ENVIR ADVOCATEN
Romkeslaan 59
8933 AR Leeuwarden
T +31 20 236 10 24
F +31 20 796 92 22

ENVIR ADVOCATEN
Jan van Goyenkade 10 III
1075 HP Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22


Datum: 21-01-2019

Emissiehandel: start op tijd met de voorbereiding van de vierde handelsperiode

De nieuwe handelsperiode voor het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS) staat voor de deur: deze vierde handelsperiode loopt van 2021 tot en met 2030. Ook in deze handelsperiode zal weer toewijzing van gratis emissierechten aan de industrie plaatsvinden. Bedrijven die voor gratis emissierechten in aanmerking willen komen, moeten uiterlijk 30 juni 2019 de daarvoor benodigde gegevens indienen bij de Nederlandse emissieautoriteit (NEa).

Toewijzing gratis emissierechten

De toewijzing wordt gebaseerd op historische activiteitsgegevens, waarbij het gemiddelde van de jaren 2014-2018 wordt gebruikt. Anders dan voor de huidige handelsperiode, kunnen bedrijven geen keuze maken welke basisjaren zij gebruiken voor het bepalen van hun activiteitsgegevens.

Nadat de historische activiteitsgegevens zijn bepaald, wordt, net als in de huidige handelsperiode, de toewijzing gebaseerd op basis van benchmarkwaarden. De emissierechten worden toegewezen voor de periode 2021-2025. Voor de jaren 2026-2030 zal een nieuwe toewijzing plaatsvinden.

Voorbereiding toewijzing wijkt af van vorige handelsperiode

Nieuw voor de vierde handelsperiode is dat de voorbereiding van de toewijzingen anders is gestructureerd dan voorheen. De belangrijkste reden daarvoor is dat de gegevensverzameling die voor de toewijzing moet plaatsvinden, tevens gebruikt zal worden om de benchmarkwaarden voor de jaren 2021-2026 te bepalen.

Daarom moeten alle bedrijven die in aanmerking willen komen voor gratis rechten, drie documenten indienen: het datarapport, een monitoringsmethodologieplan en een verificatierapport opgesteld door een onafhankelijke verificateur. Het monitoringsmethodologieplan is nieuw voor de vierde handelsperiode.

Het monitoringsmethodologieplan

Het monitoringsmethodologieplan (MMP) bevat de monitoringsmethode die een bedrijf toepast voor de toewijzingsgegevens. Het MMP bevat geen cijfers (die moeten in het datarapport worden opgenomen), maar beschrijft op welke wijze een bedrijf de gevraagde gegevens bepaalt en wat de kwaliteit van de databronnen is die een bedrijf gebruikt om de gegevens te bepalen. Aan het MMP moet een risico-analyse ten grondslag liggen. Die analyse moet aan de verificateur worden verstrekt. De NEa kan daarom verzoeken.

Bedrijven zijn uit de voorbereiding voor de derde handelsperiode al gewend dat ze gegevens moeten aanleveren over de hoeveelheid en eigenschappen van producten, brandstoffen en materialen die zij produceren, gebruiken, importeren of exporteren. Ook hebben ze toen emissiegegevens van hun broeikasgasinstallatie(s) moeten aanleveren. Voor de vierde handelsperiode moeten bedrijven in aanvulling daarop  informatie gaan verstrekken over energiestromen (warmte en elektriciteit) en moeten per subinstallatie emissiegegevens worden ingediend. In het MMP moet daarom worden beschreven welke warmte- en elektriciteitsstromen er lopen per subinstallatie. Dit is, zeker voor complexere bedrijven, een hele klus.

Het MMP moet ook geverifieerd worden door een verificateur voordat het wordt ingediend bij de NEa.

Hulp bij het opstellen van het MMP?

De Europese Commissie legt op dit moment de laatste hand aan een Excel-template voor het MMP. Naar verwachting komt de Engelstalige versie van dit template op 25 januari a.s. beschikbaar. De Nederlandstalige versie wordt niet voor eind februari verwacht.

De deadline voor indiening van het MMP, datarapport en verificatierapport is 30 juni 2019. Bedrijven doen er daarom goed aan om zo snel mogelijk te starten met het opstellen van het MMP en de gegevensverzameling. Ook is het zinvol om nu alvast tijd en ruimte bij een verificateur te reserveren.

Om bedrijven alvast op weg te helpen met het MMP, heeft de NEa in de week van 14 januari twee informatiebijeenkomsten georganiseerd. De presentaties die de NEa tijdens die bijeenkomsten heeft gebruikt, zijn te vinden op de website van de NEa, via deze links: Introductie – Toewijzing – Monitoring van gegevens, Template dataformat MMP, en Benchmark update.

Wij zijn uiteraard graag bereid om met u mee te denken over het MMP en de voorbereiding van de vierde handelsperiode. U kunt daarvoor contact opnemen met Iris Kieft op iris.kieft@envir-advocaten.com of 020 737 20 66.


Gerelateerd

Investeren uit de stikstofcrisis, en snel een beetje!
Meer dan een jaar geleden sneuvelde het Programma Aanpak Stikstof bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Dit…
Passende beoordeling voor een bestemmingsplan en toch geen milieueffectrapport?
Als voor een bestemmingsplan, of ander plan of programma, een passende beoordeling moet worden opgesteld,…
Uitvoering Klimaatakkoord: hoe werkt de CO2-heffing?
Ter uitvoering van het Klimaatakkoord, is het kabinet hard aan de slag met de voorbereiding…
Curator pas op: bestuurs- en omgevingsrecht!
Ondanks alle getroffen steunmaatregelen, waaronder de NOW subsidie lijkt het onvermijdelijk dat straks meer faillissementen…
Hof van Justitie EU bevestigt: geen matiging gefixeerde boete bij niet tijdig inleveren emissierechten
De EU ETS jaarafsluiting De jaarafsluiting voor het emissiehandelsysteem van de EU (EU ETS) is…
Hobbels bij het legaliseren van bestaand windpark: voorschriften op grond van m.e.r.-beoordeling
De vergunningverlening voor Windpark Hartelburg II begint zich te ontwikkelen tot een interessante soap. Het…
Tijdelijk zonnepark van 4,3 hectare is niet m.e.r.-beoordelingsplichtig
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft bij uitspraak van 14 augustus jl. (ECLI:NL:RVS:2019:2770) geoordeeld over een mogelijke…
ENVIR in het nieuws over stikstof
In de media zijn de afgelopen tijd meerdere berichten en items verschenen over de gevolgen…
Verbod asbestdaken per 2024/2025 gaat niet door
De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel dat een verbod per eind…
Emissiehandel: de impact van de Brexit
Het Verenigd Koninkrijk is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in Europa en de…
Meer duidelijkheid over implementatie PGS 29
Op 15 februari heeft de minister van I&M in een brief meer duidelijkheid gegeven over…
De NeR gaat per 1 januari 2016 op in het Activiteitenbesluit
Per 1 januari 2016 treedt de zogenaamde 4e tranche Activiteitenbesluit in werking. In dit bericht…
Terechte weigering handhavend optreden
Voor het corrigeren van de gemeten emissiewaarden vanwege meetonzekerheden overeenkomstig de voorschriften 2.6 en 2.9…
Veranderingsvergunning voor een inrichting
Wanneer kan er een veranderingsvergunning voor een inrichting verleend worden? Een veranderingsvergunning kan slechts worden verleend…
Bestuursdwang vanwege verontreiniging op campingterrein
Lessen uit de Afdelingsuitspraak van 8 april 2015 over de toepassing van bestuursdwang bij bodemverontreiniging…
Bestemmingsplan en maximale lichtercapaciteit
In de uitspraak van de Afdeling (ABRvS) van 17 december 2014 komen de volgende onderwerpen…
Stil gebied geen noodzaak voor maatwerkvoorschrift windturbinegeluid
Met de uitspraak van 10 december 2014 (zaaknr. 201403936) maakt de Afdeling bestuursrechtspraak duidelijk dat,…
Grenswaarden met de PAS: oplossing of nieuwe problemen?
Op 7 oktober jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel PAS tot wijziging…