Amsterdam: +31 20 737 20 66

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De basis daarvoor is gelegen in een tweetal Europese richtlijnen: de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Beide zijn geïmplementeerd in de Wet natuurbescherming. Wanneer projecten of plannen invloed kunnen hebben op Natura 2000-gebieden, dient daarmee rekening te worden gehouden. Soms kan in dat verband worden volstaan met een zogeheten voortoets, soms echter is een zwaardere toetsing in de vorm van een passende beoordeling vereist. In dat geval geldt er ook een vergunningplicht op basis van de Wet natuurbescherming.

Stikstofproblematiek

Het Natura 2000-gebiedsbeschermingsrecht staat de laatste jaren vol in de schijnwerpers vanwege de stikstofproblematiek. Veel Nederlandse Natura 2000-gebieden zijn mede aangewezen ten behoeve van habitats die gevoelig zijn voor stikstof. In Nederland is op veel plaatsen sprake van een overbelasting aan stikstof. Dat betekent dat projecten en plannen die stikstof emitteren (denk aan de uitbreiding van bedrijventerreinen, woningbouwontwikkelingen en infrastructurele projecten) niet zonder meer in overeenstemming met de Wet natuurbescherming kunnen worden vergund respectievelijk vastgesteld.

Met onze ruime kennis en kunde over het gebiedsbeschermingsrecht kunnen wij u adviseren over juridisch houdbare mogelijkheden om in die situatie tot vaststelling van plannen dan wel verlening van vergunningen te komen.