Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 27-03-2019

Emissiehandel: de impact van de Brexit

Het Verenigd Koninkrijk is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in Europa en de Britse industrie en elektriciteitsproducenten behoren tot de grootste kopers van emissierechten binnen het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS).

Aan de vooravond van de Brexit, volgt hieronder een kort overzicht van de juridische gevolgen van de Brexit voor het EU ETS.

No deal scenario

Als er geen terugtrekkingsakkoord tot stand komt, geldt het volgende met ingang van de datum waarop het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat:

  • Vaste installaties in het Verenigd Koninkrijk vallen niet langer binnen het toepassingsbereik van het EU ETS. Het Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd van plan te zijn monitorings- en rapportageverplichtingen op basis van nationaal recht te laten doorlopen. De inleverplicht voor rechten die nu op basis van het EU ETS bestaat, vervalt voor de Britse vaste installaties.
  • Vluchten van vliegtuigexploitanten tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU vallen niet meer onder het EU ETS. Vliegtuigexploitanten waarvoor het Verenigd Koninkrijk nu de administrerende lidstaat is, zullen een andere administrerende lidstaat krijgen. De nieuwe administrerende lidstaten zijn inmiddels bepaald door de Europese Commissie.
  • Britse exploitanten hebben niet langer toegang tot hun Britse handelsrekeningen in het EU-register. Emissierechten op die rekeningen(en) die in de derde handelsperiode en voor 2019 zijn uitgegeven, blijven geldig. Echter, om bij die emissierechten te kunnen, moeten de emissierechten voor de Brexit zijn overgeschreven op een handelsrekening in een andere lidstaat. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) meldde bijvoorbeeld recent dat veel Britse bedrijven uitwijken naar Nederland voor een handelsrekening onder Nederlands beheer om zo emissierechten te kunnen blijven verhandelen.
  • Accreditaties van verificateurs die zijn afgegeven door de nationale accreditatie-instantie van het Verenigd Koninkrijk niet langer geldig zodat verificateurs met een dergelijke accreditatie niet langer verificatiesverslagen mogen afgeven.
  • Het Verenigd Koninkrijk kan niet langer emissierechten veilen of gratis toewijzen en Britse exploitanten kunnen niet langer internationale kredieten (CER’s en ERU’s) omruilen.
  • Emissierechten die vanaf 1 januari 2019 worden toegewezen of geveild door het Verenigd Koninkrijk worden voorzien van een landcode en exploitanten kunnen die rechten niet meer vrijelijk verhandelen. Landcodes zijn op dit moment nog niet toegewezen, omdat de Europese Commissie de uitkering en veiling van rechten en mogelijkheid om internationale kredieten om te ruilen met ingang van 1 januari 2019 heeft geschorst.

Gevolgen als het terugtrekkingsakkoord wel wordt geratificeerd

  • Britse exploitanten van vaste installaties en vliegtuigexploitanten blijven gedurende de transitieperiode deelnemen aan het EU ETS en zullen ook na de transitieperiode nog moeten voldoen aan de monitorings-, rapportage- en inleververplichtingen over het laatste jaar van de transitieperiode.
  • De opschorting van het uitkeren en veilen van emissierechten en de mogelijkheid om internationale kredieten om te ruilen, eindigt de dag na ratificatie van het terugtrekkingsakkoord. Er worden in dat geval ook geen landcodes toegevoegd aan door het Verenigd Koninkrijk geveilde of uitgekeerde emissierechten.
  • Exploitanten in het Verenigd Koninkrijk zullen toegang blijven houden tot het EU-register zolang als nodig is om aan de monitorings-, rapportage- en inleververplichtingen onder het EU ETS te voldoen.
  • Het Verenigd Koninkrijk verbindt zich ertoe een eigen systeem op te zetten dat CO2 beprijst dat in ieder geval net zo effectief is en een gelijk toepassingsbereik heeft als het EU ETS.

Aangekondigde acties Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft benadrukt dat het gecommitteerd blijft aan het behalen van de klimaatdoelstellingen die in internationaal verband zijn overeengekomen. De Britse minister voor energie en duurzame groei kondigde eind februari aan voorbereidingen te treffen om een eigen emissiehandelsysteem op te zetten met als doel dat systeem te linken aan het EU ETS. In de tussentijd kunnen Britse vaste installaties een CO2-belasting verwachten van rond de £ 16 per ton CO2-emissie.

De Britse overheid heeft ook een handig overzicht gepubliceerd van de gevolgen van de Brexit voor Britse deelnemers aan het EU ETS. Dit overzicht is beschikbaar via deze link.

 

Iris Kieft


Gerelateerd

Milieurecht in transitie. Jubilieumbundel 40 jaar VMR
Marieke Kaajan schreef een bijdrage in de jubileumbundel van de Vereniging voor Milieurecht. Ondanks enorme…
Impact Europese Green Deal op EU ETS
De Europese Klimaatwet, die eind juli 2021 in werking treedt, schrijft voor dat de Europese…
Wanneer is sprake van één ETS installatie? Hof van Justitie EU geeft tekst en uitleg
Het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS) geldt voor emissies van aangewezen broeikasgassen die het…
Een snel(ler) einde aan de stikstofcrisis met een Deltaplan Verduurzaming?!
In een column die begin maart op de website van de Vereniging voor Milieurecht werd…
Vereisen geurbeheersplan als aan normstelling Wet geurhinder en veehouderij is voldaan?
Het al dan niet in een omgevingsvergunning voor een veehouderij kunnen eisen dat een geurbeheersplan wordt opgesteld.
Een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en de -regeling hoeft geen probleem te zijn
Er blijft veel (media-)aandacht voor tegenstanders van windparken die met nieuwe rechtspraak van het Europese…
Activiteiten in het verleden bieden in EU ETS wel garantie voor toewijzing in de toekomst
De meer dan 11.000 deelnemers aan het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS) moeten jaarlijks…
Investeren uit de stikstofcrisis, en snel een beetje!
Meer dan een jaar geleden sneuvelde het Programma Aanpak Stikstof bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Dit…
Nationale Omgevingsvisie naar de Kamer: niet alles kan en zeker niet overal
De definitieve Nationale Omgevingsvisie, de NOVI, is op 11 september 2020 aan de Kamer aangeboden….
Passende beoordeling voor een bestemmingsplan en toch geen milieueffectrapport?
Als voor een bestemmingsplan, of ander plan of programma, een passende beoordeling moet worden opgesteld,…
Green Powerhouse Noordzee stap dichterbij met Noordzeeakkoord
Na ruim anderhalf jaar overleg en onderhandeling is in de zomer van 2020 het Noordzeeakkoord…
Activiteitenbesluit en -regeling (toch) plan-MER-plichtig?
Moeten het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer onderworpen worden aan een strategische milieueffectbeoordeling (hierna…
Toetsing van geluidsnormen voor windturbines aan het voorzorgsbeginsel
Helaas is het Nederland niet gelukt de Europese doelstelling voor duurzaam opgewekte energie te halen….
Uitvoering Klimaatakkoord: hoe werkt de CO2-heffing?
Ter uitvoering van het Klimaatakkoord, is het kabinet hard aan de slag met de voorbereiding…
Curator pas op: bestuurs- en omgevingsrecht!
Ondanks alle getroffen steunmaatregelen, waaronder de NOW subsidie lijkt het onvermijdelijk dat straks meer faillissementen…
Juridisering van draagvlak en participatie
Ter uitwerking van het Klimaatakkoord zijn in Nederland 30 energieregio’s bezig met het opstellen van…
Hof van Justitie EU bevestigt: geen matiging gefixeerde boete bij niet tijdig inleveren emissierechten
De EU ETS jaarafsluiting De jaarafsluiting voor het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS) is…
Stikstofcumulatietoets bestemmingsplan niet nodig en regeling interne saldering bestemmingsplan behoeft geen passende beoordeling
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag meerdere interessante uitspraken gedaan over het Natura 2000-gebiedsbeschermingsrecht in relatie tot stikstof. Zo heeft de Afdeling overwogen, dat de stikstofcumulatietoets voor een bestemmingsplan niet hoefde te zien op ontwikkelingen die niet door het plan zelf, maar door andere plannen mogelijk zijn gemaakt. Ook heeft de Afdeling een oordeel gegeven over een in een bestemmingsplan opgenomen regeling voor interne saldering. Als in zo’n regeling wordt aangesloten bij het bestaande planologisch toegelaten gebruik, dan hoeft dat niet passend beoordeeld te worden.
Kerstuitspraken met betrekking tot Natura 2000-toetsen
Poortgebied Bergsche Heide (Steenbergen), uitbreiding hotel de Harmonie in Giethoorn (Steenwijkerland) en aanleg nieuw dorp Reeve en aanleg van het Reevediep (beiden in Kampen)
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan!
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan! De beroepen tegen het provinciale inpassingsplan en de omgevingsvergunning van…
De ruimtelijke aanvaardbaarheid van geluidsbelasting bij windturbines
Voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting van windturbines bij woningen en andere gevoelige gebouwen…
Hobbels bij het legaliseren van bestaand windpark: voorschriften op grond van m.e.r.-beoordeling
De vergunningverlening voor Windpark Hartelburg II begint zich te ontwikkelen tot een interessante soap. Het…
Tijdelijk zonnepark van 4,3 hectare is niet m.e.r.-beoordelingsplichtig
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft bij uitspraak van 14 augustus jl. (ECLI:NL:RVS:2019:2770) geoordeeld over een mogelijke…
ENVIR in het nieuws over stikstof
In de media zijn de afgelopen tijd meerdere berichten en items verschenen over de gevolgen…
Verbod asbestdaken per 2024/2025 gaat niet door
De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel dat een verbod per eind…
Emissiehandel: start op tijd met de voorbereiding van de vierde handelsperiode
De nieuwe handelsperiode voor het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS) staat voor de deur:…
Volksgezondheidsrisico’s door endotoxinen: meer handvatten voor de praktijk
Bij de besluitvorming over veehouderijen spelen volksgezondheidsrisico’s veroorzaakt door endotoxinen voor omwonenden een steeds grotere rol. In haar uitspraak van 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2395 geeft de Afdeling meer handvatten voor de praktijk hoe hiermee om te gaan.
Beperking belanghebbendheid bij Wnb-ontheffing (soorten)
In de uitspraak van 24 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…
Geurnormen achtergrondbelasting in bestemmingsplan toegestaan
Het is mogelijk om geurnormen voor de achtergrondbelasting in een bestemmingsplan op te nemen. Dit is in beginsel ruimtelijk relevant en aanvaardbaar. Zo oordeelt de Afdeling in haar recente uitspraak van 19 juli 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1969). Dit is een van de weinige uitspraken waarin de Afdeling dit zo expliciet overweegt.
Wind op zee en land: wat staat er op korte termijn op de agenda?
Het realiseren van wind op land en op zee leidt van oudsher al tot een…
Vooringenomenheid bij subsidieverlening
Procedure inzake EnerGo subsidie. Uitspraak van het CBB van 13 juni 2016 (ECLI:NL:CBB:2016:155) over vooringenomenheid…
Natuur op NWEA Winddagen
Kom naar de bijeenkomst op 15 juni a.s. op de NWEA Winddagen over natuurwetgeving, en…
Windpark Wieringermeer mag worden aangelegd
Met twee uitspraken op 4 mei 2016 concludeerde de ABRvS dat Windpark Wieringermeer magen kan…
Meer duidelijkheid over implementatie PGS 29
Op 15 februari heeft de minister van I&M in een brief meer duidelijkheid gegeven over…
Interview Marieke Kaajan
Marieke Kaajan werd door het blad net.nl geïnterviewd over haar werkzaamheden bij grote energieprojecten (in…
De NeR gaat per 1 januari 2016 op in het Activiteitenbesluit
Per 1 januari 2016 treedt de zogenaamde 4e tranche Activiteitenbesluit in werking. In dit bericht…
Nbw-vergunning centrale Eemshaven: mitigatie van stikstof-effecten is toch mogelijk
De uitspraak van 9 september jl. voegt weer een hoofdstuk toe aan de discussie over…
Terechte weigering handhavend optreden
Voor het corrigeren van de gemeten emissiewaarden vanwege meetonzekerheden overeenkomstig de voorschriften 2.6 en 2.9…
Marieke Kaajan spreker op NWEA Winddag
Op 12 juni a.s. spreekt Marieke Kaajan op de NWEA Winddag 2015 over “Natuuwetgeving en…
Wind op zee; let goed op het (ontwerp-) kavelbesluit!
Wind op zee geniet de laatste tijd veel publiciteit. Dat is ook niet zo vreemd;…
Veranderingsvergunning voor een inrichting
Wanneer kan er een veranderingsvergunning voor een inrichting verleend worden? Een veranderingsvergunning kan slechts worden verleend…
Bestuursdwang vanwege verontreiniging op campingterrein
Lessen uit de Afdelingsuitspraak van 8 april 2015 over de toepassing van bestuursdwang bij bodemverontreiniging…
Hoe kunnen we windenergie beter bewaren?
ENVIR partner Marieke Kaajan schreef een opinie in de Volkskrant over windenergie. Of u nu…
Baanbrekende uitspraak voor Nbw- en Ffw-zaken
Het 1%- of ORNIS-criterium kan nu ook bij diersoorten worden toegepast. Het verkrijgen van toestemming…
Bestemmingsplan en maximale lichtercapaciteit
In de uitspraak van de Afdeling (ABRvS) van 17 december 2014 komen de volgende onderwerpen…
Stil gebied geen noodzaak voor maatwerkvoorschrift windturbinegeluid
Met de uitspraak van 10 december 2014 (zaaknr. 201403936) maakt de Afdeling bestuursrechtspraak duidelijk dat,…
Advies Raad van State wetsvoorstel Windenergie op zee
Op 20 oktober jl. heeft de Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel over…
Grenswaarden met de PAS: oplossing of nieuwe problemen?
Op 7 oktober jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel PAS tot wijziging…