Amsterdam: +31 20 737 20 66

Expertise

ENVIR Advocaten biedt u gespecialiseerde juridische dienstverlening op het gebied van het bestuursrecht.

Het bestuursrecht is niet weg te denken uit onze samenleving. Het reguleert het handelen van de overheid en heeft daarmee vaak invloed op de positie van bedrijven en burgers wanneer zij in aanraking komen met de overheid. Het is een rechtsgebied waarbij veel botsingen voorkomen, vanwege tegengestelde belangen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven of particulieren die willen ontwikkelen, terwijl anderen deze ontwikkelingen willen tegenhouden.

Het bestuursrecht is complex, wordt grotendeels bepaald door Europese regelgeving en is aan veel veranderingen onderhevig.

De advocaten van ENVIR hebben zich jarenlang gespecialiseerd in het bestuursrecht. Wij staan zowel de overheid als bedrijven en particulieren bij in allerhande bestuursrechtelijke kwesties. Bijzondere aandacht daarbij hebben wij voor het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht.

Due Diligence

Het omgevings- en het algemeen bestuursrecht spelen een belangrijke rol bij veel fusies en overnames. Overdracht van vergunningen aan nieuwe entiteiten, de aanwezigheid van bodemverontreiniging of de vraag of bepaalde gewenste ontwikkelingen mogelijk zijn, zijn relevant voor de doorgang van fusies en overnames, de hoogte van de overnamesom en de contractuele afspraken die in het kader van een fusie of overname gemaakt worden. Als sprake is van een beursgang moet in het prospectus ook op het omgevings- en bestuursrecht worden ingegaan.

“De advocaten van ENVIR hebben zich jarenlang gespecialiseerd in het bestuursrecht.”

 

“Het bestuursrecht is niet weg te denken uit onze samenleving.”

Algemeen bestuursrecht

Het algemeen bestuursrecht betreft de regels neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het bestuursrecht bevat de materiële en formele rechtsregels die in algemene zin het handelen van de overheid reguleren. Voorbeelden hiervan zijn de regels voor het nemen van besluiten, handhavend optreden door de overheid, het verlenen van vergunningen en subsidies en het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht omvat alle regels die betrekking hebben op de ordening van de omgeving, zoals milieuregelgeving (water, lucht, geluid, natuur, externe veiligheid), ruimtelijke ordening (bestemmingsplan, inpassingsplan en exploitatieplan) en gebiedsontwikkeling.

Natuurbeschermingsrecht

Het natuurbeschermingsrecht betreft de regels neergelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Het natuurbeschermingsrecht is onderdeel van het omgevingsrecht, maar is door de directe invloed van de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn alsmede de grote hoeveelheid aan jurisprudentie zeer complex. De invloed van het natuurbeschermingsrecht is in veel projecten en procedures groot.

Zie ook: