatste tijd verschijnen er weer veel interessante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de…
Uitvoering Klimaatakkoord: hoe werkt de CO2-heffing?
Ter uitvoering van het Klimaatakkoord, is het kabinet hard aan de slag met de voorbereiding…
Juridisering van draagvlak en participatie
Ter uitwerking van het Klimaatakkoord zijn in Nederland 30 energieregio’s bezig met het opstellen van…
Hof van Justitie EU bevestigt: geen matiging gefixeerde boete bij niet tijdig inleveren emissierechten
De EU ETS jaarafsluiting De jaarafsluiting voor het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS) is…
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan!
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan! De beroepen tegen het provinciale inpassingsplan en de omgevingsvergunning van…
De ruimtelijke aanvaardbaarheid van geluidsbelasting bij windturbines
Voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting van windturbines bij woningen en andere gevoelige gebouwen…
Hobbels bij het legaliseren van bestaand windpark: voorschriften op grond van m.e.r.-beoordeling
De vergunningverlening voor Windpark Hartelburg II begint zich te ontwikkelen tot een interessante soap. Het…
Emissiehandel: de impact van de Brexit
Het Verenigd Koninkrijk is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in Europa en de…
Emissiehandel: start op tijd met de voorbereiding van de vierde handelsperiode
De nieuwe handelsperiode voor het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS) staat voor de deur:…
Beperking belanghebbendheid bij Wnb-ontheffing (soorten)
In de uitspraak van 24 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…
Wind op zee en land: wat staat er op korte termijn op de agenda?
Het realiseren van wind op land en op zee leidt van oudsher al tot een…
Vooringenomenheid bij subsidieverlening
Procedure inzake EnerGo subsidie. Uitspraak van het CBB van 13 juni 2016 (ECLI:NL:CBB:2016:155) over vooringenomenheid…
Natuur op NWEA Winddagen
Kom naar de bijeenkomst op 15 juni a.s. op de NWEA Winddagen over natuurwetgeving, en…
Windpark Wieringermeer mag worden aangelegd
Met twee uitspraken op 4 mei 2016 concludeerde de ABRvS dat Windpark Wieringermeer magen kan…
Interview Marieke Kaajan
Marieke Kaajan werd door het blad net.nl geïnterviewd over haar werkzaamheden bij grote energieprojecten (in…
Nbw-vergunning centrale Eemshaven: mitigatie van stikstof-effecten is toch mogelijk
De uitspraak van 9 september jl. voegt weer een hoofdstuk toe aan de discussie over…
Marieke Kaajan spreker op NWEA Winddag
Op 12 juni a.s. spreekt Marieke Kaajan op de NWEA Winddag 2015 over “Natuuwetgeving en…
Wind op zee; let goed op het (ontwerp-) kavelbesluit!
Wind op zee geniet de laatste tijd veel publiciteit. Dat is ook niet zo vreemd;…
Hoe kunnen we windenergie beter bewaren?
ENVIR partner Marieke Kaajan schreef een opinie in de Volkskrant over windenergie. Of u nu…
Baanbrekende uitspraak voor Nbw- en Ffw-zaken
Het 1%- of ORNIS-criterium kan nu ook bij diersoorten worden toegepast. Het verkrijgen van toestemming…
Stil gebied geen noodzaak voor maatwerkvoorschrift windturbinegeluid
Met de uitspraak van 10 december 2014 (zaaknr. 201403936) maakt de Afdeling bestuursrechtspraak duidelijk dat,…
Advies Raad van State wetsvoorstel Windenergie op zee
Op 20 oktober jl. heeft de Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel over…