Amsterdam: +31 20 737 20 66

Onderwerpen

Auteur
Onderwerpen
Afdeling toetst voor het eerst aan het nieuwe art. 3 Besluit mer en biedt inzichten in gebruik AERIUS

18-06-2021: Afdeling toetst voor het eerst aan het nieuwe art. 3 Besluit mer (introductie plan-mer-boordeling voor…

Passende beoordeling bestemmingsplan voor kleine gebieden hoeft niet perse tot plan-mer-plicht te leiden

15-06-2021: Annotatie M.A.A. Soppe bij ABRvS 19 mei 2021,  ECLI:NL:RVS:2021:1054

Niet elk bedrijventerrein is een industrieterrein in de zin van categorie D 11.3 Besluit mer

22-04-2021: Annotatie T. Rötscheid ABRvS 10 maart 2021,  ECLI:NL:RVS:2021:516, M en R 2021/57

Informele mer-beoordeling bestemmingsplan moet zien op gehele woningbouwlocatie

18-02-2021: Annotatie M.A.A. Soppe ABRvS 20 januari 2021,  ECLI:NL:RVS:2021:80

Eén integrale mer-(beoordeling) vereist bij een gemengd bestemmingsplan (ook bij een vormvrije mer-beoordeling)

21-01-2021: Vz. ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:80

Wijziging art. 7.28 Wet milieubeheer: informele mer-beoordeling mag voortaan in kader afdoening aanvraag

12-01-2021: Wanneer sprake is van een aanvraag om een informele mer-beoordeling, mag die beoordeling in het kader van de beslissing op de aanvraag worden verricht. Voorheen moest de mer-beoordeling al zijn doorlopen wilde een ontvankelijke aanvraag ingediend kunnen worden.

Wijziging Besluit milieueffectrapportage: passende beoordeling bestemmingsplan leidt niet automatisch tot een plan-MER

02-01-2021: Op 18 december jl. is de twintigste tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in werking getreden. Daarmee is een mogelijkheid gecreëerd om onder omstandigheden af te kunnen zien van een plan-mer voor plannen waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt. In deze bijdrage wordt hier nader op ingegaan, waarbij wordt ingezoomd op het bestemmingsplan.

Voorschriften OBM moeten te herleiden zijn tot mer-beoordelingsaanmeldnotitie

13-11-2020: Annotatie Soppe ABRvS 13 november 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:3820, M en R 2020/18

Relativiteitseis en mer-regelgeving

11-11-2020: ABRvS 11 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2706

Een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en de -regeling hoeft geen probleem te zijn

11-10-2020: Er blijft veel (media-)aandacht voor tegenstanders van windparken die met nieuwe rechtspraak van het Europese…

Passende beoordeling voor een bestemmingsplan en toch geen milieueffectrapport?

04-09-2020: Als voor een bestemmingsplan, of ander plan of programma, een passende beoordeling moet worden opgesteld,…

Ontgrondingsvergunningen omvatten inhoudelijk geen wijziging ten opzichte van de voorheen verleende tijdelijke vergunningen en vallen daarom niet onder de mer-(beoordelings)plicht

21-08-2020: Annotatie Soppe ABRvS 21 augstus 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:2822, M en R 2020/55

Geen expliciet mer-beoordelingsbesluit voor bestemmingsplan woonwijk

09-07-2020: Annotatie ABRvS 9 juli 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:2298, M en R 2019/106

Activiteitenbesluit en -regeling (toch) plan-MER-plichtig?

08-07-2020: Moeten het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer onderworpen worden aan een strategische milieueffectbeoordeling (hierna…

Bouw 40 woningen met steigerplaatsen voor afmeren van een boot, ziet niet op een jachthaven in de zin van het Besluit mer; art. 8:69a Awb in relatie tot mer-beoordeling en art. 7.2a Wm

08-04-2020: Annotatie Soppe ABRvS 8 april 2020,  ECLI:NL:RVS:2020:1010, M en R 2020/62

Uitspraken Raad van State inzake de overnachtingshaven Lobith en de nucleaire (Pallas-)reactor Petten interessant vanwege stikstofdepositieproblematiek en overwegingen inzake milieueffectrapportage

24-03-2020: ABRvS 4 maart 2020, ECLI:NL:RSV:2020:682 en ABRvS 11 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:741

Doelstelling initiatiefnemer relevant voor niet opnemen alternatief in plan-MER. Toename stikstofdepositie N2000-gebied toereikend passend beoordeeld (systeemanalyse)

11-03-2020: Annotatie Soppe ABRvS 11 maart 2020,  ECLI:NL:RVS:2020:741, M en R 2020/38

Omvang van Europese onderzoeksverplichtingen naar milieueffecten voor het verlengen van de termijn van elektriciteitsproductie door twee Belgische kerncentrales

10-02-2020: Erwin Noordover schreef een annotatie bij HvJ EU 29 juli 2019, C-411/17, ECLI:EU:C:2019:622 (Inter-Environnement Wallonie…

Ontbreken expliciet mer-beoordelingsbesluit is herstelbaar en reikwijdte mer-beoordelingsplichtige activiteit (samenhang andere activiteiten)

18-12-2019: Annotatie Soppe ABRvS 18 december 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:4327, M en R 2020/6

Verzuim expliciet mer-beoordelingsbesluit fataal voor bestemmingsplan

09-07-2019: Annotatie Soppe ABRvS 9 juli 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:2298, TBR 2019/113

Staat mer-richtlijn toe dat slechts één van de noodzakelijke besluiten aan mer-plicht wordt verbonden?

03-07-2019: Annotatie Kevelam en Soppe ABRvS 3 juli 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:2217, M en R 2019/84

Toename endotoxinen leidt tot mer-plicht

22-05-2019: Annotatie Kevelam en Soppe ABRvS 22 mei 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:1632, M en R 2019/81

Voor andere bevredigende oplossing Wnb-ontheffing gebruik maken van milieueffectrapportage en beoordeling bestemmingsplan

08-05-2019: Annotatie ABRvS 8 mei 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:1491, M en R 2019/78

Wijziging bestaande bebouwing in permanent logiesverblijf voor arbeidsmigranten geen stedelijk ontwikkelingsproject

17-04-2019: Annotatie ABRvS 17 april 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:1253, M en R 2019/61

Omgevingsvergunning eerste fase mag niet buiten behandeling worden gelaten vanwege mer-beoordelingsplicht tweede fase

03-04-2019: Annotatie Soppe ABRvS 3 april 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:1013, M en R 2019/60

Wijziging tracébesluit verplicht niet tot opstellen van nieuw MER

27-02-2019: Annotatie Soppe ABRvS 27 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:596, M en R 2019/45

Concept plan-MER hoeft ingevolge de Wet openbaarheid bestuur niet openbaar te worden gemaakt

10-10-2018: Annotatie Soppe ABRvS 10 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3299, M en R 2019/27

Mer-beoordelingsbeslissing voorafgaand aan terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

26-09-2018: Annotatie Kevelam en Soppe ABRvS 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3131, M en R 2018/129

Toename emissie endotoxinen vanwege pluimveehouderij leidt tot mer-plicht

25-07-2018: Annotatie Soppe ABRvS 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2496, M en R 2018/113

Winning delfstoffen onder water geen delfstoffenwinning uit landbodem uit Besluit mer

20-06-2018: Annotatie Soppe ABRvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1986, M en R 2018/100

Geen kaderstellend mer-plichtigplan ingeval van één-op-één inpassing vergunde situatie

20-06-2018: Annotatie Soppe ABRvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2066, M en R 2018/101

Eenheid Sm3 of Nm3 bij C-17.2 Besluit mer (winning aardolie en aardgas)

07-03-2018: Annotatie Soppe ABRvS 7 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:758, M en R 2018/60

Treffen maatregelen op grond van mer-evaluatie achteraf

21-02-2018: Annotatie Soppe ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:608, M en R 2018/58

Inspraak over ontwerpbesluit voldoende vroegtijdige inspraak

21-02-2018: Annotatie Kevelam ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616, M en R 2018/84

Functiewijziging winkelcentrum geen stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D-11.2 Besluit mer

31-01-2018: Annotatie Nijmeijer en Soppe ABRvS 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:348, TBR 2018/62

Herstructurering N280 Roermond is wijziging autoweg in de zin van Besluit mer

24-01-2018: Annotatie Soppe ABRvS 24 januari 2018,  ECLI:NL:RVS:2018:224, M en R 2018/46

Geen MER nodig na mer-beoordeling als eerder vergunde milieugevolgen niet toenemen

13-12-2017: Annotatie Soppe ABRvS 13 december 2017,  ECLI:NL:RVS:2017:3448, M en R 2018/28

Relativiteitsvereiste en beoordeling beroepsgronden milieuaspecten uit mer-beoordeling

19-07-2017: Annotatie Soppe ABRvS 19 juli 2017,  ECLI:NL:RVS:2017:1939, M en R 2017/135

Toepassing kruimelgevallenregeling in relatie tot kolom 1 en kolom 2 uit categorieën Besluit mer

03-05-2017: Annotatie Nijmeijer en Soppe ABRvS 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1192, TBR 2017/99

Feitelijk bestaande (planologische legale) situatie bepalend voor mer-(beoordelings)plicht bestemmingsplan bij Besluit mer

15-03-2017: Annotatie Soppe ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:694, M en R 2017/72

Eenheid Sm3 of Nm3 bij C-17.2 Besluit mer (winning aardolie en aardgas)

02-03-2017: Annotatie Soppe Vz. ABRvS 2 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:561, M en R 2017/83

De Wet tarieven: de Commissie m.e.r. uit de markt geprijsd?

24-12-2016: Milieu & Recht 2016/19

Omgevingsplan en m.e.r.

12-12-2016: In deze bijdrage wordt de werkingssfeer van de voorgestelde m.e.r.-regelgeving ten aanzien van het omgevingsplan besproken. Verder wordt er ingegaan op de reikwijdte van de m.e.r.-(beoordelings)plicht voor zover die is verbonden aan het omgevingsplan.

Geen m.e.r.-beoordelingsplicht voor besluiten niet genoemd in kolom 4 Besluit mer

30-11-2016: Annotatie Soppe ABRvS 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3170, M en R 2017/92

Functionele ontgronding is winning oppervlaktedelfstoffen Besluit mer

15-11-2016: Annotatie ABRvS 15 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3152, M en R 2017/13

Betekenis kosten bij bepaling mer-alternatieven

09-11-2016: Annotatie Soppe ABRvS 9 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2988, M en R 2017/35

Informele mer-beoordeling voldoende bij formele mer-beoordelingsplicht

28-09-2016: Annotatie Soppe ABRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2535, M en R 2016/149

Planologische vergelijking bij bepalen m.e.r.-(beoordelings)plicht bestemmingsplan

13-07-2016: Annotatie Soppe ABRvS 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1944, M en R 2017/18

Betekenis voorzienbaarheidscriterium voor activiteiten in Besluit mer zonder term ‘capaciteit’

24-02-2016: Annotatie Soppe ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:482, M en R 2016/69

Bepalen en effectueren mer-plicht bij grensoverschrijdende activiteiten

24-02-2016: Annotatie Soppe ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:465, M en R 2016/78

Eventuele toekomstige gaswinning niet betrekken bij mer-beoordeling exploratieboring

27-01-2016: ABRvS Kevelam en Soppe 27 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:155, M en R 2016/64

Wijziging geluidvoorschrift kartbaan geen wijziging activiteit categorie D-43 Besluit mer

23-12-2015: Annotatie Soppe ABRvS 23 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3949, M en R 2016/52

Relativiteitsvereiste en beoordeling beroepsgronden milieuaspecten uit mer-beoordeling

18-11-2015: Annotatie Soppe ABRvS 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3557, M en R 2016/14

Geen mer-beoordeling als activiteit niet voldoet aan kolom 1-omschrijving Besluit mer

19-08-2015: Annotatie Soppe ABRvS 19 augstus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2631, M en R 2015/143

Recycling is geen verwijdering afvalstoffen uit categorie D-18.1 Besluit mer

05-08-2015: Annotatie Soppe ABRvS 5 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2457, M en R 2015/156

Planologische vergelijking bij bepalen mer-plicht bestemmingsplan

01-07-2015: Annotatie Soppe ABRvS 1 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2078, M en R 2015/125

Relativiteitsvereiste in relatie tot plan-mer-regeling en artikel 7.2a Wm

03-06-2015: Annotatie Nijmeijer en Soppe ABRvS 3 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1713, TBR 2015/114

Twee fasen bedrijventerrein één samenhangende activiteit bij toepassing Besluit mer

29-04-2015: Annotatie Soppe ABRvS 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1333, M en R 2015/106

Achterwege laten plan-mer-plicht bestemmingsplan ingeval van vergunning Natuurbeschermingswet 1998 met passende beoordeling

15-04-2015: Annotatie Soppe ABRvS 15 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1161, M en R 2015/105

Exploratieboringen aardgas en aardolie niet mer-plichtig ingevolge mer-richtlijn

11-02-2015: Annotatie Soppe HvJEU 11 februari 2015, ECLI:EU:C:2015:79, M en R 2015/73

Hoofdlijnen milieubestuursrecht

24-01-2015: Hoofdlijnen milieubestuursrecht, 2015, hoofdstuk 9 (Milieueffectrapportage), pag. 187-208

Integrale beoordeling milieugevolgen bij informele mer-beoordeling

24-12-2014: Annotatie Nijmeijer en Soppe ABRvS 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4648, TBR 2015/113

Verwerking licht asbesthoudend staalschroot in smelten staal valt onder categorie C-21-5 en D-21.5

10-12-2014: Annotatie Soppe ABRvS 10 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4531, M en R 2015/50

Mer-beoordelingsbesluit inhoudende dat MER moet worden gemaakt bij uitbreiding ontgronding

01-10-2014: Annotatie Soppe ABRvS 1 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3546, M en R 2015/22

Reikwijdte van plan-m.e.r. is beperkt tot m.e.r.-plichtige onderdelen plan; planregels om te voldoen aan de Natuurbeschermingswet 1998 niet toegestaan

06-08-2014: Annotatie Kaajan en Soppe ABRvS 6 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2942, M en R 2014/143

Opzet en vormgeving-criterium ingeval van wijziging activiteit Besluit mer

23-04-2014: Annotatie Soppe ABRvS 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1467, M en R 2014/113

Co-vergistingsintallatie is niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig vanwege categorieën D-18.4, D-21.6 en D-22.1

19-02-2014: Annotatie Soppe ABRvS 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:555, M en R 2014/79

Wijziging Kernenergiewetvergunning Borssele is geen wijziging in de zin van Besluit m.e.r

19-02-2014: Annotatie Soppe ABRvS 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:517, M en R 2014/80

Opnemen maximale capaciteit vergassingsinstallatie categorie C-18.4 Belsuit mer in planregels toegestaan

29-01-2014: Annotatie Soppe ABRvS 29 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:170, M en R 2014/46

Activiteit categorie C-18.4 Besluit m.e.r zowel verwijdering als nuttige toepassing afvalstoffen

14-01-2014: Annotatie Soppe Rb Noord-Nederland 14 januari 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:149, M en R 2014/45

Communautaire grenzen aan het beperken van de project-m.e.r.-plicht tot het eerste ruimtelijk plan over een gefaseerd te realiseren project (mede bezien in het licht van de Omgevingswet)

24-12-2013: P.J.J. van Buuren e.a. (red.), Toonbeelden, Gedachten over provinciaal omgevingsrecht ter herinnering aan Toon de Gier, Kluwer 2013, p. 159-165

Cumulatie projecten leidt tot formele mer-beoordelingsplicht ontgrondingsvergunning

03-07-2013: Annotatie Soppe ABRvS 3 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:149, M en R 2013/127

Reikwijdte van categorie D.35c van het Besluit mer (conserven)

26-06-2013: Annotatie Soppe ABRvS 26 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:18, M en R 2013/116

En weer een moderniseringsslag … Of vormt de Omgevingswet dan toch het eindstation voor een eigentijds m.e.r.-systeem? Uiteenzetting van de belangrijkste wijzigingen in de m.e.r.-regelgeving ingevolge de Omgevingswet

24-05-2013: TO 2013, nr. 2, p. 55-67

Eén stedelijk ontwikkelingsproject in zin van Besluit mer

09-01-2013: Annotatie Soppe ABRvS 9 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY8002, AB 2013/96

Geen mer-beoordeling voor uitwerkingsplan

19-12-2012: Annotatie Soppe ABRvS 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6741, TBR 2013/43

Samenhangende ontgrondingslocatie voor bepaling mer-(beoordelingsplicht)

19-12-2012: Annotatie Soppe ABRvS 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6766, AB 2013/97

Nieuwe en bestaande windturbines windpark in zin van Besluit mer

12-12-2012: Annotatie Soppe Rb Haarlem 12 december 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6096, M en R 2013/42

Geen samenhangende installaties windturbines Lelystad

14-11-2012: Annotatie Soppe ABRvS 14 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY3088, M en R 2013/41

Besluit-MER beperkt tot bestemmingsplan dat deel is van groter plan

03-10-2012: Annotatie Soppe ABRvS 3 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX8982, M en R 2013/26

Passende beoordeling en plan-mer voor bestemmingsplan met significante effecten Natura 2000-gebied en plan-mer-gebrek is niet passeerbaar

18-07-2012: Annotatie Soppe ABRvS 18 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1871, TBR 2012/166

Plan-mer-plicht als bestemmingsplan meer mogelijk maakt van vergunde situatie

30-05-2012: Annotatie Soppe ABRvS 30 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6920, TBR 2012/129

Bangert en Oosterpolder: lange leve de duidelijkheid

24-05-2008: Toets 2008, nr. 5, p. 4-9