Amsterdam: +31 20 737 20 66

Ruimtelijke ordening

Het recht van de ruimtelijke ordening bepaalt hoe gronden gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden. Het geeft aan hoe onze fysieke leefomgeving ruimtelijk mag worden ingericht. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de centrale wet, maar ook de Crisis- en herstelwet (Chw), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en provinciale ruimtelijke verordeningen zijn van belang. Wij adviseren en procederen al vele jaren over ruimtelijke besluiten, zoals bestemmingsplannen, inpassingsplannen, tracébesluiten, exploitatieplannen en omgevingsvergunningen. Ook voor vragen over planschade en nadeelcompensatie kunt u bij ons terecht.

‘They know their way around the law but are always good in thinking out of the box if required and possible.‘

Leading Firm – Legal 500, 2022

“Another source appreciates that “they think along with the business.”

Chambers, 2022

“A client praises the team at ENVIR Advocaten for being “on top of the matter with national developments and discussions with regard to nature law, and able to perfectly translate that experience to practical cases and advice.”

Chambers, 2022