Amsterdam: +31 20 737 20 66

Natuurbeschermingsrecht

Het natuurbeschermingsrecht betreft de regels neergelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb), voorheen geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. De Wnb vindt zijn basis in de (Europese) Vogel- en Habitatrichtlijn. Op grond van de Wnb kan er voor plannen, projecten en activiteiten een vergunning of ontheffing vereist zijn, waarvoor dan een (uitgebreide) ecologische beoordeling moet worden uitgevoerd. Het natuurbeschermingsrecht is complex, erg gedetailleerd en wordt vaak gewijzigd.

ENVIR Advocaten heeft ruime ervaring met de volgende onderdelen van het natuurbeschermingsrecht:

Soortenbescherming

(Vóór 1 januari 2017 geregeld in de Flora- en faunawet)

Ontheffing soortenbescherming
Ontheffing beheer en schadebestrijding
Gedragscodes
Tijdelijke natuur
Ruimtelijke ingrepen
Verklaring van geen bedenkingen Wabo
Overtreding verbodsbepalingen
Handhaving

Gebiedsbescherming

(Vóór 1 januari 2017 geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998)

Vergunningplichten
Passende beoordeling en effectbeoordeling
Project-definitie
Stikstofdepositie
Bestaand gebruik
Externe en interne saldering
Programmatische aanpak stikstofdepositie (PAS)
Beheerplannen