Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 14-02-2021

Kansen en risico’s na vervallen Wnb-vergunningplicht interne saldering

Er geldt geen Wnb-vergunningplicht meer bij interne saldering. Hoe stel je dit vast en wat zijn de kansen en risico’s?

In twee recente uitspraken (ECLI:NL:RVS:2021:71 en ECLI:NL:RVS:2021:175) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak bevestigd dat er geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (“Wnb”) nodig is als met succes het principe van intern salderen wordt toegepast. Bij intern salderen wordt, bij een wijziging of uitbreiding van een bestaande activiteit, verzekerd dat de wijziging of uitbreiding inclusief de bestaande activiteit geen grotere of andere effecten op Natura 2000-gebieden veroorzaakt dan is toegestaan op grond van een vergunning voor een bestaande activiteit.

De mogelijkheden voor interne saldering die de rechtspraak biedt, zijn ruimer dan waar het provinciale beleid van uit ging. Saldering kan op grond van rechtspraak plaatsvinden met de volledig vergunde ruimte en niet (langer) alleen met de feitelijk gerealiseerde capaciteit zoals was geregeld in het provinciale beleid. Dat biedt dus kansen; een initiatiefnemer zal echter zelf moeten vaststellen of het instrument van interne saldering correct wordt ingezet. Dat leidt echter meteen tot een volgende, voor de praktijk prangende vraag: hoe kan nog voldoende (rechts)zekerheid worden verkregen over de toelaatbaarheid van een nieuwe activiteit waarvoor het instrument van intern salderen wordt toegepast. En, welke instrumenten heeft het bevoegd gezag op dit punt? In dit blogbericht wordt op deze aspecten ingegaan.

Aandachtspunten intern salderen

Voor een succesvol beroep op intern salderen zijn de volgende aandachtspunten van belang:

Met welk ‘recht’ kan saldering plaatsvinden? (Bepalen referentiesituatie)

Voor de vraag de wijziging of uitbreiding van een bestaand project significante gevolgen kan hebben, moet een vergelijking worden gemaakt van de (vergunde) gevolgen van het bestaande project in de zogeheten ‘referentiesituatie’ en de gevolgen van het project na wijziging en uitbreiding. Om deze referentiesituatie goed te kunnen bepalen, moet een aantal stappen worden doorlopen:

  1. Is voor de bestaande activiteit een natuurvergunning verleend, en geldt deze nog? Dan bepaalt deze natuurvergunning het maximaal toegestane effect op Natura 2000-gebieden;
  2. Is voor de bestaande activiteit (nog) geen natuurvergunning verleend, dan moet worden vastgesteld of voor de bestaande activiteit toestemming is verleend voordat het regime van artikel 6 Habitatrichtlijn, ter bescherming van natuurgebieden, van kracht werd. De toestemming kan bestaan uit een milieuvergunning of uit algemene regels, als er geen toestemmingsbesluit voor de activiteit vereist was.
  3. Doet zich een situatie als onder B voor, dan moet vervolgens ook nog worden vastgesteld of de toestemming of algemene regels die gold(en) voordat art. 6 HRL van kracht werd, daarna is/zijn gewijzigd. Als zich een wijziging heeft voorgedaan waardoor er minder effecten op Natura 2000-gebieden zijn toegestaan, geldt die wijziging als de referentiesituatie. Als zich een wijziging heeft voorgedaan waardoor meer effecten op Natura 2000-gebieden zijn toegestaan, is de referentiesituatie daardoor niet In dat geval geldt als referentiesituatie nog steeds het effect dat kon worden toegestaan op grond van de onder B bepaalde toestemming/algemene regels. De gedachte achter deze systematiek is dat een wijziging nadat het regime van de HRL van kracht is geworden en waardoor meer effecten op Natura 2000-gebieden konden worden veroorzaakt, getoetst had moeten worden aan de regels van het HRL.

Met bovenstaande stappen is de “vergunde referentiesituatie” bepaald. Deze situatie dient als uitgangssituatie bij de vraag of een voorgenomen wijziging of uitbreiding van een bestaande activiteit leidt tot een toename van effecten op Natura 2000-gebieden. Dat leidt tot het een tweede aandachtspunt.

Omvang in te zetten saldo: vergunde of feitelijke situatie bepalend?

Een tweede aandachtspunt is de vraag of bij intern salderen uitgegaan kan worden van de vergunde referentiesituatie of dat de feitelijke situatie/feitelijke emissies als uitgangspunt moeten worden genomen. De ABRVS is hierover duidelijk en bevestigt in de uitspraak van 27 januari jl. nog eens dat “de feitelijke situatie niet van belang is bij het bepalen van de referentiesituatie”. Kortom: er mag uitgegaan worden van de vergunde referentiesituatie, ook in een situatie dat de vergunning niet, of niet volledig is of wordt benut. Uiteraard moet de vergunning waarmee gesaldeerd wordt, nog wel gelden.

Deze rechtspraak zorgt voor de belangrijkste verruiming in salderingsmogelijkheden ten opzichte van het voorheen geldende provinciale beleid. Op grond van de provinciale beleidsregels kon interne saldering alleen maar plaatsvinden voor emissies die gerelateerd konden worden aan de ‘feitelijk gerealiseerde capaciteit’, een eis die op grond van rechtspraak van de ABRVS niet geldt. NB: de provinciale regels voor extern salderen bevatten deze eis nog wel steeds en zijn op dit punt ook nog van toepassing. De uitspraken van de ABRVS gaan immers over de mogelijkheden van intern salderen en hebben geen betrekking op het instrument van extern salderen.

Vergunningvrij vs. rechtszekerheid

Het gevolg van het niet langer bestaan van een vergunningplicht is dat initiatiefnemers zelf zullen moeten vaststellen of een interne salderingsberekening correct is uitgevoerd. Hoe kan op dit punt nog vooraf zekerheid worden verkregen? Dat kan nog maar beperkt, op de volgende manieren:

  1. Als voor de te realiseren activiteit ook nog een omgevingsvergunning nodig is, zal de toetsing van de salderingberekening (veelal aan AERIUS-berekening, want in het merendeel van de gevallen gaat het om saldering van stikstofdepositie) in het kader van die omgevingsvergunning plaatsvinden. Immers, bij de omgevingsvergunning moet worden getoetst of ook een verklaring van geen bedenkingen(‘vvgb’)-natuur nodig is. Als de conclusie terecht is dat via intern salderen geen Wnb-vergunningplicht bestaat, is ook geen vvgb-natuur nodig. Dit is de meest (rechts)zekere variant, met dien verstande dat algemeen wordt aangenomen dat ook als ten onrechte geen vvgb-natuur wordt gevraagd en de omgevingsvergunning zonder de vvgb-natuur onherroepelijk wordt, GS nog steeds kunnen handhaven vanwege het ontbreken van een Wnb-vergunning. Deze optie biedt dus weliswaar enige rechtszekerheid, maar staat niet gelijk aan een Wnb-vergunning;
  2. Er kunnen echter ook veranderingen aan een bestaande situatie worden gerealiseerd waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is. En als de Omgevingswet in werking is getreden, vervalt de verplichte procedurele koppeling tussen de omgevingsvergunning en de vvgb-natuur. Voor die situaties biedt de onder 1 geschetste optie geen oplossing. Wat dan nog resteert, is het indienen van een aanvraag om een Wnb-vergunning/omgevingsvergunning-natuur, die vervolgens door GS wordt geweigerd met de mededeling dat geen vergunning nodig is (de zogeheten ‘positieve weigering’). Aan een positieve weigering kunnen geen voorschriften of voorwaarden worden verbonden (dus ook niet de voorwaarde dat alleen met ‘feitelijk gerealiseerde capaciteit’ kan worden gesaldeerd). De weigering is een besluit waartegen derden ook rechtsmiddelen kunnen aanwenden. Het is echter op grond van jurisprudentie niet zeker dat deze weigering, als deze eenmaal onherroepelijk is geworden, evenveel ‘waard’ is als een vergunning.
  3. De opties 1 en 2 laten de (ruimere) mogelijkheden voor intern salderen ten opzichte van het provinciale beleid in stand maar bieden voor een initiatiefnemer en/of een derde wellicht niet voldoende rechtszekerheid. Dat zou er voor kunnen pleiten dat de provincie gebruik maakt van de bevoegdheden uit art. 2.4 Wnb, de zogeheten ‘aanschrijvingsbevoegdheid’. Met toepassing van dit artikel kan de provincie bepalen dat een bepaalde activiteit die via het instrument van intern salderen wordt gerealiseerd, alleen onder bepaalde voorwaarden kan worden uitgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld de voorwaarde zijn dat daarvoor een toereikende AERIUS-berekening wordt overgelegd waarmee is aangetoond dat een wijziging of uitbreiding van een bestaande activiteit niet leidt tot grotere of andere effecten op Natura 2000-gebieden dan in de (natuur- of milieuvergunde) situatie, waarbij – na het aanleveren van de relevante informatie – ambtshalve het besluit wordt genomen dat de nieuwe activiteit kan worden gerealiseerd. Dat biedt wellicht meer (rechts)zekerheid dan de optie 1 en 2, maar geeft provincies tegelijkertijd ook de ruimte om het huidige beleid te continueren – met als gevolg dat naar verwachting niet de volledige vergunde ruimte ingezet kan worden voor intern salderen. Daarnaast kan de vraag worden gesteld of de inzet van de aanschrijvingsbevoegdheid wel passend is voor een situatie waarin, materieel, een vorm van toestemming/vergunning wordt verleend. Dat leidt mij tot de laatste optie:
  4. De terugkeer van een instrument voor intern salderen – bijvoorbeeld in de vorm van een ‘natuurneutrale melding’, een variant die lijkt op de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (de OBM) in welk kader door het bevoegd gezag kan worden gecontroleerd of de interne salderingsberekening correct is of de voorheen in de Wnb opgenomen verslechteringsvergunning. Het instrument van de melding wordt veelal als minder omslachtig en minder belemmerend door initiatiefnemers ervaren dan een vergunningplicht en zou tegelijkertijd ook de rechtszekerheid kunnen dienen. Het is verder de vraag of via dit instrument ook beleid kan worden gevoerd dat interne saldering alleen kan plaatsvinden met feitelijk gerealiseerde capaciteit. Dat kan uiteraard bij een (verslechterings)vergunning wel.

Kortom: het vervallen van de vergunningplicht bij intern salderen biedt initiatiefnemers weliswaar meer ruimte en mogelijkheden dan voorheen, maar de voordelen die de zekerheid van een vergunning kan bieden zijn daarmee ten einde. Dat heeft niet alleen impact voor een initiatiefnemer, maar ook voor derden en voor het bevoegd gezag op grond van de Wnb. Het is dan ook voorstelbaar dat de praktijk gebaat is met enige vorm van regulering waarmee de diverse belangen zo optimaal mogelijk worden beschermd.

Marieke Kaajan

Wilt u meer weten over deze uitspraken of over andere actuele uitspraken over de bescherming van Natura 2000-gebieden? Luister dan ook De Podcast van het Instituut voor Bouwrecht met deze maand Chris Backes als gastspreker, die o.a. ingaat op de vraag wanneer een onherroepelijke natuurvergunning kan worden ingetrokken.


Gerelateerd

Milieurecht in transitie. Jubilieumbundel 40 jaar VMR
Marieke Kaajan schreef een bijdrage in de jubileumbundel van de Vereniging voor Milieurecht. Ondanks enorme…
Foerageergebied (en vliegroutes) beschermd of niet?
Het foerageergebied van beschermde diersoorten is in beginsel niet beschermd op grond van de Wet…
Een gestandaardiseerd eigen risico bij ganzenschade; de spelregels volgens de Afdeling
Ganzen veroorzaken jaarlijks veel schade aan agrarische percelen. Alleen al in Fryslân gaat het om…
Externe salderingsmogelijkheden beperkt?
Vergunningverlening op grond van de Wet natuurbescherming (‘Wnb’) is, sinds de PAS-uitspraken van 29 mei…
Een snel(ler) einde aan de stikstofcrisis met een Deltaplan Verduurzaming?!
In een column die begin maart op de website van de Vereniging voor Milieurecht werd…
Belangrijke Natura 2000-uitspraken (ViA15 en Logtsebaan)
(Tussen)uitspraak inzake het tracébesluit A15/A12 Ressen-Oudbroeken (ViA15), ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:105 en Logtsebaan, ABRvS 20 januari 2021, ELCI:NL:RVS:2021:71
Verdergaande bescherming Natura 2000-gebieden in ruimtelijk spoor is toelaatbaar
ABRvS 23 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:3071
Natuurcompensatiebank, stikstofreductie en natuurherstel
Ruim 1,5 jaar na de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak worden de contouren van de…
Projecten met stikstofdepositie: wat wordt in de Wet natuurbescherming-vergunning vergund en onder welke beperkingen?
ABRvS 18 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2760 en ABRvS 1 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1528
Rapport Arcadis: Herindeling Natura 2000-gebieden zeer beperkt mogelijk
In de Kamerbrief van 13 oktober jl. maakt de Minister van LNV melding van het…
Een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en de -regeling hoeft geen probleem te zijn
Er blijft veel (media-)aandacht voor tegenstanders van windparken die met nieuwe rechtspraak van het Europese…
Investeren uit de stikstofcrisis, en snel een beetje!
Meer dan een jaar geleden sneuvelde het Programma Aanpak Stikstof bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Dit…
Nationale Omgevingsvisie naar de Kamer: niet alles kan en zeker niet overal
De definitieve Nationale Omgevingsvisie, de NOVI, is op 11 september 2020 aan de Kamer aangeboden….
Passende beoordeling voor een bestemmingsplan en toch geen milieueffectrapport?
Als voor een bestemmingsplan, of ander plan of programma, een passende beoordeling moet worden opgesteld,…
Leges bij een bouwplan, hoe zit het ook alweer?
Hoe zit het ook alweer met het betalen van leges bij een aanvraag voor een…
Toetsing van geluidsnormen voor windturbines aan het voorzorgsbeginsel
Helaas is het Nederland niet gelukt de Europese doelstelling voor duurzaam opgewekte energie te halen….
Stikstof en Cie Remkes: kan het ook anders?
“Niet alles kan overal“, dat is de pakkende titel van het eindadvies van het Adviescollege…
Voldoende maatregelen treffen waardoor van ‘opzet’ (Wnb) geen sprake meer is?
Soortenbescherming (Wnb) in relatie tot de energietransitie en het treffen van ‘mitigerende maatregelen’ In de…
Regeling voor de gebruiksvergoeding bij het opleggen van gedoogplichten vanaf nu open voor consultatie
Inleiding Tot en met 24 juni a.s. kan gereageerd worden op de consultatieversie van de…
Actualiteiten bescherming Natura 2000
De laatste tijd verschijnen er weer veel interessante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de…
Normaal maatschappelijk risico: nu nog voer voor debat en onzekerheid
Normaal maatschappelijk risico, hoe zat het ook alweer? Op basis van de huidige Wet ruimtelijke…
De Omgevingswet komt, maar is er niet op 1 januari 2021
Uitstel maar geen afstel Uitstel, maar geen afstel. Op 1 april 2020 bracht de minister…
Interview Marieke Kaajan in Europoort Kringen
In de editie van maart 2020 van het magazine Europoort Kringen is Marieke Kaajan geïnterviewd…
Gasloos bouwen: toereikende planregel kan plan-mer stikstof voorkomen
Na de stikstofuitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van mei 2019 is het zoeken naar mogelijkheden…
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan!
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan! De beroepen tegen het provinciale inpassingsplan en de omgevingsvergunning van…
De ruimtelijke aanvaardbaarheid van geluidsbelasting bij windturbines
Voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting van windturbines bij woningen en andere gevoelige gebouwen…
Tijdelijk zonnepark van 4,3 hectare is niet m.e.r.-beoordelingsplichtig
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft bij uitspraak van 14 augustus jl. (ECLI:NL:RVS:2019:2770) geoordeeld over een mogelijke…
ENVIR in het nieuws over stikstof
In de media zijn de afgelopen tijd meerdere berichten en items verschenen over de gevolgen…
Stikstof en woningbouw: business meeting met oplossingen
Honderden bouwprojecten komen op losse schroeven te staan door de recente stikstofuitspraak van de Raad…
Hoe moeten projectontwikkelaars omgaan met stikstofregels?
Op 18 juli 2019 werd Marieke Kaajan voor het radioprogramma Met het oog op morgen…
Briefing Tweede Kamer over de PAS-uitspraken
Op 4 juni 2019 lichtte Marieke Kaajan samen met prof. dr. Chris Backes van de…
Ruimte voor natuur én economische ontwikkeling: blik op de toekomst na de PAS-uitspraken
PAS-uitspraken 29 mei 2019: geen juridische verrassing; maar hoe nu verder? Inleiding De twee uitspraken…
IBR Studiedag Natuurbeschermingsrecht 20 juni 2019
Op 20 juni 2019 verzorgt Marieke Kaajan samen met Ralph Frins en Janette Verbeek een…
Last tot ongedaanmaking kan ook zien op vergunningvrije activiteiten
Op 7 november 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak…
Het PAS-arrest gaat niet alleen over stikstof!
Op 7 november jl. beantwoordde het Hof van Justitie (HvJ) de vragen die door de…
PAS-uitspraak – interview Marieke Kaajan door NOS
Vandaag heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (ECLI:EU:C:2018:882). De…
Interview Marieke Kaajan over de PAS bij NPO 1
Op 7 november a.s. zal het Hof van Justitie zich uitspreken over de houdbaarheid van…
Klimaat & zon: burgerparticipatie hoe gaat dat nu?
Dat burgerparticipatie (ook nu al) een rol speelt in bestuursrechtelijke procedures volgt uit de uitspraak…
Klimaat & burgerparticipatie; hoe vorm te geven?
Windenergie en zonne-energie leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar niet…
Beperking belanghebbendheid bij Wnb-ontheffing (soorten)
In de uitspraak van 24 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…
Effectbeoordeling stikstof op Vlaamse Natura 2000-gebieden via Vlaamse systematiek
De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“ABRVS”) d.d. 16 april…
ENVIR succesvol voor Windpark Wieringermeer bij beroep tegen Wnb-ontheffing
In de aan Windpark Wieringermeer verleende Wnb-ontheffing voor trekvogels was een omvangrijke monitoringsverplichting ten aanzien…
Voortzetten procedures ondanks prejudiciële vragen PAS
Op 17 mei jl. stelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘ABRvS’) prejudiciële…
Natuurbeschermingsrecht – editie 2017
Recent verschenen: het boek Natuurbeschermingsrecht. Marieke Kaajan schreef het boek samen met prof. dr. Ch.W….
Samenvatting PAS-uitspraak weiden en bemesten
Lukt het maar niet om de tijd te vinden om de PAS-uitspraken van 17 mei…
Samenvatting PAS-uitspraak vergunningen
Lukt het maar niet om de tijd te vinden om de PAS-uitspraken van 17 mei…
Omgevingsvergunningen en de toets aan het Amsterdamse hotelbeleid
In dit nieuwsbericht sta ik stil bij een tweetal uitspraken over omgevingsvergunningen voor twee hotels…
Presentaties van Praktijkcongres Natuur in de gemeente beschikbaar
Donderdag 18 mei jl. was ENVIR Advocaten aanwezig op het Praktijkcongres natuur in de gemeente. Een…
Marieke Kaajan spreker op twee VMR-bijeenkomsten
Alles weten over de actualiteiten op het gebied van het natuurbeschermingsrecht? Kom dan naar de VMR…
Aan de slag met de natuurwet!
Het is bijna zover: op 1 januari a.s. treedt de Wet natuurbescherming in werking. ENVIR…
Aanvullingswet Natuur in de Omgevingswet
Tot 21 januari a.s. kan gereageerd worden op de Aanvullingswet Natuur in de Omgevingswet. In…
Daar zijn ze: Besluit natuurbescherming en Regeling natuurbescherming
Vandaag verscheen in het Staatsblad het Besluit natuurbescherming en in de Staatscourant de Regeling natuurbescherming. En de…
Voorwaardelijk ontheffing Ffw is mogelijk
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) overweegt in een uitspraak van 5…
Informatiemiddag Wet natuurbescherming: 3 november 2016
Op 3 november a.s. organiseert ENVIR Advocaten met Bureau Waardenburg een informatiemiddag over de Wet…
Het arrest Orleans; bom onder de PAS?
Op 21 juli 2016 heeft het HvJ EU het begrip “compenserende maatregelen” verruimd – met…
Onderzoek naar maatregelen tegen meeuwenoverlast door ABRvS toegestaan
Fleur Onrust van ENVIR Advocaten trad op voor de gemeenten Alkmaar, Haarlem en Leiden in…
Wind op zee en land: wat staat er op korte termijn op de agenda?
Het realiseren van wind op land en op zee leidt van oudsher al tot een…
Natuur op NWEA Winddagen
Kom naar de bijeenkomst op 15 juni a.s. op de NWEA Winddagen over natuurwetgeving, en…
Schaarse vergunningen; Wat? Wie en Hoe?
Op 25 mei 2016 is de conclusie over schaarse vergunning van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven verschenen….
Nbw-vergunning voor 182 strandhuisjes blijft in stand
Bij uitspraak van 18 mei 2016 heeft de ABRvS de Nbw-vergunning voor 182 strandhuisjes aan…
Geen aanhaakverplichting bij Wet natuurbescherming
Goed nieuws: in afwijking van de Wet natuurbescherming wordt nu voorgesteld om de aanhaakverplichting niet…
Windpark Wieringermeer mag worden aangelegd
Met twee uitspraken op 4 mei 2016 concludeerde de ABRvS dat Windpark Wieringermeer magen kan…
Natuurbeschermingsrecht: Fitness check en Guidance Documents – Kamerbrief over de Vogel- en Habitatrichtlijn
Bij brief van 21 maart 2015 bericht de staatssecretaris van EZ de kamer over een…
Kunnen bestemmingsplannen profiteren van de PAS?
10 maart jl. sprak Marieke Kaajan op het eerste VBR-seminar over de rol van de…
Salderen bij Flora en faunawet-ontheffing toegestaan?!
Op 24 februari 2016 heeft de ABRvS een belangrijke uitspraak gedaan over de mogelijkheid om…
Ook voor dieren op de landelijke vrijstellingslijst moet worden voldaan aan artikel 65 Ffw
Dieren die op de landelijke vrijstellingslijst staan mogen niet zonder meer worden afgeschoten. Bij het verlenen van…
De Wet natuurbescherming komt er (eindelijk) aan: wees op de hoogte!
Eind 2015 is de Wet natuurbescherming definitief aangenomen. Bent u nog niet (helemaal) op de…
Alles weten over de PAS?
Lees dan hier het digitaal magazine, met een bijdrage van Marieke Kaajan.
Praktische handvatten voor gemeenten bij Wet natuurbescherming
ENVIR schreef mee aan het magazine “Natuur in de Gemeente”. Klik hier voor het magazine.
Bevestiging PAS-melding geen besluit: dan maar een handhavingsverzoek?!
Op 6 november jl. concludeerde de ABRvS dat de bevestiging van een PAS-melding geen besluit…
Bij wie moet sinds 1 juli 2015 een Nbw-vergunning worden aangevraagd?
Art. 19d Nbw bepaalt dat een Nbw-vergunning wordt verleend door GS, tenzij op grond van…
Nbw-vergunning centrale Eemshaven: mitigatie van stikstof-effecten is toch mogelijk
De uitspraak van 9 september jl. voegt weer een hoofdstuk toe aan de discussie over…
Stikstof en bestemmingsplannen; one down more to come?!
In de uitspraak van 19 augustus 2015 vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…
Tracébesluit Eemshaven: stikstofjurisprudentie samengevat
De uitspraak van 5 augustus jl. biedt een mooie samenvatting van de stikstofjurisprudentie van de…
Recente ontwikkelingen Natuurbeschermingswet
Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van de Nbw. Kijk hier voor een…
Marieke Kaajan spreker op NWEA Winddag
Op 12 juni a.s. spreekt Marieke Kaajan op de NWEA Winddag 2015 over “Natuuwetgeving en…
De PAS nieuwe risico’s voor agrarische activiteiten
In het tijdschrift ” Vee en gewas” verscheen een artikel van Marieke Kaajan over de…
Marieke Kaajan spreker op de VMR Actualiteitendag 2015
Marieke Kaajan was wederom als spreker uitgenodigd op de VMR Actualiteitendag donderdag 19 maart jl….
Artikel Volkskrant over procedure bij de Raad van State
Marieke Kaajan wordt als natuurbeschermingswet deskundige geciteerd in de Volkskrant. Uit de Volkskrant 24 februari…
Baanbrekende uitspraak voor Nbw- en Ffw-zaken
Het 1%- of ORNIS-criterium kan nu ook bij diersoorten worden toegepast. Het verkrijgen van toestemming…
Programma Aanpak Stikstof is rem op de economische ontwikkeling
Uiterlijk 20 februari kan iedereen een zienswijze indienen tegen het PAS. Er is alle reden…
Bestemmingsplan, EHS en Flora en faunawet
Zorg dat de aanwijzingen uit een onderzoeksrapport (Ffw) dat aan een bestemmingsplan ten grondslag wordt…
Tracébesluit A2 blijft in stand – interessante Nbw uitspraak
Er gingen vele jaren van procederen en zelf prejudiciële vragen aan vooraf, maar de Afdeling…
Bestemmingsplan en stikstof; gaat het ooit nog goed?
Bestemmingsplannen met activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken leveren de praktijk veel hoofdbrekens op. In de uitspraak…
Advies Raad van State wetsvoorstel Windenergie op zee
Op 20 oktober jl. heeft de Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel over…
Grenswaarden met de PAS: oplossing of nieuwe problemen?
Op 7 oktober jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel PAS tot wijziging…
Recht.nl
Op recht.nl verscheen vandaag een notificatie van het artikel van Fleur Onrust en A. Drahmann over…
Interessante uitspraak over dwingende redenen – natuurbeschermingswet
Op 13 augustus 2014 heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…