Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 18-06-2021

Afdeling toetst voor het eerst aan het nieuwe art. 3 Besluit mer en biedt inzichten in gebruik AERIUS

Afdeling toetst voor het eerst aan het nieuwe art. 3 Besluit mer (introductie plan-mer-boordeling voor bestemmingsplan waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt) en biedt inzichten in gebruik AERIUS

Op 19 mei 2021 heeft de Afdeling geoordeeld over ingestelde beroepen tegen het naar aanleiding van de tussenuitspraak ABRvS 15 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:66, M en R 2020/22, gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Oudenschild, uitbreiding bedrijventerrein” (hierna: het herziene bestemmingsplan). Met dit plan wil de gemeenteraad van Texel de verplaatsing van de Texelse Bierbrouwerij planologisch faciliteren. De uitspraak is de moeite van het lezen waard omdat de Afdeling
zich voor het eerst inhoudelijk uitlaat over art. 3 Besluit mer. Dat artikel is medio december 2020 aan het Besluit mer toegevoegd en houdt onder meer in dat voor bestemmingsplannen (voor kleine gebieden) waarvoor een passende beoordeling is vereist niet meer per definitie een plan-MER hoeft te worden gemaakt. De uitspraak geeft ook overigens een aantal interessante inzichten:

  • wanneer er voor een besluit een plan-mer-plicht bestaat, hoeft er niet ook nog een mer-beoordelingsbesluit te worden genomen;
  • in het kader van een AERIUS Calculator-berekening kan toepassing worden gegeven aan het heersende verkeersbeeldcriterium;
  • als er een wijziging optreedt in AERIUS gedurende de beroepsprocedure, heeft dat geen consequentie voor de rechtmatigheid van het betreffende besluit;
  • het is mogelijk om in de (bouw)regels van een bestemmingsplan een (flexibel) (stikstof)emissieplafond voor de realisatiefase op te nemen.

In een bij deze uitspraak geschreven annotatie ben ik nader op deze aspecten ingegaan.


Gerelateerd

Eén integrale mer-(beoordeling) vereist bij een gemengd bestemmingsplan (ook bij een vormvrije mer-beoordeling)
Vz. ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:80
Wijziging art. 7.28 Wet milieubeheer: informele mer-beoordeling mag voortaan in kader afdoening aanvraag
Wanneer sprake is van een aanvraag om een informele mer-beoordeling, mag die beoordeling in het kader van de beslissing op de aanvraag worden verricht. Voorheen moest de mer-beoordeling al zijn doorlopen wilde een ontvankelijke aanvraag ingediend kunnen worden.
Wijziging Besluit milieueffectrapportage: passende beoordeling bestemmingsplan leidt niet automatisch tot een plan-MER
Op 18 december jl. is de twintigste tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in werking getreden. Daarmee is een mogelijkheid gecreëerd om onder omstandigheden af te kunnen zien van een plan-mer voor plannen waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt. In deze bijdrage wordt hier nader op ingegaan, waarbij wordt ingezoomd op het bestemmingsplan.
Relativiteitseis en mer-regelgeving
ABRvS 11 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2706
Een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en de -regeling hoeft geen probleem te zijn
Er blijft veel (media-)aandacht voor tegenstanders van windparken die met nieuwe rechtspraak van het Europese…
Passende beoordeling voor een bestemmingsplan en toch geen milieueffectrapport?
Als voor een bestemmingsplan, of ander plan of programma, een passende beoordeling moet worden opgesteld,…
Activiteitenbesluit en -regeling (toch) plan-MER-plichtig?
Moeten het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer onderworpen worden aan een strategische milieueffectbeoordeling (hierna…
Uitspraken Raad van State inzake de overnachtingshaven Lobith en de nucleaire (Pallas-)reactor Petten interessant vanwege stikstofdepositieproblematiek en overwegingen inzake milieueffectrapportage
ABRvS 4 maart 2020, ECLI:NL:RSV:2020:682 en ABRvS 11 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:741