Amsterdam: +31 20 737 20 66

Water

Het waterrecht heeft een eigen identiteit binnen het omgevingsrecht. De Waterwet is te zien als grondslag voor een complete regeling van het integraal water(systeem)beheer. De waterstaatszorg is met name gericht op beheer van waterstaatkundige objecten, zoals oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen en kunstwerken.

Waterschappen

Aan waterschappen zijn, als beheerders van een groot deel van deze objecten, bevoegdheden toegekend met het oog op deze beheerstaak. Zo kunnen waterschappen regels stellen over deze objecten via een eigen verordening: de keur. Voor bijvoorbeeld bouwen in een waterkering of het lozen op oppervlaktewater kan een watervergunning nodig zijn op basis van de keur. Wij hebben ervaring met allerlei waterprojecten en de daarbij horende waterstaatkundige besluitvorming, zoals het aan- en verleggen van waterkeringen via een provinciaal inpassingsplan en het vaststellen en wijzigen van peilbesluiten of van projectplannen.

Noordzee

De Noordzee is een van de meest intensief gebruikte zeeën ter wereld. Het ecosysteem is waardevol en kwetsbaar en de zee is een bron van voedsel voor mens en dier. Het is er een drukte van jewelste: druk bevaren scheepvaartroutes, recreatie, visserij, oefengebied voor de luchtmacht en marine en er wordt windenergie, olie, gas en zand gewonnen. Om een gevoel te krijgen bij de drukte op de Noordzee, is een online bezoekje aan het Noordzeeloket de moeite waard: daar is deze interactieve kaart te vinden waarop het gebruik inzichtelijk wordt gemaakt. En naar verwachting zal nog drukker worden op de Noordzee. Zo is de Noordzee een belangrijke rol toegedicht bij de uitvoering van de Klimaatakkoord wat zal leiden tot een forse groei van windparken en elektriciteitsinfrastructuur op de Noordzee.

Wij hebben ervaring met allerlei projecten op de Noordzee in ingedeeld gebied, de 12-mijlszone en de Nederlandse exclusieve economische zone en ondersteunen u graag bij juridische vragen rondom de ontwikkeling van projecten of het uitvoeren van activiteiten op de Noordzee.