ENVIR ADVOCATEN
Romkeslaan 59
8933 AR Leeuwarden
T +31 20 236 10 24
F +31 20 796 92 22

ENVIR ADVOCATEN
Jan van Goyenkade 10 III
1075 HP Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22

Algemeen bestuursrecht

Het algemeen bestuursrecht betreft de regels neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het bestuursrecht bevat de materiële en formele rechtsregels die in algemene zin het handelen van de overheid beheersen. Voorbeelden zijn de regels met betrekking tot het nemen van besluiten, subsidieverlening, handhavend optreden, schadevergoeding en vergunningverlening voor allerhande activiteiten.

Algemeen bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht
Wet openbaarheid van bestuur
Wet Bibob
Bestuursprocesrecht (bezwaar en beroep)
Verordeningen
Schadevergoeding
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Handhaving

Bestuursdwang
Last onder dwangsom
Waarschuwingen en vooraankondigingen
Bestuurlijke boetes

“Besluiten, subsidie- verlening, handhavend optreden, schade- vergoeding vergunning- verlening”

Vergunningen

APV
Omgevingsvergunning
Drank- en horecawetvergunning
Exploitatievergunning
Wet op de kansspelen
Evenementenvergunning

Subsidierecht

Subsidiebesluiten
Subsidieaanvragen
Subsidieweigeringen

Due diligence onderzoeken

Due Diligence ondersteuning op het gebied van het omgevingsrecht, natuurbeschermingsrecht, algemeen bestuursrecht en milieu en bodem in M&A en vastgoedtransacties en bij (her)financieringen.

Zie verder ook:
omgevingsrecht
natuurbeschermingsrecht