Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 11-10-2020

Een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en de -regeling hoeft geen probleem te zijn

Er blijft veel (media-)aandacht voor tegenstanders van windparken die met nieuwe rechtspraak van het Europese Hof van Justitie in de hand het juridische gevecht aangaan met de stelling dat het Activtiteitenbesluit en de -regeling in strijd zijn met Europese regels. Dit nieuwe arrest zou noodzaken tot het stopzetten van de bouw van nieuwe windparken en bestaande windparken zouden stil moeten worden gezet: een vergelijking met de gevolgen van de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof wordt snel gemaakt. In een eerder blogbericht beschreef ik al waarom deze nieuwe uitspraak nog niet hoeft te leiden tot een plicht om een milieueffectrapport voor het Activiteitenbesluit en de -regeling op te stellen. In dit vervolg daarop zet ik uiteen waarom een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en de -regeling, als die zou bestaan, helemaal niet de door tegenstanders gehoopte gevolgen voor nieuwe en bestaande windparken heeft. Kort en goed: er kan alsnog een plan-MER voor het Activiteitenbesluit en de -regeling worden verricht en eventuele gevolgen daarvan voor de normen voor windparken werken gelijk door. Van een intrekking van onherroepelijke vergunningen of stillegging van windparken is geen sprake.

Korte inleiding: waar gaat het over?

Windparken in Nederland moeten voldoen aan de rechtstreeks werkende normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid uit het Activiteitenbesluit en de -regeling. Met rechtstreeks werkende normen wordt bedoeld dat deze normen van toepassing zijn op een windpark, zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning voor het oprichten of inwerking hebben van een inrichting, ook wel milieuvergunning, nodig is. Het is ook mogelijk een windpark zonder milieuvergunning te bouwen en exploiteren, namelijk als geen milieueffectrapport voor de vergunningverlening (hierna: project-MER) moet worden opgesteld. Als wel een project-MER wordt opgesteld, dan moet wel een milieuvergunning worden verkregen voor het windpark. Maar de werking van de normen uit het Activiteitenbesluit en de -regeling, en de verplichting die normen na te leven, is niet afhankelijk van die milieuvergunning. Anders gezegd: als de normen niet worden nageleefd, vindt handhaving daarvan plaats op grond van het Activiteitenbesluit en de -regeling en niet op grond van de milieuvergunning.

Voor het Activiteitenbesluit en de -regeling zou een plan-MER moeten worden opgesteld, als deze algemene regels een plan of programma zouden vormen als bedoeld in de SMB-richtlijn. Kort gezegd is sprake van een plan of programma als die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben en kaderstellend zijn voor toekomstige vergunningen voor projecten opgenomen in de bijlagen bij de m.e.r.-richtlijn. Als een plan-MER moet worden opgesteld, dan moeten volgens de Afdeling bestuursrechtspraak daarin de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van de uitvoering van het plan alsmede van redelijke alternatieven, die rekening houden met het doel en de geografische werkingssfeer van het plan, worden bepaald, beschreven en beoordeeld. De uitkomst van het plan-MER moet vervolgens worden betrokken bij de vaststelling van een plan of programma. In andere woorden: het plan-MER is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om de mogelijke milieueffecten van een plan of programma volwaardig te betrekken bij de besluitvorming.

Het Activiteitenbesluit en de -regeling waren volgens de Afdeling bestuursrechtspraak niet plan-MER-plichtig, omdat daar geen concretisering naar projecten in is opgenomen: deze algemene regels missen daarmee een planmatig of programmatisch karakter. De milieuregels voor de windturbines dragen namelijk niet concreet bij aan de wijze waarop windparken tot stand komen, zoals hiervoor ook toegelicht over de rechtstreekse werking van deze normen. Met dit oordeel is de Afdeling nog niet toegekomen aan de vraag of het Activiteitenbesluit en de -regeling kaderstellend is voor vergunningverlening, aangezien die stap pas genomen hoeft te worden als eerst sprake is van een plan of programma.

Wat als wel een plan-MER-plicht voor het Actiteitenbesluit en -regeling bestaat?

Er is veel (juridisch) commentaar op het oordeel van de Afdeling dat geen sprake is van een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en -regeling. De achterliggende hoop van dit commentaar lijkt te zijn dat als wel een dergelijke plicht bestaat alle windparken, bestaand en in aanbouw, moeten worden stilgelegd. Maar is deze hoop wel terecht?

De Afdeling bestuursrechtspraak kan alsnog prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie over een mogelijke plan-MER-plicht: in afwachting van het antwoord daarop kunnen de huidige regels uit het Activiteitenbesluit en de -regeling blijven gelden. Dit is bijvoorbeeld ook gebeurd ten tijde van de vragen aan het Hof van Justitie over het PAS: het was mogelijk het PAS te laten gelden in afwachting van de beantwoording, aangezien er geen onomkeerbare gevolgen in het licht van de doelstellingen van de Habitatrichtlijn optraden. Parallel daaraan: het in exploitatie laten van de windparken heeft geen onomkeerbare gevolgen, want stilzetten daarvan blijft ook altijd in de toekomst nog mogelijk en er is geen blijvende gezondheids- of milieuschade aangetoond. Het stilzetten van windparken heeft echter wel negatieve gevolgen voor het behalen van de Europese doelstellingen voor duurzame energie en de nationale energietransitie en een grotere vraag aan niet-duurzame elektriciteit leidt eerder tot blijvende negatieve gevolgen voor het milieu.

En als uiteindelijk, al dan niet na beantwoording van vragen door het Hof van Justitie, toch een plan-MER voor het Activiteitenbesluit en de -regeling moet worden opgesteld? Dan zijn de gevolgen daarvan ook beperkt daartoe: er moet een plan-MER komen voor de algemene regels. Zoals hiervoor beschreven, moet er dan een milieuonderzoek komen naar de mogelijke milieueffecten en redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven daarvoor. Ter illustratie: er dient onderzoek te worden gedaan naar de geluidseffecten van windturbines, op basis daarvan kunnen verschillende normen worden bepaald en deze verschillende normen kunnen tegen elkaar worden beoordeeld. Als het plan-MER is afgerond, is het vervolgens aan de verantwoordelijke minister om te besluiten wat dit voor het Activiteitenbesluit en de -regeling betekent. Moeten er strengere geluidsnormen komen, kunnen er minder strenge geluidsnormen komen of blijven de huidige geluidsnormen gelden? Het plan-MER is immers een hulpmiddel bij de besluitvorming: het moet worden meegenomen bij de normstelling, maar leidt op zichzelf nog niet tot andere of strengere normen. De stelling van tegenstanders over de uitkomst van een plan-MER, namelijk dat dit altijd tot minder strengere regels voor windparken leidt, is dus sowieso te voorbarig.

Moeten onherroepelijke vergunningen voor bestaande windparken worden ingetrokken of bestreden vergunningen worden vernietigd, als sprake is van een plan-MER-plicht voor het Activiteitebesluit en de -regeling? Nee, dit is niet nodig, ook niet op basis van Europese regelgeving. De strijdigheid met het Europese recht ligt immers niet bij deze vergunningen, maar bij het Activiteitenbesluit en de -regeling. En de doorwerking van nieuwe normen in het Activiteitenbesluit en de -regeling na een plan-MER vereist geen aanpassing van vergunningen, aangezien de normen rechtstreeks doorwerken. Het beëindigen van eventuele strijd met Europese verplichtingen vereist dus geen ingrijpen in de vergunningverlening voor windparken.

Maar wat dan te doen in afwachting van de uitkomst van een plan-MER? Het opstellen van een plan-MER voor het Activiteitenbesluit en de -regeling, en de verwerking daarvan in de besluitvorming, zal tijd kosten. Het Europese recht verplicht in die periode niet tot het buiten toepassing laten van het huidige Activiteitenbesluit en -regeling. Onder omstandigheden is het blijkens rechtspraak van het Hof van Justitie mogelijk de huidige normen te laten gelden, onder meer als (i) de huidige normen dienen ter uitvoering van het Unierecht op het gebied van milieubescherming en (ii) een vernietiging van het Activiteitenbesluit en de -regeling leidt tot een rechtsvacuüm. Dit laatste zal het geval zijn bij buiten toepassing laten van de normen uit het Activiteitenbesluit en de -regeling: de daarin opgenomen normen werken rechtstreeks voor alle windparken en het vervallen van deze normen betekent dat er geen beperkingen meer zijn gedurende de exploitatie van deze windparken. Oftewel, er is geen grens meer aan de hoeveelheid geluid of slagschaduw die mag worden veroorzaakt. En het Activiteitenbesluit en de -regeling dienen ook de Europese milieubescherming: de geluidsnormen voor windparken zijn bijvoorbeeld een uitwerking van de Europese richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. Het buiten toepassing laten van het Activiteitenbesluit en de -regeling is dus niet vereist terwijl wordt gewerkt aan een plan-MER voor het Activiteitenbesluit en de -regeling.

Kortom, de hoop van tegenstanders dat windparken tot stilstand komen vanwege een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en de -regeling, is ongefundeerd. Een vergelijking met de stikstofcrisis is Nederland gaat dan ook niet op. De stikstofcrisis is, kort gezegd, het gevolg van een te hoge stikstofbelasting bij Natura 2000-gebieden, waardoor het moeilijk kan zijn een toestemming te verlenen voor een nieuwe ontwikkeling met stikstofemissie. Een mogelijke oplossing voor de stikstofcrisis ligt dan ook in bijvoorbeeld vermindering van stikstofemissie. Dit is een wezenlijk andere situatie dan een eventuele strijdigheid met de SMB-richtlijn. Die strijdigheid is op te lossen door alsnog een plan-MER op te stellen en de uitkomsten daarvan te betrekken in de besluitvorming over een plan of programma. Hoewel misschien een onwenselijke onderzoekslast, die waarschijnlijk doorwerkt naar andere algemene regels waarbij normen worden gesteld, leidt dit dus niet tot een slot op windparken in Nederland.

Voor omgevingsrechtelijke vragen over de realisatie en exploitatie van windturbines of duurzame energieprojecten in de breedte, bijv. over milieueffectrapportages, kunt u contact opnemen met Erwin Noordover.


Gerelateerd

Milieurecht in transitie. Jubilieumbundel 40 jaar VMR
Marieke Kaajan schreef een bijdrage in de jubileumbundel van de Vereniging voor Milieurecht. Ondanks enorme…
Overzichtsuitspraak indirecte planschade
De Afdeling heeft 3 november jl. een overzichtsuitspraak gewezen op het gebied van indirecte planschade….
Impact Europese Green Deal op EU ETS
De Europese Klimaatwet, die eind juli 2021 in werking treedt, schrijft voor dat de Europese…
Een gestandaardiseerd eigen risico bij ganzenschade; de spelregels volgens de Afdeling
Ganzen veroorzaken jaarlijks veel schade aan agrarische percelen. Alleen al in Fryslân gaat het om…
Afdeling toetst voor het eerst aan het nieuwe art. 3 Besluit mer en biedt inzichten in gebruik AERIUS
Afdeling toetst voor het eerst aan het nieuwe art. 3 Besluit mer (introductie plan-mer-boordeling voor…
Wanneer is sprake van één ETS installatie? Hof van Justitie EU geeft tekst en uitleg
Het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS) geldt voor emissies van aangewezen broeikasgassen die het…
Litis finiri oportet: verjaring, sluitingshandelingen en procederende ontbonden vennootschappen.
Sinds de inwerkingtreding van titel 8.4 Awb op 1 juli 2013 is het figuur van…
Legal 500 – EMEA 2021 ranking
ENVIR Advocaten is gerankt in Environment and planning – tier 2 in de Legal 500…
Een snel(ler) einde aan de stikstofcrisis met een Deltaplan Verduurzaming?!
In een column die begin maart op de website van de Vereniging voor Milieurecht werd…
Chambers ranking 2021
Trots op de Chambers vermelding dit jaar van ENVIR Advocaten en twee advocaten van ENVIR…
Daan Korsse in rubriek ‘In beweging’ op Omgevingsweb
Op de site Omgevingsweb wordt de komst van Daan Korsse bij ENVIR Advocaten vermeld. In…
ENVIR Advocaten verwelkomt Daan Korsse!
ENVIR Advocaten heeft de in het omgevingsrecht gespecialiseerde advocaat Daan Korsse (1982) aangetrokken als advocaat….
Kansen en risico’s na vervallen Wnb-vergunningplicht interne saldering
Er geldt geen Wnb-vergunningplicht meer bij interne saldering. Hoe stel je dit vast en wat…
Soppe Gundelach advocaten sluit zich aan bij ENVIR
Het in Almelo gevestigde Soppe Gundelach advocaten sluit zich aan bij ENVIR Advocaten. ENVIR onderstreept…
Eén integrale mer-(beoordeling) vereist bij een gemengd bestemmingsplan (ook bij een vormvrije mer-beoordeling)
Vz. ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:80
Wijziging art. 7.28 Wet milieubeheer: informele mer-beoordeling mag voortaan in kader afdoening aanvraag
Wanneer sprake is van een aanvraag om een informele mer-beoordeling, mag die beoordeling in het kader van de beslissing op de aanvraag worden verricht. Voorheen moest de mer-beoordeling al zijn doorlopen wilde een ontvankelijke aanvraag ingediend kunnen worden.
Wijziging Besluit milieueffectrapportage: passende beoordeling bestemmingsplan leidt niet automatisch tot een plan-MER
Op 18 december jl. is de twintigste tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in werking getreden. Daarmee is een mogelijkheid gecreëerd om onder omstandigheden af te kunnen zien van een plan-mer voor plannen waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt. In deze bijdrage wordt hier nader op ingegaan, waarbij wordt ingezoomd op het bestemmingsplan.
Vereisen geurbeheersplan als aan normstelling Wet geurhinder en veehouderij is voldaan?
Het al dan niet in een omgevingsvergunning voor een veehouderij kunnen eisen dat een geurbeheersplan wordt opgesteld.
Iris Kieft benoemd tot secretaris Stichting Stibat Services
Iris Kieft is benoemd als secretaris in het bestuur van Stichting Stibat Services (Stibat). Stibat…
Relativiteitseis en mer-regelgeving
ABRvS 11 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2706
Marieke Kaajan en Iris Kieft aanbevolen als global leaders in Who’s Who Legal’s Global Guide 2020
Marieke Kaajan en Iris Kieft van ENVIR Advocaten worden in de Who’s Who Legal Global…
Rapport Arcadis: Herindeling Natura 2000-gebieden zeer beperkt mogelijk
In de Kamerbrief van 13 oktober jl. maakt de Minister van LNV melding van het…
Activiteiten in het verleden bieden in EU ETS wel garantie voor toewijzing in de toekomst
De meer dan 11.000 deelnemers aan het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS) moeten jaarlijks…
Investeren uit de stikstofcrisis, en snel een beetje!
Meer dan een jaar geleden sneuvelde het Programma Aanpak Stikstof bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Dit…
Nationale Omgevingsvisie naar de Kamer: niet alles kan en zeker niet overal
De definitieve Nationale Omgevingsvisie, de NOVI, is op 11 september 2020 aan de Kamer aangeboden….
Passende beoordeling voor een bestemmingsplan en toch geen milieueffectrapport?
Als voor een bestemmingsplan, of ander plan of programma, een passende beoordeling moet worden opgesteld,…
Green Powerhouse Noordzee stap dichterbij met Noordzeeakkoord
Na ruim anderhalf jaar overleg en onderhandeling is in de zomer van 2020 het Noordzeeakkoord…
Activiteitenbesluit en -regeling (toch) plan-MER-plichtig?
Moeten het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer onderworpen worden aan een strategische milieueffectbeoordeling (hierna…
Kunststofproducten voor eenmalig gebruik aan banden
Hoewel in maart 2020 alweer het tweede Europese actieplan voor de circulaire economie werd gepresenteerd,…
Leges bij een bouwplan, hoe zit het ook alweer?
Hoe zit het ook alweer met het betalen van leges bij een aanvraag voor een…
Toetsing van geluidsnormen voor windturbines aan het voorzorgsbeginsel
Helaas is het Nederland niet gelukt de Europese doelstelling voor duurzaam opgewekte energie te halen….
Voldoende maatregelen treffen waardoor van ‘opzet’ (Wnb) geen sprake meer is?
Soortenbescherming (Wnb) in relatie tot de energietransitie en het treffen van ‘mitigerende maatregelen’ In de…
Regeling voor de gebruiksvergoeding bij het opleggen van gedoogplichten vanaf nu open voor consultatie
Inleiding Tot en met 24 juni a.s. kan gereageerd worden op de consultatieversie van de…
Actualiteiten bescherming Natura 2000
De laatste tijd verschijnen er weer veel interessante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de…
Uitvoering Klimaatakkoord: hoe werkt de CO2-heffing?
Ter uitvoering van het Klimaatakkoord, is het kabinet hard aan de slag met de voorbereiding…
Curator pas op: bestuurs- en omgevingsrecht!
Ondanks alle getroffen steunmaatregelen, waaronder de NOW subsidie lijkt het onvermijdelijk dat straks meer faillissementen…
Normaal maatschappelijk risico: nu nog voer voor debat en onzekerheid
Normaal maatschappelijk risico, hoe zat het ook alweer? Op basis van de huidige Wet ruimtelijke…
Juridisering van draagvlak en participatie
Ter uitwerking van het Klimaatakkoord zijn in Nederland 30 energieregio’s bezig met het opstellen van…
Legal 500 – EMEA 2020 ranking
ENVIR Advocaten is gerankt in Environment and planning – tier 2 in de Legal 500…
Hof van Justitie EU bevestigt: geen matiging gefixeerde boete bij niet tijdig inleveren emissierechten
De EU ETS jaarafsluiting De jaarafsluiting voor het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS) is…
De Omgevingswet komt, maar is er niet op 1 januari 2021
Uitstel maar geen afstel Uitstel, maar geen afstel. Op 1 april 2020 bracht de minister…
Uitspraken Raad van State inzake de overnachtingshaven Lobith en de nucleaire (Pallas-)reactor Petten interessant vanwege stikstofdepositieproblematiek en overwegingen inzake milieueffectrapportage
ABRvS 4 maart 2020, ECLI:NL:RSV:2020:682 en ABRvS 11 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:741
Stikstofcumulatietoets bestemmingsplan niet nodig en regeling interne saldering bestemmingsplan behoeft geen passende beoordeling
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag meerdere interessante uitspraken gedaan over het Natura 2000-gebiedsbeschermingsrecht in relatie tot stikstof. Zo heeft de Afdeling overwogen, dat de stikstofcumulatietoets voor een bestemmingsplan niet hoefde te zien op ontwikkelingen die niet door het plan zelf, maar door andere plannen mogelijk zijn gemaakt. Ook heeft de Afdeling een oordeel gegeven over een in een bestemmingsplan opgenomen regeling voor interne saldering. Als in zo’n regeling wordt aangesloten bij het bestaande planologisch toegelaten gebruik, dan hoeft dat niet passend beoordeeld te worden.
Kerstuitspraken met betrekking tot Natura 2000-toetsen
Poortgebied Bergsche Heide (Steenbergen), uitbreiding hotel de Harmonie in Giethoorn (Steenwijkerland) en aanleg nieuw dorp Reeve en aanleg van het Reevediep (beiden in Kampen)
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan!
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan! De beroepen tegen het provinciale inpassingsplan en de omgevingsvergunning van…
De ruimtelijke aanvaardbaarheid van geluidsbelasting bij windturbines
Voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting van windturbines bij woningen en andere gevoelige gebouwen…
Hobbels bij het legaliseren van bestaand windpark: voorschriften op grond van m.e.r.-beoordeling
De vergunningverlening voor Windpark Hartelburg II begint zich te ontwikkelen tot een interessante soap. Het…
Overtreder of niet?
Een rechtspersoon kan als overtreder worden aangemerkt, maar wat is daarvoor nodig? En in hoeverre…
Tijdelijk zonnepark van 4,3 hectare is niet m.e.r.-beoordelingsplichtig
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft bij uitspraak van 14 augustus jl. (ECLI:NL:RVS:2019:2770) geoordeeld over een mogelijke…
ENVIR in het nieuws over stikstof
In de media zijn de afgelopen tijd meerdere berichten en items verschenen over de gevolgen…
ENVIR ADVOCATEN BREIDT UIT EN OPENT KANTOOR IN LEEUWARDEN
Amsterdam, 15 juli 2019 – ENVIR Advocaten breidt uit. Het in bestuursrecht en omgevingsrecht gespecialiseerde…
Verbod asbestdaken per 2024/2025 gaat niet door
De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel dat een verbod per eind…
Briefing Tweede Kamer over de PAS-uitspraken
Op 4 juni 2019 lichtte Marieke Kaajan samen met prof. dr. Chris Backes van de…
Vertrouwen of wantrouwen: een nieuwe lijn in de jurisprudentie
Vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tweetal uitspraken (ECLI:NL:RVS:2019:1694 (dakterras Amsterdam)…
Emissiehandel: de impact van de Brexit
Het Verenigd Koninkrijk is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in Europa en de…
Emissiehandel: start op tijd met de voorbereiding van de vierde handelsperiode
De nieuwe handelsperiode voor het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS) staat voor de deur:…
Last tot ongedaanmaking kan ook zien op vergunningvrije activiteiten
Op 7 november 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak…
Volksgezondheidsrisico’s door endotoxinen: meer handvatten voor de praktijk
Bij de besluitvorming over veehouderijen spelen volksgezondheidsrisico’s veroorzaakt door endotoxinen voor omwonenden een steeds grotere rol. In haar uitspraak van 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2395 geeft de Afdeling meer handvatten voor de praktijk hoe hiermee om te gaan.
Klimaat & zon: burgerparticipatie hoe gaat dat nu?
Dat burgerparticipatie (ook nu al) een rol speelt in bestuursrechtelijke procedures volgt uit de uitspraak…
Klimaat & burgerparticipatie; hoe vorm te geven?
Windenergie en zonne-energie leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar niet…
Beperking belanghebbendheid bij Wnb-ontheffing (soorten)
In de uitspraak van 24 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…
Geluidhinder van windturbineparken in relatie tot bedrijfswoningen
Een recente uitspraak van de Afdeling geeft een mooi voorbeeld van wanneer er sprake is van een bedrijfswoning die behoort bij de inrichting (een windturbinepark). De Afdeling geeft inzicht in de hiervoor van belang zijnde feiten en omstandigheden. Zie ABRvS 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3405, r.o. 8, 8.1 t/m 8.4. In dit blogbericht wordt deze uitspraak mede in het licht van eerdere uitspraken besproken. Verder wordt kort ingegaan op de vraag welke bescherming bedrijfswoningen die behoren tot een windturbineparkinrichting krijgen in het ruimtelijke ordeningsspoor.
ENVIR succesvol voor Windpark Wieringermeer bij beroep tegen Wnb-ontheffing
In de aan Windpark Wieringermeer verleende Wnb-ontheffing voor trekvogels was een omvangrijke monitoringsverplichting ten aanzien…
Geurnormen achtergrondbelasting in bestemmingsplan toegestaan
Het is mogelijk om geurnormen voor de achtergrondbelasting in een bestemmingsplan op te nemen. Dit is in beginsel ruimtelijk relevant en aanvaardbaar. Zo oordeelt de Afdeling in haar recente uitspraak van 19 juli 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1969). Dit is een van de weinige uitspraken waarin de Afdeling dit zo expliciet overweegt.
Marieke Kaajan in Chambers 2017
Met dank aan alle relaties en cliënten is Marieke Kaajan ook dit jaar met een…
Aanvullingswet Natuur in de Omgevingswet
Tot 21 januari a.s. kan gereageerd worden op de Aanvullingswet Natuur in de Omgevingswet. In…
ENVIR in 2016 Who’s Who Legal: Environment
Nadat eerder opgenomen te zijn in de Chambers 2016 staat ENVIR Advocaten nu ook in…
Wind op zee en land: wat staat er op korte termijn op de agenda?
Het realiseren van wind op land en op zee leidt van oudsher al tot een…
Vooringenomenheid bij subsidieverlening
Procedure inzake EnerGo subsidie. Uitspraak van het CBB van 13 juni 2016 (ECLI:NL:CBB:2016:155) over vooringenomenheid…
Natuur op NWEA Winddagen
Kom naar de bijeenkomst op 15 juni a.s. op de NWEA Winddagen over natuurwetgeving, en…
ENVIR op de Provada 2016
Natuurlijk zijn Marieke Kaajan en Fleur Onrust van ENVIR Advocaten ook dit jaar weer op…
Geen aanhaakverplichting bij Wet natuurbescherming
Goed nieuws: in afwijking van de Wet natuurbescherming wordt nu voorgesteld om de aanhaakverplichting niet…
Windpark Wieringermeer mag worden aangelegd
Met twee uitspraken op 4 mei 2016 concludeerde de ABRvS dat Windpark Wieringermeer magen kan…
ENVIR in Leidsch dagblad, Haarlems dagblad en Noord-Hollands Dagblad
Artikel in Leidsch dagblad, Haarlems dagblad en Noord-Holland dagblad over procedure gevoerd door ENVIR Advocaten:…
Meer duidelijkheid over implementatie PGS 29
Op 15 februari heeft de minister van I&M in een brief meer duidelijkheid gegeven over…
Interview Marieke Kaajan
Marieke Kaajan werd door het blad net.nl geïnterviewd over haar werkzaamheden bij grote energieprojecten (in…
De NeR gaat per 1 januari 2016 op in het Activiteitenbesluit
Per 1 januari 2016 treedt de zogenaamde 4e tranche Activiteitenbesluit in werking. In dit bericht…
Nbw-vergunning centrale Eemshaven: mitigatie van stikstof-effecten is toch mogelijk
De uitspraak van 9 september jl. voegt weer een hoofdstuk toe aan de discussie over…
Marieke Kaajan en Fleur Onrust op de NWEA winddag
Marieke Kaajan en Fleur Onrust op de NWEA winddag
Terechte weigering handhavend optreden
Voor het corrigeren van de gemeten emissiewaarden vanwege meetonzekerheden overeenkomstig de voorschriften 2.6 en 2.9…
First Ladies Magazine Fleur Onrust
Magna Charta maakte het mooie First Ladies magazine omgevingsrecht Fleur Onrust. ​Een prachtig magazine met…
Marieke Kaajan spreker op NWEA Winddag
Op 12 juni a.s. spreekt Marieke Kaajan op de NWEA Winddag 2015 over “Natuuwetgeving en…
Marieke Kaajan in the Chambers 2015
Marieke Kaajan wordt in the Chambers 2015 genoemd als specialist bij de categorie “Public Law”….
Wind op zee; let goed op het (ontwerp-) kavelbesluit!
Wind op zee geniet de laatste tijd veel publiciteit. Dat is ook niet zo vreemd;…
Veranderingsvergunning voor een inrichting
Wanneer kan er een veranderingsvergunning voor een inrichting verleend worden? Een veranderingsvergunning kan slechts worden verleend…
Bestuursdwang vanwege verontreiniging op campingterrein
Lessen uit de Afdelingsuitspraak van 8 april 2015 over de toepassing van bestuursdwang bij bodemverontreiniging…
Hoe kunnen we windenergie beter bewaren?
ENVIR partner Marieke Kaajan schreef een opinie in de Volkskrant over windenergie. Of u nu…
Artikel Volkskrant over procedure bij de Raad van State
Marieke Kaajan wordt als natuurbeschermingswet deskundige geciteerd in de Volkskrant. Uit de Volkskrant 24 februari…
Baanbrekende uitspraak voor Nbw- en Ffw-zaken
Het 1%- of ORNIS-criterium kan nu ook bij diersoorten worden toegepast. Het verkrijgen van toestemming…
Bestemmingsplan en maximale lichtercapaciteit
In de uitspraak van de Afdeling (ABRvS) van 17 december 2014 komen de volgende onderwerpen…
Stil gebied geen noodzaak voor maatwerkvoorschrift windturbinegeluid
Met de uitspraak van 10 december 2014 (zaaknr. 201403936) maakt de Afdeling bestuursrechtspraak duidelijk dat,…
Interview op Vastgoedjournaal.nl
Op de website www.vastgoedjournaal.nl staat een interview met de advocaten van ENVIR-advocaten. Envir Advocaten opent…
ENVIR in de Volkskrant
Deze ochtend in de Volkskrant!
Advies Raad van State wetsvoorstel Windenergie op zee
Op 20 oktober jl. heeft de Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel over…
Nieuwe mazen in nieuwe bestuurswetten – ENVIR in Cobouw
Den Haag – De Crisis- en herstelwet en de Omgevingswet vereisen extra inventiviteit van partijen…
Grenswaarden met de PAS: oplossing of nieuwe problemen?
Op 7 oktober jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel PAS tot wijziging…
ENVIR in de Elsevier
Personaliabericht In Elsevier
ENVIR in Het Parool
Fleur Onrust, Wyke de Vos en Marieke Kaajan in het Parool!
ENVIR in het FD
Partners ENVIR in Personalia FD. ENVIR in Personalia FD.