Amsterdam: +31 20 737 20 66

Publicaties

Auteur
Onderwerpen
Passende beoordeling bestemmingsplan voor kleine gebieden hoeft niet perse tot plan-mer-plicht te leiden

15-06-2021: Annotatie M.A.A. Soppe bij ABRvS 19 mei 2021,  ECLI:NL:RVS:2021:1054

Niet elk bedrijventerrein is een industrieterrein in de zin van categorie D 11.3 Besluit mer

22-04-2021: Annotatie T. Rötscheid ABRvS 10 maart 2021,  ECLI:NL:RVS:2021:516, M en R 2021/57

Informele mer-beoordeling bestemmingsplan moet zien op gehele woningbouwlocatie

18-02-2021: Annotatie M.A.A. Soppe ABRvS 20 januari 2021,  ECLI:NL:RVS:2021:80

Voorschriften OBM moeten te herleiden zijn tot mer-beoordelingsaanmeldnotitie

13-11-2020: Annotatie Soppe ABRvS 13 november 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:3820, M en R 2020/18

Ontgrondingsvergunningen omvatten inhoudelijk geen wijziging ten opzichte van de voorheen verleende tijdelijke vergunningen en vallen daarom niet onder de mer-(beoordelings)plicht

21-08-2020: Annotatie Soppe ABRvS 21 augstus 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:2822, M en R 2020/55

Geen expliciet mer-beoordelingsbesluit voor bestemmingsplan woonwijk

09-07-2020: Annotatie ABRvS 9 juli 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:2298, M en R 2019/106

Bouw 40 woningen met steigerplaatsen voor afmeren van een boot, ziet niet op een jachthaven in de zin van het Besluit mer; art. 8:69a Awb in relatie tot mer-beoordeling en art. 7.2a Wm

08-04-2020: Annotatie Soppe ABRvS 8 april 2020,  ECLI:NL:RVS:2020:1010, M en R 2020/62

Doelstelling initiatiefnemer relevant voor niet opnemen alternatief in plan-MER. Toename stikstofdepositie N2000-gebied toereikend passend beoordeeld (systeemanalyse)

11-03-2020: Annotatie Soppe ABRvS 11 maart 2020,  ECLI:NL:RVS:2020:741, M en R 2020/38

Omvang van Europese onderzoeksverplichtingen naar milieueffecten voor het verlengen van de termijn van elektriciteitsproductie door twee Belgische kerncentrales

10-02-2020: Erwin Noordover schreef een annotatie bij HvJ EU 29 juli 2019, C-411/17, ECLI:EU:C:2019:622 (Inter-Environnement Wallonie…

Ontbreken expliciet mer-beoordelingsbesluit is herstelbaar en reikwijdte mer-beoordelingsplichtige activiteit (samenhang andere activiteiten)

18-12-2019: Annotatie Soppe ABRvS 18 december 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:4327, M en R 2020/6

Verzuim expliciet mer-beoordelingsbesluit fataal voor bestemmingsplan

09-07-2019: Annotatie Soppe ABRvS 9 juli 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:2298, TBR 2019/113

Staat mer-richtlijn toe dat slechts één van de noodzakelijke besluiten aan mer-plicht wordt verbonden?

03-07-2019: Annotatie Kevelam en Soppe ABRvS 3 juli 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:2217, M en R 2019/84

Toename endotoxinen leidt tot mer-plicht

22-05-2019: Annotatie Kevelam en Soppe ABRvS 22 mei 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:1632, M en R 2019/81

Voor andere bevredigende oplossing Wnb-ontheffing gebruik maken van milieueffectrapportage en beoordeling bestemmingsplan

08-05-2019: Annotatie ABRvS 8 mei 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:1491, M en R 2019/78

Wijziging bestaande bebouwing in permanent logiesverblijf voor arbeidsmigranten geen stedelijk ontwikkelingsproject

17-04-2019: Annotatie ABRvS 17 april 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:1253, M en R 2019/61

Omgevingsvergunning eerste fase mag niet buiten behandeling worden gelaten vanwege mer-beoordelingsplicht tweede fase

03-04-2019: Annotatie Soppe ABRvS 3 april 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:1013, M en R 2019/60

Wijziging tracébesluit verplicht niet tot opstellen van nieuw MER

27-02-2019: Annotatie Soppe ABRvS 27 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:596, M en R 2019/45

Concept plan-MER hoeft ingevolge de Wet openbaarheid bestuur niet openbaar te worden gemaakt

10-10-2018: Annotatie Soppe ABRvS 10 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3299, M en R 2019/27

Mer-beoordelingsbeslissing voorafgaand aan terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

26-09-2018: Annotatie Kevelam en Soppe ABRvS 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3131, M en R 2018/129

Toename emissie endotoxinen vanwege pluimveehouderij leidt tot mer-plicht

25-07-2018: Annotatie Soppe ABRvS 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2496, M en R 2018/113

Winning delfstoffen onder water geen delfstoffenwinning uit landbodem uit Besluit mer

20-06-2018: Annotatie Soppe ABRvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1986, M en R 2018/100

Geen kaderstellend mer-plichtigplan ingeval van één-op-één inpassing vergunde situatie

20-06-2018: Annotatie Soppe ABRvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2066, M en R 2018/101

Eenheid Sm3 of Nm3 bij C-17.2 Besluit mer (winning aardolie en aardgas)

07-03-2018: Annotatie Soppe ABRvS 7 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:758, M en R 2018/60

Treffen maatregelen op grond van mer-evaluatie achteraf

21-02-2018: Annotatie Soppe ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:608, M en R 2018/58

Inspraak over ontwerpbesluit voldoende vroegtijdige inspraak

21-02-2018: Annotatie Kevelam ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616, M en R 2018/84

Functiewijziging winkelcentrum geen stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D-11.2 Besluit mer

31-01-2018: Annotatie Nijmeijer en Soppe ABRvS 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:348, TBR 2018/62

Herstructurering N280 Roermond is wijziging autoweg in de zin van Besluit mer

24-01-2018: Annotatie Soppe ABRvS 24 januari 2018,  ECLI:NL:RVS:2018:224, M en R 2018/46

Geen MER nodig na mer-beoordeling als eerder vergunde milieugevolgen niet toenemen

13-12-2017: Annotatie Soppe ABRvS 13 december 2017,  ECLI:NL:RVS:2017:3448, M en R 2018/28

Relativiteitsvereiste en beoordeling beroepsgronden milieuaspecten uit mer-beoordeling

19-07-2017: Annotatie Soppe ABRvS 19 juli 2017,  ECLI:NL:RVS:2017:1939, M en R 2017/135

Toepassing kruimelgevallenregeling in relatie tot kolom 1 en kolom 2 uit categorieën Besluit mer

03-05-2017: Annotatie Nijmeijer en Soppe ABRvS 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1192, TBR 2017/99

Feitelijk bestaande (planologische legale) situatie bepalend voor mer-(beoordelings)plicht bestemmingsplan bij Besluit mer

15-03-2017: Annotatie Soppe ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:694, M en R 2017/72

Eenheid Sm3 of Nm3 bij C-17.2 Besluit mer (winning aardolie en aardgas)

02-03-2017: Annotatie Soppe Vz. ABRvS 2 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:561, M en R 2017/83

De Wet tarieven: de Commissie m.e.r. uit de markt geprijsd?

24-12-2016: Milieu & Recht 2016/19

Omgevingsplan en m.e.r.

12-12-2016: In deze bijdrage wordt de werkingssfeer van de voorgestelde m.e.r.-regelgeving ten aanzien van het omgevingsplan besproken. Verder wordt er ingegaan op de reikwijdte van de m.e.r.-(beoordelings)plicht voor zover die is verbonden aan het omgevingsplan.

Geen m.e.r.-beoordelingsplicht voor besluiten niet genoemd in kolom 4 Besluit mer

30-11-2016: Annotatie Soppe ABRvS 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3170, M en R 2017/92

Functionele ontgronding is winning oppervlaktedelfstoffen Besluit mer

15-11-2016: Annotatie ABRvS 15 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3152, M en R 2017/13

Betekenis kosten bij bepaling mer-alternatieven

09-11-2016: Annotatie Soppe ABRvS 9 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2988, M en R 2017/35

Informele mer-beoordeling voldoende bij formele mer-beoordelingsplicht

28-09-2016: Annotatie Soppe ABRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2535, M en R 2016/149

Planologische vergelijking bij bepalen m.e.r.-(beoordelings)plicht bestemmingsplan

13-07-2016: Annotatie Soppe ABRvS 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1944, M en R 2017/18

Betekenis voorzienbaarheidscriterium voor activiteiten in Besluit mer zonder term ‘capaciteit’

24-02-2016: Annotatie Soppe ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:482, M en R 2016/69

Bepalen en effectueren mer-plicht bij grensoverschrijdende activiteiten

24-02-2016: Annotatie Soppe ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:465, M en R 2016/78

Eventuele toekomstige gaswinning niet betrekken bij mer-beoordeling exploratieboring

27-01-2016: ABRvS Kevelam en Soppe 27 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:155, M en R 2016/64

Wijziging geluidvoorschrift kartbaan geen wijziging activiteit categorie D-43 Besluit mer

23-12-2015: Annotatie Soppe ABRvS 23 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3949, M en R 2016/52

Relativiteitsvereiste en beoordeling beroepsgronden milieuaspecten uit mer-beoordeling

18-11-2015: Annotatie Soppe ABRvS 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3557, M en R 2016/14

Geen mer-beoordeling als activiteit niet voldoet aan kolom 1-omschrijving Besluit mer

19-08-2015: Annotatie Soppe ABRvS 19 augstus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2631, M en R 2015/143

Recycling is geen verwijdering afvalstoffen uit categorie D-18.1 Besluit mer

05-08-2015: Annotatie Soppe ABRvS 5 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2457, M en R 2015/156

Planologische vergelijking bij bepalen mer-plicht bestemmingsplan

01-07-2015: Annotatie Soppe ABRvS 1 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2078, M en R 2015/125

Relativiteitsvereiste in relatie tot plan-mer-regeling en artikel 7.2a Wm

03-06-2015: Annotatie Nijmeijer en Soppe ABRvS 3 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1713, TBR 2015/114

Twee fasen bedrijventerrein één samenhangende activiteit bij toepassing Besluit mer

29-04-2015: Annotatie Soppe ABRvS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1333, M en R 2015/106

Achterwege laten plan-mer-plicht bestemmingsplan ingeval van vergunning Natuurbeschermingswet 1998 met passende beoordeling

15-04-2015: Annotatie Soppe ABRvS 15 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1161, M en R 2015/105

Exploratieboringen aardgas en aardolie niet mer-plichtig ingevolge mer-richtlijn

11-02-2015: Annotatie Soppe HvJEU 11 februari 2015, ECLI:EU:C:2015:79, M en R 2015/73

Hoofdlijnen milieubestuursrecht

24-01-2015: Hoofdlijnen milieubestuursrecht, 2015, hoofdstuk 9 (Milieueffectrapportage), pag. 187-208

Integrale beoordeling milieugevolgen bij informele mer-beoordeling

24-12-2014: Annotatie Nijmeijer en Soppe ABRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4648, TBR 2015/113

Verwerking licht asbesthoudend staalschroot in smelten staal valt onder categorie C-21-5 en D-21.5

10-12-2014: Annotatie Soppe ABRvS 10 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4531, M en R 2015/50

Mer-beoordelingsbesluit inhoudende dat MER moet worden gemaakt bij uitbreiding ontgronding

01-10-2014: Annotatie Soppe ABRvS 1 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3546, M en R 2015/22

Reikwijdte van plan-m.e.r. is beperkt tot m.e.r.-plichtige onderdelen plan; planregels om te voldoen aan de Natuurbeschermingswet 1998 niet toegestaan

06-08-2014: Annotatie Kaajan en Soppe ABRvS 6 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2942, M en R 2014/143

Opzet en vormgeving-criterium ingeval van wijziging activiteit Besluit mer

23-04-2014: Annotatie Soppe ABRvS 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1467, M en R 2014/113

Co-vergistingsintallatie is niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig vanwege categorieën D-18.4, D-21.6 en D-22.1

19-02-2014: Annotatie Soppe ABRvS 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:555, M en R 2014/79

Wijziging Kernenergiewetvergunning Borssele is geen wijziging in de zin van Besluit m.e.r

19-02-2014: Annotatie Soppe ABRvS 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:517, M en R 2014/80

Opnemen maximale capaciteit vergassingsinstallatie categorie C-18.4 Belsuit mer in planregels toegestaan

29-01-2014: Annotatie Soppe ABRvS 29 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:170, M en R 2014/46

Activiteit categorie C-18.4 Besluit m.e.r zowel verwijdering als nuttige toepassing afvalstoffen

14-01-2014: Annotatie Soppe Rb Noord-Nederland 14 januari 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:149, M en R 2014/45

Communautaire grenzen aan het beperken van de project-m.e.r.-plicht tot het eerste ruimtelijk plan over een gefaseerd te realiseren project (mede bezien in het licht van de Omgevingswet)

24-12-2013: P.J.J. van Buuren e.a. (red.), Toonbeelden, Gedachten over provinciaal omgevingsrecht ter herinnering aan Toon de Gier, Kluwer 2013, p. 159-165

Cumulatie projecten leidt tot formele mer-beoordelingsplicht ontgrondingsvergunning

03-07-2013: Annotatie Soppe ABRvS 3 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:149, M en R 2013/127

Reikwijdte van categorie D.35c van het Besluit mer (conserven)

26-06-2013: Annotatie Soppe ABRvS 26 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:18, M en R 2013/116

En weer een moderniseringsslag … Of vormt de Omgevingswet dan toch het eindstation voor een eigentijds m.e.r.-systeem? Uiteenzetting van de belangrijkste wijzigingen in de m.e.r.-regelgeving ingevolge de Omgevingswet

24-05-2013: TO 2013, nr. 2, p. 55-67

Eén stedelijk ontwikkelingsproject in zin van Besluit mer

09-01-2013: Annotatie Soppe ABRvS 9 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY8002, AB 2013/96

Geen mer-beoordeling voor uitwerkingsplan

19-12-2012: Annotatie Soppe ABRvS 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6741, TBR 2013/43

Samenhangende ontgrondingslocatie voor bepaling mer-(beoordelingsplicht)

19-12-2012: Annotatie Soppe ABRvS 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6766, AB 2013/97

Nieuwe en bestaande windturbines windpark in zin van Besluit mer

12-12-2012: Annotatie Soppe Rb Haarlem 12 december 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6096, M en R 2013/42

Geen samenhangende installaties windturbines Lelystad

14-11-2012: Annotatie Soppe ABRvS 14 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY3088, M en R 2013/41

Besluit-MER beperkt tot bestemmingsplan dat deel is van groter plan

03-10-2012: Annotatie Soppe ABRvS 3 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX8982, M en R 2013/26

Passende beoordeling en plan-mer voor bestemmingsplan met significante effecten Natura 2000-gebied en plan-mer-gebrek is niet passeerbaar

18-07-2012: Annotatie Soppe ABRvS 18 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1871, TBR 2012/166

Plan-mer-plicht als bestemmingsplan meer mogelijk maakt van vergunde situatie

30-05-2012: Annotatie Soppe ABRvS 30 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6920, TBR 2012/129

Bangert en Oosterpolder: lange leve de duidelijkheid

24-05-2008: Toets 2008, nr. 5, p. 4-9