Amsterdam: +31 20 737 20 66

Milieueffectrapportage

De Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage regelen het instrument milieueffectrapportage (mer). Dit instrument heeft als doel om het milieubelang een adequate plaats te geven in de omgevingsrechtelijke besluitvorming. Een milieueffectrapport (MER) beschrijft de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit. Ook moet dit rapport alternatieven en de milieueffecten daarvan inzichtelijk maken.

Planmilieueffectrapport

Voor aangewezen kadervormende plannen en besluiten moet een mer worden doorlopen. Voor bepaalde plannen waarvoor op grond van een Wet natuurbescherming een passende beoordeling is vereist, moet een planmilieueffectrapport worden gemaakt. Het mer-instrument heeft met de Europese SMB-richtlijn en de mer-richtlijn een communautaire achtergrond.