Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 03-04-2020

De Omgevingswet komt, maar is er niet op 1 januari 2021

Uitstel maar geen afstel

Uitstel, maar geen afstel. Op 1 april 2020 bracht de minister in een brief aan de Kamer naar buiten dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. De nieuwe Omgevingswet waarmee het hele stelsel aan ruimtelijke ordeningsregels en milieuregels wordt gewijzigd zal niet op 1 januari 2021 in werking treden. Wanneer wel? Dat is nu nog niet duidelijk.

Voldoende redenen voor uitstel

Belangrijkste argument voor het uitstel van de inwerkingtreding wordt gevonden in de huidige coronacrisis. Deze crisis zou niet alleen aan de wetgever te weinig tijd bieden om de resterende delen van de enorme wetgevingsklus te klaren, maar ook lagere overheden hebben nu onvoldoende tijd om zich terdege voor te bereiden op dit nieuwe stelsel. Want belangrijk is te beseffen dat de nieuwe Omgevingswet meer is dan een nieuwe wet. Met deze wet met bijbehorende AMvB’s wordt het hele stelsel van omgevingsrecht zodanig op zijn kop gezet, dat een goede voorbereiding geen luxe maar een vereiste is. De vraag kan overigens gesteld worden er voor een dergelijk omvangrijke stelselwijziging überhaupt voldoende voorbereidingstijd gevonden kan worden als de overige taken gewoon doorlopen.

Uit de brief wordt duidelijk dat de laatste noodkreten van onder meer Jan van der Grinten en Tijn Kortmann om de Omgevingswet niet in werking te laten treden en goed te keuren, geen reden zijn voor deze brief. De minister benadrukt dat het onderhavige uitstel geen afstel van deze hele wetsoperatie inhoudt.

Ook blijkt uit de brief van de minister van 1 april jl. dat het noodzakelijke digitale stelsel omgevingswet (DSO genoemd) nog onvoldoende stappen zijn gezet voor een goede implementatie. Dit volgt uit de zogenaamde Gateway Review, die als bijlage bij de Kamerbrief is gevoegd. Maar blijkens de brief geven ook andere ontwikkelingen zoals de vertraging rondom het beschikbaar komen van de standaard voor publicatie van omgevingsdocumenten en de verwerving van lokale software aanleiding om de inwerkingtredingsdatum te verlaten.

Wat is er al klaar?

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben de zogenaamde voorhang van vier ontwerpbesluiten (AMvB’s) afgerond. Daarnaast heeft de Eerste Kamer inmiddels ingestemd met de voorstellen voor de Invoeringswet en de Aanvullingswetten bodem, geluid en grondeigendom.

Wat moet er nog gebeuren voordat de Omgevingswet in werking kan treden?

Op dit moment is bij de Eerste Kamer de aanvullingswet natuur nog in behandeling en ligt in beide Kamers het aanvullingsbesluit natuur voor. Als ook deze aanvullingswet wordt aangenomen is het gehele omgevingsrecht in de Omgevingswet geïntegreerd.

Daarnaast moeten het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten en het voorstel voor de Wet elektronische publicaties nog plenair door het kabinet worden behandeld. Ten slotte dient als laatste stap het ontwerp van het Koninklijk Besluit waarmee de wetgeving in werking kan gaan, bij beide Kamers te worden voorgehangen. En dan… dan moeten gemeenten, provincies, het rijk, bedrijven en burgers met de wet aan de slag in de praktijk. Maar zover zijn we nog niet.

Zoals de minister echter terecht opmerkt in de Kamerbrief van 1 april kan de Omgevingswet alleen in werking als het digitale stelsel op orde is. Dat is weliswaar geen rechtsstatelijk vereiste maar het stelsel is zonder het DSO nauwelijks goed bruikbaar. Over het DSO wordt in de Kamerbrief opgemerkt dat wat betreft de vulling van het DSO met content bij de inwerkingtreding in het DSO het volgende beschikbaar zijn.

  • Rijk: Omgevingsregeling, Omgevingsvisie en (deels) AMvB’s;
  • Gemeenten: bestaande bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen (automatisch ingelezen vanuit RuimtelijkePlannen.nl) (Let op, regelmatig stuit ik nog op plannen die niet (goed) beschikbaar zijn op ruimtelijke plannen.nl, dus ook daar is werk aan de winkel);
  • Provincies: Omgevingsvisie en Omgevingsverordening; en,
  • de zogenaamde bruidsschat (aangeleverd door het Rijk) voor.

In het DSO komen zowel juridische teksten, als toepasbare regels ten behoeve van het doen van  aanvragen en meldingen en daarnaast zo veel mogelijk toepasbaar gemaakte regels ten behoeve van checken van regels, zo staat in de Kamerbrief.

Nu heel hard aan de slag (blijven)

Eén ding zal iedereen duidelijk moeten zijn nu: we moeten ons (blijven) voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. De aankomende stelselwijziging laat eigenlijk geen enkel uitstel in de voorbereiding, het bekend worden met en volledig doorgronden van de Omgevingswet toe. Er is inmiddels veel gepubliceerd over de Omgevingswet, maar dat maakt het inlezen en bekend worden niet altijd eenvoudiger. Want de spreekwoordelijke bomen zijn soms lastig te zien door het bos aan informatie. Op de website van de VNG staan voor de verschillende onderdelen van en onderwerpen binnen de Omgevingswet, heldere en praktische webinars, bekijk deze eens!

Heeft u vragen over de gevolgen van het uitstel van de Omgevingswet voor uw organisatie of bedrijf, of over de Omgevingswet in algemene zin, neem dan contact op met Fleur Onrust (ENVIR Advocaten).

Fleur Onrust


Gerelateerd

Milieurecht in transitie. Jubilieumbundel 40 jaar VMR
Marieke Kaajan schreef een bijdrage in de jubileumbundel van de Vereniging voor Milieurecht. Ondanks enorme…
Kansen en risico’s na vervallen Wnb-vergunningplicht interne saldering
Er geldt geen Wnb-vergunningplicht meer bij interne saldering. Hoe stel je dit vast en wat…
Een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en de -regeling hoeft geen probleem te zijn
Er blijft veel (media-)aandacht voor tegenstanders van windparken die met nieuwe rechtspraak van het Europese…
Nationale Omgevingsvisie naar de Kamer: niet alles kan en zeker niet overal
De definitieve Nationale Omgevingsvisie, de NOVI, is op 11 september 2020 aan de Kamer aangeboden….
Passende beoordeling voor een bestemmingsplan en toch geen milieueffectrapport?
Als voor een bestemmingsplan, of ander plan of programma, een passende beoordeling moet worden opgesteld,…
Leges bij een bouwplan, hoe zit het ook alweer?
Hoe zit het ook alweer met het betalen van leges bij een aanvraag voor een…
Toetsing van geluidsnormen voor windturbines aan het voorzorgsbeginsel
Helaas is het Nederland niet gelukt de Europese doelstelling voor duurzaam opgewekte energie te halen….
Regeling voor de gebruiksvergoeding bij het opleggen van gedoogplichten vanaf nu open voor consultatie
Inleiding Tot en met 24 juni a.s. kan gereageerd worden op de consultatieversie van de…
Normaal maatschappelijk risico: nu nog voer voor debat en onzekerheid
Normaal maatschappelijk risico, hoe zat het ook alweer? Op basis van de huidige Wet ruimtelijke…
Juridisering van draagvlak en participatie
Ter uitwerking van het Klimaatakkoord zijn in Nederland 30 energieregio’s bezig met het opstellen van…
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan!
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan! De beroepen tegen het provinciale inpassingsplan en de omgevingsvergunning van…
De ruimtelijke aanvaardbaarheid van geluidsbelasting bij windturbines
Voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting van windturbines bij woningen en andere gevoelige gebouwen…
Hobbels bij het legaliseren van bestaand windpark: voorschriften op grond van m.e.r.-beoordeling
De vergunningverlening voor Windpark Hartelburg II begint zich te ontwikkelen tot een interessante soap. Het…
PFAS – van wonderspul naar hoofdpijndossier
Ruimtelijke ontwikkelingen worstelen nog volop met de gevolgen van de vernietiging van het Programma Aanpak…
Last tot ongedaanmaking kan ook zien op vergunningvrije activiteiten
Op 7 november 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak…
PAS-uitspraak – interview Marieke Kaajan door NOS
Vandaag heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (ECLI:EU:C:2018:882). De…
Klimaat & zon: burgerparticipatie hoe gaat dat nu?
Dat burgerparticipatie (ook nu al) een rol speelt in bestuursrechtelijke procedures volgt uit de uitspraak…
Klimaat & burgerparticipatie; hoe vorm te geven?
Windenergie en zonne-energie leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar niet…
Strijd met de Dienstenrichtlijn: brancheringsregeling Appingedam niet evenredig
De raad van de gemeente Appingedam moet aan de bak. Dit volgt uit een tussenuitspraak…
Omgevingsvergunningen en de toets aan het Amsterdamse hotelbeleid
In dit nieuwsbericht sta ik stil bij een tweetal uitspraken over omgevingsvergunningen voor twee hotels…
Het festivalseizoen is geopend; Tips om te zorgen dat de evenementenvergunningen en bestemmingsplannen er ook klaar voor zijn
Het is weer voorjaar, de eerste festivals en buitevenementen zijn al weer achter de rug,…
Aanvullingswet Natuur in de Omgevingswet
Tot 21 januari a.s. kan gereageerd worden op de Aanvullingswet Natuur in de Omgevingswet. In…
Digitale vs analoge verbeelding en achtererfgebied
De ABRvS heeft op 13 juli 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1918) nogmaals bevestigd dat de digitale verbeelding (plankaart)…
Aandachtspunten voor (potentiële) gebouw eigenaren
Zowel bedrijfspanden als woningen vliegen weer als warme broodjes over de toonbank, maar wat moet…
Wind op zee en land: wat staat er op korte termijn op de agenda?
Het realiseren van wind op land en op zee leidt van oudsher al tot een…
Geen aanhaakverplichting bij Wet natuurbescherming
Goed nieuws: in afwijking van de Wet natuurbescherming wordt nu voorgesteld om de aanhaakverplichting niet…
Aandeelhouder en bestuurder als overtreder aangemerkt
Drietal uitspraken van de ABRvS overspoedeisende bestuursdwang, het overtreder begrip, kostenverhaal en een dwangbevel. Procedure…
Meer duidelijkheid over implementatie PGS 29
Op 15 februari heeft de minister van I&M in een brief meer duidelijkheid gegeven over…
Schoonmaken verplicht op grond van de omgevingsvergunning
Is de verplichting om een geluidscherm schoon te houden ruimtelijk relevant? De Afdeling (ABRvS) deed…
Uitbreiden omvang van het geding met nieuwe besluitonderdelen
Zeer interessante uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 juni 2015…
Wind op zee; let goed op het (ontwerp-) kavelbesluit!
Wind op zee geniet de laatste tijd veel publiciteit. Dat is ook niet zo vreemd;…
Veranderingsvergunning voor een inrichting
Wanneer kan er een veranderingsvergunning voor een inrichting verleend worden? Een veranderingsvergunning kan slechts worden verleend…
Watervergunning en verenigbaarheid met de doelstellingen van de Waterwet (art. 6.21)
Een watervergunning wordt geweigerd als de verlening van die vergunning niet verenigbaar is met doelstellingen…
Baanbrekende uitspraak voor Nbw- en Ffw-zaken
Het 1%- of ORNIS-criterium kan nu ook bij diersoorten worden toegepast. Het verkrijgen van toestemming…
Programma Aanpak Stikstof is rem op de economische ontwikkeling
Uiterlijk 20 februari kan iedereen een zienswijze indienen tegen het PAS. Er is alle reden…
Bestemmingsplan, EHS en Flora en faunawet
Zorg dat de aanwijzingen uit een onderzoeksrapport (Ffw) dat aan een bestemmingsplan ten grondslag wordt…
Tracébesluit A2 blijft in stand – interessante Nbw uitspraak
Er gingen vele jaren van procederen en zelf prejudiciële vragen aan vooraf, maar de Afdeling…
Medewerking van derden vereisen kan wel in Watervergunning
De Waterwet verzet zich niet tegen het stellen van voorschriften ter naleving waarvan de medewerking van…
Bestemmingsplan en stikstof; gaat het ooit nog goed?
Bestemmingsplannen met activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken leveren de praktijk veel hoofdbrekens op. In de uitspraak…
Advies Raad van State wetsvoorstel Windenergie op zee
Op 20 oktober jl. heeft de Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel over…
Grenswaarden met de PAS: oplossing of nieuwe problemen?
Op 7 oktober jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel PAS tot wijziging…
Watervergunning kan alleen verplichtingen voor vergunninghouder bevatten
Uitspraak (ABRvS) van 8 oktober 2014 waarbij aan een watervergunning in een voorschrift een verplichting…