Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 08-04-2015

Bestuursdwang vanwege verontreiniging op campingterrein

Lessen uit de Afdelingsuitspraak van 8 april 2015 over de toepassing van bestuursdwang bij bodemverontreiniging op een campingterrein.

In deze uitspraak was het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zundert om bestuursdwang toe te passen tegen een camping aan de orde. Bij een controle hadden opsporingsambtenaren geconstateerd dat campinggasten afvalstoffen in een gegraven kuil in de bodem hadden gestort. Het bestuursdwangbesluit is gericht aan de exploitant van het recreatiepark waarop de camping is gelegen. De exploitant is van mening dat de last onder bestuursdwang waaraan hij zou moeten voldoen, niet duidelijk is. Ook is volgens de exploitant niet duidelijk gemaakt welke overtreding hij zou hebben begaan en om wat voor verontreiniging het gaat.

De last onder bestuursdwang

De opgelegde last onder bestuursdwang houdt in dat een deugdelijk bodemadvies van een erkend bodemonderzoeksbureau moet worden aangeleverd door de exploitant, dat een inventarisatie bevat van de mate van verontreiniging van de bodem van de gehele inrichting, alsmede van de maatregelen die noodzakelijk zijn om een algehele sanering uit te voeren.

Gelet op de inhoud van de last onder bestuursdwang en de overwegingen van het advies van de bezwaarschriftencommissie gaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State er van uit dat de last uitsluitend is gebaseerd op artikel 13 van de Wet bodembescherming (hierna: de Wbb). Dat volgt kennelijk niet uit de last zelf…

En daaruit volgt meteen de eerste les uit deze uitspraak. Les 1: Bevoegd gezag, vermeld de wettelijke voorschriften waarop het besluit is gebaseerd volledig en correct. En als u aan de zijde van de exploitant staat, let dus goed op: klopt de wettelijke grondslag wel van het bestuursdwangbesluit?

Het college van B&W stelt dat er als gevolg van vele illegale stortingen van afvalstoffen, verspreid over een groot deel van het terrein van het recreatiepark sprake is van verontreiniging van de bodem van het terrein. De last onder bestuursdwang verplicht de exploitant om de verontreiniging en de gevolgen daarvan op grond van artikel 13 Wet bodembescherming (Wbb) te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Overtreding aannemelijk maken

Het college van B&W zal echter aannemelijk moeten maken dat sprake is van een overtreding op grond van artikel 13 Wbb. De opgelegde last onder bestuursdwang heeft betrekking op de bodem van het gehele terrein van het recreatiepark (dat is 24 ha groot ). Het college dient daardoor aannemelijk te maken dat er aanleiding bestaat om aan te nemen dat het gehele terrein door de overtreding(en) van artikel 13 Wbb is verontreinigd. Het college slaagt daar niet in.

En hieruit volgt les 2: Vermeende overtreders wees alert of het bevoegd gezag de overtreding wel aanemelijk kan maken. En voor het bevoegd gezag geldt dus: Let op, baken de overtreding (de handelingen, de locatie en de overtreding) zorgvuldig af zodat aannemelijk gemaakt kan worden dat de overtreding is begaan.

Procesverbaal of andere schriftelijke verklaringen

Het college van B&W had in deze procedure alleen een weergave van enkele, gedeeltelijk in algemene bewoordingen gestelde constateringen in de procedure gebracht, zonder dat daarvan enig proces-verbaal of andere opschriftstelling is overgelegd. De Afdeling overweegt daarom dat het college onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt door wie, op welk moment en op welke locatie binnen het terrein van het recreatiepark deze constateringen zouden zijn gedaan en is slechts gedeeltelijk ingegaan op de aard van de afvalstoffen die zouden zijn aangetroffen. Op basis de overgelegde foto’s kan niet worden geconcludeerd dat de gefotografeerde stoffen de bodem kunnen verontreinigen of aantasten. De Afdeling concludeert da nook dat het college niet aannemelijk heft gemaakt dat zich een overtreding van artikel 13 Wbb heeft voorgedaan, laat staan zodanige overtredingen, dat aanleiding bestaat om aan te nemen dat de bodem van het gehele terrein van het recreatiepark daardoor is verontreinigd. En dan ten slotte les 3: Zet de constateringen en overtredingen op papier, maak hier van een process-verbaal. In het strafrecht kan men niet indenken dat dat niet gebeurt. En voor de vermeende overtreder geldt, let op wat u verklaart tegenover een inspecteur of handhaver.

Lessen uit deze uitspraak

Hoewel de onderstaande lessen niet nieuw zijn, laat deze uitspraak maar weer zien dat het wel degelijk mis kan gaan voor het bevoegd gezag. Bij het opstellen van een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang en bij het aanvechten van een dergelijk besluit zijn de volgende lessen van belang:

Les 1: Een last onder bestuursdwang moet de wettelijke grondslag(en) waarop het besluit is gebaseerd duidelijk vermelden.

Les 2: De last moet zorgvuldig worden opgesteld en afgebakend worden, zowel de overtreding alsmede de plaats en handelingen moeten betrekking hebben op de vermeende overtreding. De overtreding moet door het bevoegd gezag aannemelijk gemaakt (kunnen) worden.

Les 3: Bevoegd gezag, maak keurig procesverbaal op of tenminste een schriftelijke verklaring. En voor de vermeende overtreder geldt, let op wat u verklaart tegenover een inspecteur of handhaver.

De hiervoor besproken uitspraak, betreft de uitspraak van de ABRvS 8 april 2015, 201406848/1/A4 (klik op deze link voor de gehele uitspraak).

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=83345&summary_only=&q=

Fleur Onrust 


Gerelateerd

Milieurecht in transitie. Jubilieumbundel 40 jaar VMR
Marieke Kaajan schreef een bijdrage in de jubileumbundel van de Vereniging voor Milieurecht. Ondanks enorme…
Vereisen geurbeheersplan als aan normstelling Wet geurhinder en veehouderij is voldaan?
Het al dan niet in een omgevingsvergunning voor een veehouderij kunnen eisen dat een geurbeheersplan wordt opgesteld.
Een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en de -regeling hoeft geen probleem te zijn
Er blijft veel (media-)aandacht voor tegenstanders van windparken die met nieuwe rechtspraak van het Europese…
Belanghebbende bij handhavingsverzoek ogv Noodverordening COVID-19
Verzoek om handhaving van de Noodverordening tegen NS. Is de indiener van het verzoek om…
Investeren uit de stikstofcrisis, en snel een beetje!
Meer dan een jaar geleden sneuvelde het Programma Aanpak Stikstof bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Dit…
Passende beoordeling voor een bestemmingsplan en toch geen milieueffectrapport?
Als voor een bestemmingsplan, of ander plan of programma, een passende beoordeling moet worden opgesteld,…
Mondkapjesverplichting in het OV voor altijd?!
Hoe werkt de verplichting uit de Noodverordening om in het OV een mondkapje te dragen?…
Curator pas op: bestuurs- en omgevingsrecht!
Ondanks alle getroffen steunmaatregelen, waaronder de NOW subsidie lijkt het onvermijdelijk dat straks meer faillissementen…
Stikstofcumulatietoets bestemmingsplan niet nodig en regeling interne saldering bestemmingsplan behoeft geen passende beoordeling
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag meerdere interessante uitspraken gedaan over het Natura 2000-gebiedsbeschermingsrecht in relatie tot stikstof. Zo heeft de Afdeling overwogen, dat de stikstofcumulatietoets voor een bestemmingsplan niet hoefde te zien op ontwikkelingen die niet door het plan zelf, maar door andere plannen mogelijk zijn gemaakt. Ook heeft de Afdeling een oordeel gegeven over een in een bestemmingsplan opgenomen regeling voor interne saldering. Als in zo’n regeling wordt aangesloten bij het bestaande planologisch toegelaten gebruik, dan hoeft dat niet passend beoordeeld te worden.
Kerstuitspraken met betrekking tot Natura 2000-toetsen
Poortgebied Bergsche Heide (Steenbergen), uitbreiding hotel de Harmonie in Giethoorn (Steenwijkerland) en aanleg nieuw dorp Reeve en aanleg van het Reevediep (beiden in Kampen)
Hobbels bij het legaliseren van bestaand windpark: voorschriften op grond van m.e.r.-beoordeling
De vergunningverlening voor Windpark Hartelburg II begint zich te ontwikkelen tot een interessante soap. Het…
PFAS – van wonderspul naar hoofdpijndossier
Ruimtelijke ontwikkelingen worstelen nog volop met de gevolgen van de vernietiging van het Programma Aanpak…
Overtreder of niet?
Een rechtspersoon kan als overtreder worden aangemerkt, maar wat is daarvoor nodig? En in hoeverre…
Tijdelijk zonnepark van 4,3 hectare is niet m.e.r.-beoordelingsplichtig
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft bij uitspraak van 14 augustus jl. (ECLI:NL:RVS:2019:2770) geoordeeld over een mogelijke…
ENVIR in het nieuws over stikstof
In de media zijn de afgelopen tijd meerdere berichten en items verschenen over de gevolgen…
Verbod asbestdaken per 2024/2025 gaat niet door
De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel dat een verbod per eind…
Vertrouwen of wantrouwen: een nieuwe lijn in de jurisprudentie
Vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tweetal uitspraken (ECLI:NL:RVS:2019:1694 (dakterras Amsterdam)…
Emissiehandel: de impact van de Brexit
Het Verenigd Koninkrijk is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in Europa en de…
Emissiehandel: start op tijd met de voorbereiding van de vierde handelsperiode
De nieuwe handelsperiode voor het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS) staat voor de deur:…
Last tot ongedaanmaking kan ook zien op vergunningvrije activiteiten
Op 7 november 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak…
Volksgezondheidsrisico’s door endotoxinen: meer handvatten voor de praktijk
Bij de besluitvorming over veehouderijen spelen volksgezondheidsrisico’s veroorzaakt door endotoxinen voor omwonenden een steeds grotere rol. In haar uitspraak van 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2395 geeft de Afdeling meer handvatten voor de praktijk hoe hiermee om te gaan.
Geurnormen achtergrondbelasting in bestemmingsplan toegestaan
Het is mogelijk om geurnormen voor de achtergrondbelasting in een bestemmingsplan op te nemen. Dit is in beginsel ruimtelijk relevant en aanvaardbaar. Zo oordeelt de Afdeling in haar recente uitspraak van 19 juli 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1969). Dit is een van de weinige uitspraken waarin de Afdeling dit zo expliciet overweegt.
Prejudiciële vragen of buiten werkingstelling van het PAS; en dan?
Tijdens de meerdaagse zitting op 30 november en 1 december 2016 bij de Afdeling bestuursrechtspraak…
Mooie deal: Van der Lee Transport verkocht aan het Belgische Vervaeke
Trots dat ons kantoor op het gebied van milieurecht verkoper heeft kunnen bijstaan in de…
Geen uitzondering op de beginselplicht tot handhaving
De uitspraak laat zien hoe belangrijk het is voor bedrijven om altijd te controleren of…
Burgemeester en openbare orde: vuurwerk en vlooienmarkt
De Afdeling heeft in de afgelopen twee weken een tweetal uitspraken gedaan over de bevoegdheid...
Aandachtspunten voor (potentiële) gebouw eigenaren
Zowel bedrijfspanden als woningen vliegen weer als warme broodjes over de toonbank, maar wat moet…
Aandeelhouder en bestuurder als overtreder aangemerkt
Drietal uitspraken van de ABRvS overspoedeisende bestuursdwang, het overtreder begrip, kostenverhaal en een dwangbevel. Procedure…
Meer duidelijkheid over implementatie PGS 29
Op 15 februari heeft de minister van I&M in een brief meer duidelijkheid gegeven over…
Ook voor dieren op de landelijke vrijstellingslijst moet worden voldaan aan artikel 65 Ffw
Dieren die op de landelijke vrijstellingslijst staan mogen niet zonder meer worden afgeschoten. Bij het verlenen van…
De NeR gaat per 1 januari 2016 op in het Activiteitenbesluit
Per 1 januari 2016 treedt de zogenaamde 4e tranche Activiteitenbesluit in werking. In dit bericht…
Bevestiging PAS-melding geen besluit: dan maar een handhavingsverzoek?!
Op 6 november jl. concludeerde de ABRvS dat de bevestiging van een PAS-melding geen besluit…
Zo zou het moeten! Voorkom verjaring van de mogelijkheid om te in vorderen
Verzoek de bestuursrechter om verjaring van de mogelijkheid om tot invordering van dwangsommen over te…
Schoonmaken verplicht op grond van de omgevingsvergunning
Is de verplichting om een geluidscherm schoon te houden ruimtelijk relevant? De Afdeling (ABRvS) deed…
Handhaving tegen permanente bewoning recreatiewoningen
Op deze zonnige zomerdag midden in de vakantieperiode een uitspraak over handhaving gericht tegen het…
Terechte weigering handhavend optreden
Voor het corrigeren van de gemeten emissiewaarden vanwege meetonzekerheden overeenkomstig de voorschriften 2.6 en 2.9…
Veranderingsvergunning voor een inrichting
Wanneer kan er een veranderingsvergunning voor een inrichting verleend worden? Een veranderingsvergunning kan slechts worden verleend…
Naar uniform toezicht en handhaving bij tankstations
Er wordt gewerkt aan een landelijke aanpak bij toezicht en handhaving van tankstations. Naar uniform…
Bestemmingsplan en maximale lichtercapaciteit
In de uitspraak van de Afdeling (ABRvS) van 17 december 2014 komen de volgende onderwerpen…
Stil gebied geen noodzaak voor maatwerkvoorschrift windturbinegeluid
Met de uitspraak van 10 december 2014 (zaaknr. 201403936) maakt de Afdeling bestuursrechtspraak duidelijk dat,…
UberPOP als medepleger aangemerkt door Voorzieningenrechter CBb
Interessante uitspraak, waarbij de problemen over de toelaatbaarheid van andere initiatieven in de deeleconomie en…
Grenswaarden met de PAS: oplossing of nieuwe problemen?
Op 7 oktober jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel PAS tot wijziging…
Asbestbrand en kostenverhaal interessante uitspraak ABRvS 8 oktober 2014
Wachten met zelf maatregelen nemen terwijl er anders spoedeisende bestuursdwang toegepast gaat worden, omdat er…
Nieuwe annotatie over kostenverhaal bestuursdwang na incident Schiphol
Noot van Fleur Onrust onder de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…
Noot verschenen in JM over een besluit tot kostenverhaal bestuursdwang gericht aan curator
Fleur Onrust schreef een annotatie in JM 2014/111 onder een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van…