Amsterdam: +31 20 737 20 66

Omgevingsrecht en Omgevingswet

Onder omgevingsrecht wordt verstaan alle regels die betrekking hebben op de ordening van de leefomgeving, zoals milieuregelgeving (water, lucht, geluid, natuur, externe veiligheid), ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling.

Op dit moment is de Omgevingswet in voorbereiding. Deze wetgevingsoperatie wordt wel gezien als de grootste sinds de Grondwet in 1848. De Omgevingswet en daarop gebaseerde besluiten vervangen tientallen wetten en honderden AMvB’s en ministeriële regelingen die betrekking hebben op de leefomgeving. De Omgevingswet zal naar verwachting in werking treden op 1 juli 2022. Hoewel de inwerkingtreding dus nog even op zich laat wachten, wordt er nu al door overheden volop geëxperimenteerd met de toekomstige instrumenten uit de wet. Denk aan de omgevingsvisie of het omgevingsplan op basis van de Crisis- en herstelwet. Ook onze advocaten bereiden zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zij schrijven mee aan het Handboek Omgevingswet. Zo schrijven zij de hoofdstukken over adviesorganen en adviseurs en de mer-regeling in de Omgevingswet. Ook verzorgen zij een cahier over de mer-regeling.

Omgevingsrecht

Omgevingswet
Wet milieubeheer
Wet ruimtelijke ordening
Crisis- en herstelwet
Wabo / Omgevingswet
Omgevingsvergunning
Waterwet
Planschade
Wet bodembescherming
Kernenergiewet
Milieueffectrapportage
Activiteitenbesluit
IED / IPPC
Energie-efficientie Richtlijn (EED)
Emissiehandel (EU ETS)
Bestemmingsplannen en inpassingsplannen
Dienstenrichtlijn
Coordinatieregelingen
Branchering
Schaarse vergunningen
Kruimellijst / kruimelvergunning
REACH

Natuurbeschermingsrecht

Wet Natuurbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet)
Natuur Netwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofd Structuur (EHS))
Verklaring van geen bedenkingen

Autoriteiten

ENVIR Advocaten heeft ervaring met onder meer de volgende autoriteiten:

Ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen
Omgevingsdiensten en Regionale Uitvoeringsdiensten
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
Europese Commissie (EC)

Due Diligence onderzoeken

Due Diligence ondersteuning op het gebied van het omgevingsrecht, natuurbeschermingsrecht, algemeen bestuursrecht en milieu en bodem in M&A en vastgoedtransacties en bij (her)financieringen.