Amsterdam: +31 20 737 20 66

image_pdf

Datum: 18-12-2020

Tweede Kamer aanvaardt Stikstofwet na substantiële verhoging ambitieniveau

Tessa Rotscheid

Gisteren heeft de Tweede Kamer het in oktober jl. ingediende Wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering (hierna: Wetsvoorstel SRNV) aanvaard en diverse daarop ingediende amendementen aangenomen. Een drietal in het oog springende amendementen zijn de volgende.

In aanvulling op de te bereiken 50%-doelstelling in 2030 is in de wet SRNV toegevoegd (i) dat in 2025 ten minste 40% van de hectares met voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde (hierna: KDW) moet zijn gebracht en in 2035 zelfs 74% van de voor stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. Het amendement inhoudende dat in 2040 de stikstofdepositie in alle Natura 2000-gebieden onder de KDW moet zijn gebracht, heeft daarentegen de eindstreep niet gehaald.

Verder is aan de wet SRNV toegevoegd dat (ii) binnen twee jaar na vaststelling van het programma stikstofreductie en natuurversterking door de twaalf provincies gebiedsplannen moeten zijn gemaakt ter uitwerking van voornoemde doelstellingen en het programma stikstofreductie en natuurverbetering. Hierin dient onder meer opgenomen te worden welke (regionale) maatregelen zijn getroffen en welke maatregelen nog uitgevoerd worden met het oog op het terugdringen van de stikstofdepositie c.q. het bereiken van de instandhoudingsdoestellingen. De opgestelde provinciale gebiedsplannen kunnen vervolgens aanleiding vormen om het (nationale) programma stikstofreductie en natuurverbetering te wijzigen, waarmee de provinciale maatregelen worden ingepast.

Ook (iii) zal een aanvullend legalisatieprogramma met (bron- en natuur)maatregelen door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de Minister) in samenwerking met de provincies worden opgesteld voor activiteiten die onder de PAS onder de vrijstelling van de vergunningsplicht vielen, en waarvoor derhalve destijds enkel een meldingsplicht bestond (activiteiten met een stikstofdepositie van maximaal 1 mol/ha/jaar) of waarvoor geen meldingsplicht bestond (omdat deze activiteiten onder de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar vielen). Hiermee worden deze activiteiten dus gelegaliseerd. Het legalisatieprogramma zal ´zo spoedig mogelijk´ worden vastgesteld en de maatregelen moeten binnen een termijn van drie jaar worden uitgevoerd. Of de maatregelen tijdig zijn uitgevoerd, staat ter beoordeling van de Minister. Staat de tijdigheid van de maatregelen onder druk, dan wijzigt de Minister het programma zo dat de beoogde gevolgen alsnog binnen een passende tijd worden bereikt. Gelet op het feit dat veel van de bedrijven die onder de PAS onder de vrijstelling van de vergunningsplicht vielen, zich de laatste tijd geconfronteerd zien met diverse handhavingsverzoeken, lijkt het mij een goede zaak dat in de wet SRNV een (driejarige) termijn wordt opgenomen waarmee er concreet zicht op legalisatie ontstaat.

Met het aannemen van de (geamendeerde) wet SRNV door de Tweede Kamer ligt de bal nu bij de Eerste Kamer. Bij brief d.d. 4 december jl. had de Minister de Eerste Kamer reeds verzocht om een spoedige behandeling van het wetsvoorstel SRNV, bij aanvaarding daarvan door de Tweede Kamer, en de behandeling uiterlijk in februari 2021 af te ronden. De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft recent voorgesteld om het voorbereidend onderzoek voor het wetsvoorstel SRNV te agenderen op 12 januari 2021. Dat belooft in zoverre een voortvarend begin van het nieuwe jaar in het zich al (te lang) voortslepende stikstofdossier.


Gerelateerd

Externe salderingsmogelijkheden beperkt?
Vergunningverlening op grond van de Wet natuurbescherming (‘Wnb’) is, sinds de PAS-uitspraken van 29 mei…
Een snel(ler) einde aan de stikstofcrisis met een Deltaplan Verduurzaming?!
In een column die begin maart op de website van de Vereniging voor Milieurecht werd…
Natuurcompensatiebank, stikstofreductie en natuurherstel
Ruim 1,5 jaar na de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak worden de contouren van de…
Rapport Arcadis: Herindeling Natura 2000-gebieden zeer beperkt mogelijk
In de Kamerbrief van 13 oktober jl. maakt de Minister van LNV melding van het…
Investeren uit de stikstofcrisis, en snel een beetje!
Meer dan een jaar geleden sneuvelde het Programma Aanpak Stikstof bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Dit…
Stikstof en Cie Remkes: kan het ook anders?
“Niet alles kan overal“, dat is de pakkende titel van het eindadvies van het Adviescollege…
Actualiteiten bescherming Natura 2000
De laatste tijd verschijnen er weer veel interessante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de…
Gasloos bouwen: toereikende planregel kan plan-mer stikstof voorkomen
Na de stikstofuitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van mei 2019 is het zoeken naar mogelijkheden…
Stikstofcumulatietoets bestemmingsplan niet nodig en regeling interne saldering bestemmingsplan behoeft geen passende beoordeling
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag meerdere interessante uitspraken gedaan over het Natura 2000-gebiedsbeschermingsrecht in relatie tot stikstof. Zo heeft de Afdeling overwogen, dat de stikstofcumulatietoets voor een bestemmingsplan niet hoefde te zien op ontwikkelingen die niet door het plan zelf, maar door andere plannen mogelijk zijn gemaakt. Ook heeft de Afdeling een oordeel gegeven over een in een bestemmingsplan opgenomen regeling voor interne saldering. Als in zo’n regeling wordt aangesloten bij het bestaande planologisch toegelaten gebruik, dan hoeft dat niet passend beoordeeld te worden.
Kerstuitspraken met betrekking tot Natura 2000-toetsen
Poortgebied Bergsche Heide (Steenbergen), uitbreiding hotel de Harmonie in Giethoorn (Steenwijkerland) en aanleg nieuw dorp Reeve en aanleg van het Reevediep (beiden in Kampen)
ENVIR Advocaten in Wintergasten
Iris Kieft van ENVIR Advocaten werd geïnterviewd voor de Wintergasten editie van VG Visie over…
ENVIR in het nieuws over stikstof
In de media zijn de afgelopen tijd meerdere berichten en items verschenen over de gevolgen…
Stikstof en woningbouw: business meeting met oplossingen
Honderden bouwprojecten komen op losse schroeven te staan door de recente stikstofuitspraak van de Raad…
Hoe moeten projectontwikkelaars omgaan met stikstofregels?
Op 18 juli 2019 werd Marieke Kaajan voor het radioprogramma Met het oog op morgen…
Briefing Tweede Kamer over de PAS-uitspraken
Op 4 juni 2019 lichtte Marieke Kaajan samen met prof. dr. Chris Backes van de…
Ruimte voor natuur én economische ontwikkeling: blik op de toekomst na de PAS-uitspraken
PAS-uitspraken 29 mei 2019: geen juridische verrassing; maar hoe nu verder? Inleiding De twee uitspraken…
IBR Studiedag Natuurbeschermingsrecht 20 juni 2019
Op 20 juni 2019 verzorgt Marieke Kaajan samen met Ralph Frins en Janette Verbeek een…
Het PAS-arrest gaat niet alleen over stikstof!
Op 7 november jl. beantwoordde het Hof van Justitie (HvJ) de vragen die door de…
PAS-uitspraak – interview Marieke Kaajan door NOS
Vandaag heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (ECLI:EU:C:2018:882). De…
Interview Marieke Kaajan over de PAS bij NPO 1
Op 7 november a.s. zal het Hof van Justitie zich uitspreken over de houdbaarheid van…
Effectbeoordeling stikstof op Vlaamse Natura 2000-gebieden via Vlaamse systematiek
De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“ABRVS”) d.d. 16 april…
Voortzetten procedures ondanks prejudiciële vragen PAS
Op 17 mei jl. stelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘ABRvS’) prejudiciële…
Samenvatting PAS-uitspraak weiden en bemesten
Lukt het maar niet om de tijd te vinden om de PAS-uitspraken van 17 mei…
Samenvatting PAS-uitspraak vergunningen
Lukt het maar niet om de tijd te vinden om de PAS-uitspraken van 17 mei…