Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 09-05-2018

Bestemmingsplanprocedure: bedrijf wegbestemd of niet?

Vaak krijg ik de vraag van bedrijven wat de gemeente nu wel of niet mag doen in een nieuw bestemmingsplan. In hoeverre mag de huidige bedrijfsvoering worden ingeperkt? En heeft beroep instellen tegen een bestemmingsplan wel zin? Een uitspraak van de ABRvS (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) gaat hier op in.

De ABRvS deed op 9 mei 2018 uitspraak over het bestemmingsplan “Almere Centrum Weerwater – Floriade”.  De in het plangebied gevestigde zeilschool voert aan dat het bestemmingsplan haar (huidige bedrijfs)activiteiten rondom het Weerwatereiland in de weg staat.

Deze ondernemer stelt dat het bedrijf in het nieuwe plan niet zonder meer haar bedrijfsvoering kan voortzetten. Uit de uitspraak valt af te lezen, dat deze onmogelijkheid (of beperking) van het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten wel goed gemotiveerd moet worden. Op sommige onderdelen slaagt de zeilschool hier niet in.

Zo acht de ABRvS “het aannemelijk dat na het aanleggen van de diverse bruggen binnen het plangebied, de bereikbaarheid van de haven van (de zeilschool) zal verslechteren” en ook: dat daardoor: “onder meer wachttijden ontstaan als boten tegelijk de mast moeten strijken bij de bruggen.” Maar vervolgens heeft de zeilschool niet weersproken dat zeilboten de mast al moeten strijken vanwege andere bruggen in de omgeving. Vervolgens heeft de gemeenteraad “aannemelijk gemaakt dat de zeillessen ook elders in het Weerwater kunnen worden gehouden, waarbij de bruggen geen hindernis vormen.”

De ABRvS trekt dan ook de conclusie dat: “Onder deze omstandigheden (…) de raad zich in redelijkheid op het standpunt (heeft) kunnen stellen dat de nadelen van de aanleg van de bruggen voor (de zeilschool) niet zo bezwarend zijn, dat het plan in zoverre niet zo had mogen worden vastgesteld.”

Maar de zeilschool heeft wel succes op met de volgende beroepsgrond. De zeilschool voert ook aan dat het toekennen van de diverse bestemmingen rondom de jachthaven erop neerkomt dat zij haar bedrijf niet meer kan uitoefenen en dat haar bedrijf daardoor feitelijk is wegbestemd.

Hoewel de gemeente zich nog verweert door te stellen dat de huidige activiteiten die horen bij een jachthaven binnen de bestemming “Floriade Jachthaven” wel degelijk kunnen worden voortgezet voor, tijdens en na de Floriade. Omdat de jachthaven kan blijven functioneren gaat de gemeente niet uit van het uitkopen van de jachthaven. Ook meent de gemeente dat de activiteiten van de zeilschool ofwel elders in de omgeving (kunnen) worden uitgevoerd, ofwel op de huidige eigendommen en de nieuw te huren gronden en delen van het Weerwater.  Dit is echter onvoldoende voor de ABRvS.

De ABRvS overweegt dat de omringende gronden in het bestemmingsplan een bestemming hebben waar de activiteiten die de zeilschool ontplooit in het kader van de jachthaven, zoals de werf en de opslag niet mogelijk zijn. Het bestemmingsplan staat er daarnaast niet aan in de weg dat de stadswijk de jachthaven volledig omsluit. En ondanks het feit dat de gemeente heeft gesteld dat zij de jachthaven wil behouden en niet wenst weg te bestemmen, heeft de gemeente in de stukken en ter zitting niet inzichtelijk gemaakt hoe de gewenste herinrichting mogelijk is en hoe alle activiteiten kunnen worden ingepast. Weliswaar is de inrichting van het terrein de primaire verantwoordelijkheid van de exploitant, maar de raad moet wel inzichtelijk maken dat de vereiste herinrichting mogelijk is. Het standpunt van de raad dat de jachthaven kan blijven functioneren binnen de toegekende planologische mogelijkheden en niet hoeft te worden uitgekocht, berust dan ook op onvoldoende onderzoek en op een ondeugdelijke motivering, zo overweegt de ABRvS.

De gemeente krijgt nu de kans om het bestemmingsplan op dit punt nogmaals (beter) te motiveren.

Wegstemmen van een bestaand bevrijf mag niet zo maar. En heeft het zin om beroep in te stellen tegen een vaststellingsbesluit van een bestemmingsplan indien uw bedrijf (dreigt te worden) wegbestemd? Ja maar zorg er dan wel voor dat ook tijdig een zienswijze wordt ingediend en de beroepsgronden goed gemotiveerd worden. Voor de zeilschool is het maar te hopen dat deze uitspraak niet tot een Pyrrusoverwinning leidt, want dat is met een motiveringsgebrek nooit zeker.

 

Voor vragen over bestemmingsplannen, kunt u altijd contact opnemen met Fleur Onrust van ENVIR Advocaten.

 


Gerelateerd

Overzichtsuitspraak indirecte planschade
De Afdeling heeft 3 november jl. een overzichtsuitspraak gewezen op het gebied van indirecte planschade….
Passende beoordeling voor een bestemmingsplan en toch geen milieueffectrapport?
Als voor een bestemmingsplan, of ander plan of programma, een passende beoordeling moet worden opgesteld,…
Gasloos bouwen: toereikende planregel kan plan-mer stikstof voorkomen
Na de stikstofuitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van mei 2019 is het zoeken naar mogelijkheden…
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan!
Windpark Greenport Venlo kan doorgaan! De beroepen tegen het provinciale inpassingsplan en de omgevingsvergunning van…
De ruimtelijke aanvaardbaarheid van geluidsbelasting bij windturbines
Voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting van windturbines bij woningen en andere gevoelige gebouwen…
ENVIR in het nieuws over stikstof
In de media zijn de afgelopen tijd meerdere berichten en items verschenen over de gevolgen…
Stikstof en woningbouw: business meeting met oplossingen
Honderden bouwprojecten komen op losse schroeven te staan door de recente stikstofuitspraak van de Raad…
Last tot ongedaanmaking kan ook zien op vergunningvrije activiteiten
Op 7 november 2018 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak…
Geen bescherming denkbeeldig gebruik
Bij het vaststellen van een bestemmingsplan voor woningbouw kan deze woningbouw een belemmering vormen voor nabijgelegen agrarische bedrijven en vice versa. De uitspraak van de Afdeling van 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3131, laat zien dat met een planologisch mogelijke verandering van bestaand agrarisch gebruik soms geen rekening hoeft te worden gehouden. Dit is het geval, als het onwaarschijnlijk is dat bepaald agrarisch gebruik daadwerkelijk zal plaatsvinden.
Klimaat & zon: burgerparticipatie hoe gaat dat nu?
Dat burgerparticipatie (ook nu al) een rol speelt in bestuursrechtelijke procedures volgt uit de uitspraak…
Strijd met de Dienstenrichtlijn: brancheringsregeling Appingedam niet evenredig
De raad van de gemeente Appingedam moet aan de bak. Dit volgt uit een tussenuitspraak…
Het festivalseizoen is geopend; Tips om te zorgen dat de evenementenvergunningen en bestemmingsplannen er ook klaar voor zijn
Het is weer voorjaar, de eerste festivals en buitevenementen zijn al weer achter de rug,…
Prejudiciële vragen of buiten werkingstelling van het PAS; en dan?
Tijdens de meerdaagse zitting op 30 november en 1 december 2016 bij de Afdeling bestuursrechtspraak…
Mooie deal: Van der Lee Transport verkocht aan het Belgische Vervaeke
Trots dat ons kantoor op het gebied van milieurecht verkoper heeft kunnen bijstaan in de…
Geen uitzondering op de beginselplicht tot handhaving
De uitspraak laat zien hoe belangrijk het is voor bedrijven om altijd te controleren of…
Digitale vs analoge verbeelding en achtererfgebied
De ABRvS heeft op 13 juli 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1918) nogmaals bevestigd dat de digitale verbeelding (plankaart)…
Kunnen bestemmingsplannen profiteren van de PAS?
10 maart jl. sprak Marieke Kaajan op het eerste VBR-seminar over de rol van de…
Een unicum: ABRvS komt terug op tussenuitspraak
Terugkomen op een tussenuitspraak is een uitzondering. Maar het kan wel! Zie hiervoor de uitspraak…
Alles weten over de PAS?
Lees dan hier het digitaal magazine, met een bijdrage van Marieke Kaajan.
Stikstof en bestemmingsplannen; one down more to come?!
In de uitspraak van 19 augustus 2015 vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…
Recente ontwikkelingen Natuurbeschermingswet
Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van de Nbw. Kijk hier voor een…
Uitbreiden omvang van het geding met nieuwe besluitonderdelen
Zeer interessante uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 juni 2015…
Planschade en de uitleg van “met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid”
De Afdeling (ABRvS) heeft op 18 maart 2015 een tweetal planschade uitspraken gedaan waarin uitleg…
Artikel Volkskrant over procedure bij de Raad van State
Marieke Kaajan wordt als natuurbeschermingswet deskundige geciteerd in de Volkskrant. Uit de Volkskrant 24 februari…
Bestemmingsplan, EHS en Flora en faunawet
Zorg dat de aanwijzingen uit een onderzoeksrapport (Ffw) dat aan een bestemmingsplan ten grondslag wordt…
Bestemmingsplan en maximale lichtercapaciteit
In de uitspraak van de Afdeling (ABRvS) van 17 december 2014 komen de volgende onderwerpen…
Bestemmingsplan en stikstof; gaat het ooit nog goed?
Bestemmingsplannen met activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken leveren de praktijk veel hoofdbrekens op. In de uitspraak…